12. Zasedání zastupitelstva – aktualizováno

Přítomno: 18 / 19 členů zastupitelů. Omluveni: Hromádková, Sejkorová Stanislava (bod 1-3), Steklý

 1. Program 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  1. pro 18 hlasů
 2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
  1. pro 18 hlasů
 3. Pořizování ÚP Slatiňany
  1. Při zpracování a projednávání návrhu územního plánu byla překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce. Pořizovatel proto v souladu s § 56 stavebního zákona předkládá zastupitelstvu návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu Slatiňany.
  2. pro 18 hlasů
 4. Schválená rozpočtová opatření města Slatiňany za r. 2020
  1. Zastupitelstvo města vezme na vědomí 12 rozpočtových opatření Rady města z 24. 6.  až ze dne 7. 12. 2020.
  2. pro 19 hlasů
 5. Převod části sportovního areálu
  1. ke schválení koupe nově vzniklé pozemkové parcely č. 189/57 v k.ú. Slatiňany o výměře 20 181 m2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha vzniklé oddělením z pozemkové parcely č. 189/1 1 se všemi součástmi na ni zbudovaných se zřízením věcného břemene od Sportovních klubů Spartak Slatiňany. Záměrem převodu je rekonstrukce atletické dráhy s novým tartanovým povrchem za předpokladu získání dotace na spolufinancování akce.
  2. pro 19 hlasů
 6. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku
  1. zvýšené náklady na úpravu zevnějšku – jde o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k oddávání
  2. pro 17 hlasů, 2 se zdrželi
 7. Schválení přídělu do sociálního fondu města Slatiňany na rok 2021
  1. je navržen příděl do sociálního fondu na rok 2021 ve výši 4% z objemu rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků (720 tis.Kč).
  2. Sociální fond je určen k zabezpečení sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců města Slatiňany zařazených do MěÚ Slatiňany, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu a pro uvolněné funkcionáře obce.
  3. pro 15 hlasů, 1 proti, 3 se zdrželi
 8. Rozpočet města Slatiňany na rok 2021 a rozpočtový výhled do roku 2023 a rozpočty a výhledy příspěvkových organizací města
  1. Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, výše navrhovaných příjmů činí 73 mil., výdaje 97 Kč. Výdaje jsou o 24 mil. Kč vyšší než navrhované příjmy, rozdíl se vyrovnává třídou 8 – financováním na celkovou částku 99 mil.
  2. Návrh rozpočtu na rok 2021 je investičně schodkový ve výši cca 24 mil. Kč, kdy schodek rozpočtu je způsoben především 2 nutnými investičními akcemi (Přístavba ZŠ včetně vybavení , Energetické úspory MŠ) v celkové výši 23,6 mil. Kč . Navržený deficit je nyní kompletně pokryt z rozpočtové rezervy, která vznikla v rámci přebytkového hospodaření minulých let. Město musí v rámci návrhu rozpočtu tyto investiční akce předfinancovat, než obdrží zpětně dotace (v roce 2020 očekáváme 10,1 mil. na přístavbu), o které budou pak následně povýšeny příjmy rozpočtu města. Rozšíření ZŠ je z velké části kryto z dotace IROP a Energetické úspory MŠ předpokládají dotaci ve výši cca 3,5 mil. Kč v rámci programu OPŽP 2
  3. pro 19, zdržel 1
 9. Pojmenování ulic ve Škrovádě
  1. pojmenováni ulic v k.ú. Škrovád na pozemku parc. č. 147/5 a 396
  2. Na základě rozhodnutí Rady byl všem dotčeným občanům zaslán dotazník, jehož výsledek byl v neprospěch pojmenování ulic.
  3. pí Sobotková – Chtěla by za záchrannou službu říci, že ve Škrovádu nikdy žádný problém nebyl. Stačí správné číslo a uvést, že je to Škrovád.
  4. proti 20
 10. Záměr prodeje pozemkové parcely č. 375/7 v kat. území Slatiňany
  1. o výměře 117 m2 (úzká slepá ulice kolmo k Čechově ulici řešící přístup k 3 pozemkům řešená na minulém zastupitelstvu)
  2. Na základě odložení záměru prodeje parcely č. 375/7 k.ú. Slatiňany z předchozího jednání zasedání Zastupitelstva a jeho požadavku na provedení místního šetření MěÚ bylo konstatováno, že žadatel na odkupu netrvá z důvodu nesouhlasu ostatních uživatelů dotčené parcely. 
  3. proti 20
 11. Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 439/1 v kat. území Kunčí
  1. část o výměře cca 36 m2
  2. řešeno už na minulém zastupitelstvu (bod 4)- majitel přilehlého domu chce koupit travnatou plochu mezi domem a komunikací
  3. Na základě odložení záměru prodeje parcely č. 439/1 k.ú. Kunčí z předchozího zasedání Zastupitelstva, došlo k rozhodnutí, že záměr prodeje pozemku nebude schválen. Starosta byl pověřen jednat s žadatelem o možnosti dlouhodobého pronájmu. Pozemek město momentálně nevyužívá, avšak si chce nechat pomyslné právo možnosti zasáhnout v případě, že pozemek nebude využíván řádně.
  4. proti 12 
  5. starosta má jednat o dlouhodobém pronájmu
   1. pro: 12
 12. Záměr prodeje pozemkových parcel č. 359 a č. 389/5 v kat. území Škrovád
  1. 359 o výměře 369 m2 a č. 389/5 o výměře 60 m2 za vodou domy za Drobílkem
  2. 19 proti
  3. zastupitelstvo pověřilo starostu jednat se zájemcem o směně pozemku
 13. Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 196/1 v kat. území Kunčí
  1. o výměře cca 286 m2 3 – 5,5ha parcela na které je Návesní rybník
  2. Zastupitelstvo města také neschválilo záměr prodeje parcely  č. 196/1 v k.ú. Kunčí. Předmětná plocha je součástí veřejného prostranství a prodej by znamenal ztrátu kontroly nad částí břehu rybníka. Také Osadní výbor Kunčí tento prodej nedoporučil.
  3. proti 20
 14. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Slatiňany
  1. zhodnocení hlavní budovy o 7,5 mil. Kč – akce oprava fasády a rekonstrukce kotelny a výměna oken
 15. Různé
  1. zazněl dotaz ohledně plánované rekonstrukce MŠ s tím, zda zároveň s kompletní rekonstrukcí elektroinstalace a výměny otopného systému též nerekonstruovat vodoinstalaci a odpady.
   1. Bylo vysvětleno, že v rámci rekonstrukce koupelen byla vyměněna vodoinstalace. Zároveň zřizovatel školy nemá povědomí o havarijním stavu odpadů. V případě, že by v rámci plánované akce byly ještě kompletně rekonstruovány odpady, znamenalo by to dlouhodobé uzavření MŠ, což je nepřijatelné jak pro rodiče dětí, tak zároveň pro zřizovatele, jelikož by nebyl schopen po tak dlouhou dobu zajistit náhradní prostory. I tak je již naplánována investiční akce stavebně a časově náročná a pod přísnými podmínkami dotačního titulu. Do budoucna budou odpady postupně měněny v okamžiku jejich dožilosti a kontextu s dostupnými finančními zdroji.
  2. bylo seznámeno se zprávou kontrolního výboru, který konstatoval stav výběru poplatků a nájmů. Kontrolní výbor se zabýval neplatiči, kdy se jedná převážně o osoby s trvalým bydlištěm na úřadě.
  3. Dále se zabýval poklesem příjmů za pobyt, který je patrný v souvislosti s vládními nařízeními ohledně zákazu ubytovávání.
  4. řešilo připomínku občana ohledně parkování v Čechově ulici. Tato problematika by měla být řešena připravovanou projektovou dokumentací na rekonstrukci této ulice.
  5. zazněl dotaz ohledně rekonstrukce Modely. Bylo vysvětleno, že v rekonstrukci této budovy není možné pokračovat, dokud nebude schválen nový územní plán.
 16. Diskuze a závěr
 1. celý areál sportoviště Spartaku
  Parcelní číslo: 189/1
  Obec: Slatiňany [572268]
  Katastrální území: Slatiňany [749796]
  Číslo LV: 2194
  Výměra [m2]: 41648
  Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
  Mapový list: DKM
  Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
  Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
  Druh pozemku: ostatní plocha

  []

 2. místostarosta Statislav Šťastný e-mailem 14/12/2020[]
 3. Parcelní číslo: 196/1
  Obec: Slatiňany [572268]
  Katastrální území: Kunčí [749788]
  Číslo LV: 10001
  Výměra [m2]: 55487
  Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
  Mapový list: DKM
  Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
  Způsob využití: rybník
  Druh pozemku: vodní plocha
  Vlastnické právo Podíl
  Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany

  []

4 komentáře u „12. Zasedání zastupitelstva – aktualizováno“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.