15. Zasedání zastupitelstva 2021

23.6.2021 16:00 v budově MÚ

Přítomných 16 zastupitelů, později 18.

Bod č. 1 – Program 15. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 2 – Krátkodobá návratná finanční výpomoc pro ZŠ Slatiňany

V žádosti ze dne 27. 4. 2021 žádá ředitel Základní školy Slatiňany o poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci ve výši 272 018,25 Kč na pokrytí neinvestičních nákladů v projektu „Odborná učebna pro přírodní vědy“. Projekt bude financován ex-post v rámci 11. výzvy MAS Chrudimsko a ZŠ jej dle platných předpisů nemůže financovat z rezervního fondu. Základní škola jiný zdroj financování nemá. Projekt bude ukončen 31. 8. 2021, poté bude do 20. 9. 2021 odeslána monitorovací zpráva a po jejím schválení dojde k předpokládanému proplacení nákladů projektu, dle informací manažerky projektu v listopadu 2021, nejpozději do 15. 12. 2021.
Zpráva k bodu

Hlasování: pro 16 hlasů. Návrh byl schválen.1

Bod č. 3 – Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Záměr prodeje bytové jednotky č. 5/525
Zpráva k bodu

Současná nájemnice není problematická, ale nesolventní. Kdo to koupí, tak ji musí sehnat náhradní bydlení. Bylo to i na Starém náměstí. Měli bychom se držet nějaké úmluvy, že je zbytečné prodávat majetek města. Peníze nutně nepotřebujeme, takže nemusíme prodat. Na Starém náměstí čekají, až budou byty moci koupit. Na jedné straně budeme prodávat a na druhé straně ne. V tomto případě platíme do fondu oprav za nájemníka. V důvodové zprávě nemáme uvedeno, jaký máme příjem na nájmu. Ceny držíme dost nízko, mělo by to být posouzeno třeba jako sociální bydlení. Až se svět vrátí do normálu, tak se můžeme zamýšlet na zvýšení nájmu. Nájmy máme zbytečně nízko. Není to vedeno jako sociální byt.1

Neschváleno: pro 2 (Jeník, Malina) z 17ti1

Bod č. 5 – Koncept znění Obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za komunální odpad pro rok 2022
Zpráva k bodu

Nový zákon o odpadech nás nutí připravit novou vyhlášku. Je třeba plnit nové zákonné normy. Výbor pro životní prostředí se tím zabýval. Doporučujeme variantu 1. Návrh rady se ztotožňuje s návrhem výboru pro životní prostředí. Pytlovým sběrem plastů klesl celkový komunální odpad. Pokud bychom chtěli dávat takové množství plastů co se vybere v pytlích,
tak bychom museli přistavět 2 kontejnery navíc. Myslím si, že nepořádek kolem kontejnerů poklesl.1

Městský úřad přistoupil v souladu se zákonem ke kontrole občanů, které odevzdávají velké množství určitých komodit do sběrného dvora. Někteří občané byli vyzváni, k podání vysvětlení. Některé věci se vyjasnili a měl by být znát úbytek.1

Pro: 17 (všichni)1

Bod č. 6 – Druhá část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2020
Zpráva k bodu

Bod č. 7 – Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2020
Zpráva k bodu

Bod č. 8 – 13. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2020
Zpráva k bodu

Vícepráce na kruhovém objezdu: Je uzavřená smlouva s firmou Karuinvest. S touto firmou nebyly potíže a vyhráli výběrové řízení. Cena byla příznivá. Firma nemá dodané obruby. Původní termín byl do konce května. Následně si vyžádali změnu dopravního označení. Nemáme na ně bohužel žádnou páku. Můžeme jim dát pouze penále. Při odhalování stavby se ukázalo, že je tam na odstranění více betonu a jsou tam přeložky vedení. Se stavebním materiálem je právě problém. Ceny materiálu bohužel razantně rostou.
Doufejme, že 12.7. 2021 bude hotovo. Smlouva je daná, podepsaná. Problém je ten, že v průběhu několika týdnů se na stavbě nikdo neukázal. Komunikují až teprve dnes. Požádali o prodloužení termínu a neinformovali nás o tom. Řekl nám to až Silniční správní úřad. Nás se nikdo neptal.1

Pro: 17 (všichni)1

Bod č. 9 – Poskytnutí příspěvků uvolněnému členu zastupitelstva
Zpráva k bodu

uvolněnému členu zastupitelstva poskytování příspěvků na stravování, na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, na rekreaci a při významném životním výročí za stejných podmínek jako zaměstnancům obce.1

Pro: 15 ze 17ti (zdrželi se Jeník a Bušta)1

Bod č. 10 – Zrušení usnesení č. 138/12/2016/ZMS ze dne 19. 9.2016
Zpráva k bodu

Starosta – Jedná se o tu komunikaci v Kochánovicích. Chtěli jsme to měnit s Lesy ČR. Jimi zpracovaný znalecký posudek je pro nás nevýhodný. Devastují naši komunikaci a o svoji se starat nechtějí. Teď nám ji chtějí prodat, abychom si ji opravili. Nic bychom nevyřešili. Chtěli směnit s komunikací na Hříšti. Muselo by se tam ale řešit věcné břemeno, kdyby došlo ke směně. Budeme chtít, aby komunikaci v Kochánovicích opravili. Chtějí tam tudy jezdit a tahat dřevo.1

Bod č. 11 – Směna pozemků s Ing. Františkem Drobílkem
Zpráva k bodu

Zastupitelstvo města Slatiňany schválilo záměr směny pozemků p. č. 359 o výměře 369 m2 a pozemku p. č. 389/5 o výměře 60 m2 vše v katastrálním území Škrovád, ve vlastnictví města Slatiňany, za pozemek p. č. 306/2 o výměře 1118 m2 v katastrálním území Škrovád, ve vlastnictví FD, s doplatkem rozdílu cen stanovených znaleckým posudkem1

Pro: 18 (všichni 16:45 přišel Bc. František Rulík – 17+1= 18 přítomných)1

Bod č. 12 – Koupě chaty č. ev. 49 v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo)
Zpráva k bodu

Proti: 18 (všichni)1

Bod č. 13 – Podání žádosti o převod „Kočičího hrádku

Na základě předběžných jednání se zaměstnanci Lesní správy Nasavrky Lesů ČR je možné zažádat společnost Lesy ČR, s. p. o koupi části pozemkové parcely č. 604/1 v k. ú. Slatiňany o výměře cca 133 m 2 a na něm umístěného „Kočičího hrádku“. Město Slatiňany je historicky spojeno s rodinou Auerspergů a s jimi vybudovanými nemovitostmi (zámkem, hřebčínem, Švýcárnou a v neposlední řadě s Kočičím“ hrádkem – dále jen Hrádek). Hrádek je cílem výletů dětí z celé republiky a přispívá k turistické přitažlivosti Slatiňan. Bylo předběžně domluveno, že velikost oddělovaného pozemku bude cca 2 m od stavby hrádku (manipulační plocha pro opravy apod.). Z některých pramenů je patrné, že Hrádek je kulturní památkou. V oficiálním seznamu kulturních památek však uveden není. Z tohoto důvodu může být získání oficiálního odhadu problematické a těžko lze předvídat cenu
Zpráva k bodu

J.Bušta: Kočičí hrádek je na seznamu kulturních památek. Má stejné rejstříkové číslo jako zámek, hřebčín, Švýcárna.2.

Starosta: Již jsme s Lesy ČR mluvili a musí stanovit nějakou cenu. Do 16 m2
velikosti objektu stanovit cenu nemusí, ale ve skutečnosti má Kočičí hrádek cca 18,5 m2. Jde o vlastní velikost stavby. Budeme jednat a uvidíme, jak se dohodneme.3 

Pro: 18 (všichni)1

Bod č. 14 – Záměr převodu kanalizace „Na Říšti“
Zpráva k bodu

Pro: 18 (všichni)1

Bod č. 15 – Směna pozemků s národním hřebčínem Kladruby nad Labem
Zpráva k bodu

Starosta – Národní hřebčín Kladruby nad Labem nám nabídl pozemek, který si vlastně chtějí nechat. Takže je třeba celý proces absolvovat znovu. Z veřejné komunikace by se nedostali dál. Bohužel nám nabídli cestu, kterou potřebují.1

Pro: 18 (všichni)1

Bod č. 16 – Prodej stavebních parcel pod chatami na „Borku“

V současnosti jsou již všechny pozemky zastavěné chatami převedeny na pozemky stavební a jsou trvale vyjmuty z lesního půdního fondu (cca 2 600 m2). Pronajaté pozemky navazující na stavební jsou dočasně odejmuty z lesního půdního fondu (cca 7 800 m2). Jedná se o 63 chat a roční nájemné činí cca. 120 000,- Kč. Převodem stavebních pozemků do vlastnictví vlastníků chat by došlo k využití předkupního práva, čímž by se právně narovnalo vlastnictví pozemku a stavby, tj. stavby chat by se staly součástí pozemku. Změna vlastnictví pozemku pod stavbou bude ale nevýhodná v případě, že by se některou stavbu podařilo odstranit. Pokud bude vlastníkem plochy po odstraněné stavbě chaty někdo jiný než město, ztráta možnosti navrácení této plochy do lesního fondu je evidentní. Vzhledem k malé ochotě části chatařů respektovat podmínky nájemních smluv by prodej pozemků pod stavbami skutečně mohl mít za následek oslabení pozice města při prosazování zájmů z pozice vlastníka lesa. Stavební úřad prodej pozemků nedoporučuje.
Zpráva k bodu

Proti: 18 (všichni)1

Bod č. 17 – Převod kanalizace vkladem do společnosti

Dle předložené kupní smlouvy prodá město tuto kanalizace společnosti VAK Na základě druhé předložené smlouvy o vkladu do společnosti se město zavazuje poskytnout do společnosti VaK peněžití vklad ve výši 250.000 Kč. Obě smlouvy jsou provázané a peněžitý vklad bude proveden zápočtem úhrady kupní ceny za kanalizaci.
Zpráva k bodu

Pro: 18 (všichni)1

Bod. 18. Závazek zastupitelstva pro rozpočet 2022

Zastupitelstvo města se zavázalo zahrnout do rozpočtu města Slatiňany pro rok 2022 částku 1.280.000,- Kč na dokončení stavby nového veřejného osvětlení v ul. Švermova1

Starosta – V letošním roce se to nestihne vybudovat a nemohli bychom podepsat smlouvu. Je to závazek, že zastupitelstvo v příštím roce uvolní potřebné peníze.  Místostarosta – VO ve Švermově ulici je vázáno na stavební úpravy v Klášterní ulici. Projektujeme obě dvě stavby. V Klášterní ulici je problém s dotčenými orgány. V Klášterní ulici se to asi nestihne. Je to rozděleno na dvě etapy a to chodníku a veřejného osvětlení. Soutěžit se to musí jako jeden celek, ale rozděleno je to na dvě etapy. 1

Pro 18 hlasů. 1

Bod č. 19. Různé:

p. Malina – Kontrolní výbor U poplatků ze svozu komunálního odpadu je
nedoplatek a je to způsobeno tím, že jsou tu přihlášeni lidé, kteří tu nebydlí. Činí to cca 22.000Kč. Výši této částky bereme to jako velký úspěch1

Mgr. Vychodil – Informoval o činnosti Výboru pro životní prostředí. Měli jsme jednání s hřebčínem, kde je možné začít s revitalizací plochy třešňovky. Navrhovali jsme vytvoření svejlů, ale Agentura ochrany přírody se vyjádřila, abychom počkali. 4

Ing. Brůžek – Informoval o činnosti Výboru pro územní plánování. Svolali jsme výbor a řekli jsme si, že jsme návrh nového územního plánu několikrát upravovali, že bude nejjednodušší to poslat dotčeným orgánům. Jako pověřený zastupitel jsem vydal pokyn panu Havlíkovi, aby to poslal. Drobně jsme to ještě upravili a na začátku června to odeslal dotčeným orgánům.4

Na základě vystoupení rodiče žáka 4. B ZŠ bylo seznámeno s obsahem dopisu adresovaného Radě města a celou situací ohledně otázek spojených s ukončením pracovněprávního vztahu paní učitelky Kalnické.

  1. zápis z 15. zastupitelstva[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
  2. zápis z 15. zastupitelstva[]
  3. zápis z 15. zastupitelstva[]
  4. zápis ze zastupitelstva[][]

Jeden komentář u “15. Zasedání zastupitelstva 2021”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.