14. Zasedání zastupitelstva 2021 – rekonstrukce plovárny, 450 tis. na dodávku pro hasiče, trafačka u Modely

předpokládaný termín

7. 4 2021 od 16h v zasedací síni radnice.

Celkem přítomno 18 zastupitelů (z 21), od 16:20 celkem 19 (přišla Hromádková)

Program

 1. Program 14. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. Zrušovací vyhláška o místním poplatku z pobytu
  1. Místní poplatek není město povinno zavádět. Rada města se problematikou tohoto poplatku a všemi aspekty jeho výběru zabývala na svém zasedání dne 27. ledna 2021. Vzhledem k možnostem ubytování ve městě, není příjem do rozpočtu města nikterak výrazný. Protože je snaha odstranit administrativní zátěž, která poskytovatelům úplatného pobytu vyplývá z vyhlášky o místním poplatku z pobytu, doporučila rada města Slatiňany zmíněnou vyhlášku zrušit.1
 3. Závazek ZM na dofinancování hasičského vozu
  1. Zastupitelstvo města se zavázalo zajistit financování nákupu hasičského dopravního automobilu ve výši 1,300.000 Kč. Na pořízení automobilu poskytne Ministerstvo vnitra ČR (MV) dotaci ve výši 450.000 Kč a Pardubický kraj dotaci ve výši 300.000 Kč. Dle podmínek obou dotací je zaplacení celého automobilu z vlastních zdrojů a teprve potom lze zažádat o čerpání dotace. MV dále požaduje, aby se zastupitelstvo zavázalo, že dofinancuje nákup automobilu nad částku 450.000 Kč.2
  2. pro: 18
 4. Směna pozemků s národním hřebčínem Kladruby nad Labem
  1. záměr směny pozemku p. č. 594/3 o výměře 425 m2 a část pozemkové parcely č. 594/1 o výměře 501 m2 vše v katastrálním území Slatiňany ve vlastnictví města Slatiňany za parcelu č. 592/4 o výměře 197 m2, část parcely č. 551/1 o výměře 477 m2 , část parcely č. 565/2 o výměře 19 m2, část parcely č. 561/1 o výměře 19 m2 , část parcely č. 564/2 o výměře 180 m2 , část parcely č. 592/3 o výměře 23 m2 , část parcely č. 592/2 o výměře 11 m2 , ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu Národním hřebčínem Kladruby nad Labem
 5. Informace k rekonstrukci plovárny
  1. Studie rekonstrukce plovárny
  2. Parkování se více neřešilo proto, že tahle firma dělá bazény, na parkoviště by se musela být jiná firma3
   1. parkoviště by se nemělo dělat, aby lidi jezdili autem4
   2. v Jungmannovu ulici udělat jednosměrnou4
   3. pokud se plot neposune, buď tam musí být plot, aby se nechodilo z trávy do bazénu, anebo celé betonové5
   4. parkování budeme řešit nezávisle na koupališti
  3. rozdělení bazénu dělat ala Chrudim nechceme, ať si lidi jedou do Chrudimi6
  4. Nerez vs. fólie – stávající projekt je s fólií, ke zvážení je předložit nerez jako variantu6
  5. Trubní rozvody jsou plánované pod dnem bazénu, dělá se to tak, ale to teď nemůžeme řešit3
  6. Poloha obslužné budovy je proti Jungmannově ulici – co ji posunout dál, aby z Jungmannovy ulice byla vidět spíš zeleň7
  7. Hlasování
   1. neposouvat plot: 4 pro (Vychodil, Kolek, Brůžek, Mandis)
   2. nacenění nerezu: 18 pro
   3. zastupitelstvo bere na vědomí studii: 19 pro
 6. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2021
  1. Město obdrželo první dílčí platbu dotace z MMR ČR na rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany v celkové výši 7.871.820,60 Kč. (již vynaložené výdaje na tuto akci). Tyto finanční prostředky navrhujeme použít
   1. 5.600.000,- Kč na probíhající nástavbu ZŠ,
   2. na dofinancování pořízení malého vozidla pro JPO 800.000,- Kč (v rozpočtu pro r. 2021 450.000,- Kč) a
   3. zůstatek 1.471.820,60 Kč bude vrácen do výsledku hospodaření z min. let.
   4. ÚŘ a SŘ na stavební úpravy ul. Tyršova 500.000,- Kč
   5. MŠ z položky 6121 – energetické úspory 800.000,- Kč
   6. PD pro výměnu bazénové technologie vč. Obnovy bazénu a brouzdaliště na plovárně v celkové výši 1. 300.000,- Kč (v rozpočtu pro rok 2021 400.000,- Kč).
  2. Pro: 19
 7. První část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2020
  1. ZŠ, MŠ, ZUŠ, ŠJ
  2. Pro: 19
 8. Prominutí pohledávky za bezesmluvní užívání pozemku pod trafostanicí mezi Modelou a střediskem
  1. Dne 2. března bylo Národnímu památkovému ústavu (NPÚ) zasláno vyčíslení náhrady za bezesmluvní užívání pozemku a nájemného na části pozemku p. č.43 v k. ú. Slatiňany. Jedná se o umístění trafostanice ve vlastnictví NPÚ stojící na pozemku města. Nájemné bylo vyúčtováno ve výši 20.448 Kč dle platných předpisů v maximální možné době tři roky zpětně. V odpovědi ze dne 19. 3. 2021 NPÚ žádá o přehodnocení a o upuštění od vyčíslení náhrady do minulosti i následného ročního nájemného ve výši 6.816 Kč s tím, že trafostanice sloužila pro zámek, zdravotní středisko a Modelu, že v současné době je již technologie trafostanice vymístěna a že objekt slouží jako provizorní sklad techniky SDH Slatiňany na základě o výpůjčce nemovité věci. Zároveň uvádí, že na objekt je již vydán pravomocný souhlas ke zbourání. Zbourání objektu se snaží NPÚ urychlit
  2. 2019 NPÚ prohlásil nepotřebnost a chtěl to předat úřadu pro zastupování státu. Ale ten podmiňuje převzetí zápisem do katastru. MÚ nechce udělit zápis do katastru. Jenže tam je riziko, že o stavbu bude mít zájem jiná státní organizace (např. Povodí) a pak se budovy nezbavíme vůbec. Dohodlo se, že se budova bude bourat s Modelou.8
  3. Pro prominutí: všichni (18, Bušta se vzdal hlasování)
 9. Dotace z rozpočtu města Slatiňany
  1. Mimořádná dotace Sokolu a Spartaku
  2. Spartak 115 tis. Kč, Sokol 70 tis.
  3. starosta: dotace je na konkrétní věci, ale já si nepamatuji, co tam je
  4. Pro:
 10. Různé
 11. Diskuze a závěr
 1. web města[]
 2. www města[]
 3. Jeník[][]
 4. Vychodil[][]
 5. Jeník, Steklý[]
 6. Šťastný[][]
 7. připomínka Bušta[]
 8. J. Bušta na zastupitelstvu 7/4/2021[]

Odkaz: Ozvěny 2/2021

param = dotace_sokol_tis 70,dotace_spartak_tis 115

2 komentáře u „14. Zasedání zastupitelstva 2021 – rekonstrukce plovárny, 450 tis. na dodávku pro hasiče, trafačka u Modely“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.