17. Zasedání zastupitelstva 2021 – připomínky k územnímu plánu – penziony nebudou – aktualizováno

Ve středu 6.10.2021 od 14ti hodin probíhalo v Sokolovně mimořádné zastupitelstvo, které mělo vypořádat námitky k připravovanému územnímu plánu. Jednání trvalo skoro 8 hodin a těšilo se velké pozornosti občanů i médií1.

Přítomno bylo 19 zastupitelů. Chyběli Jana Hromádková a Jaroslav Malina (KSČ) ze zdravotních důvodů.

Nejprve zastupitelstvo zrušilo usnesení o odkoupení Kočičího hrádku  s tím, že Město bude jednat o dlouhodobém pronájmu Kočičího hrádku s LČR – slatinak.cz.

Bod programu, kvůli kterému přišlo nejvíce lidí, tedy zastavování Blešky panem Vodehnalem a jeho rodinou, byl až téměř na konci, přišla na ně řada až před 21. hodinou, kdy zbyli z veřejnosti je ti nejvytrvalejší.

návrh nového územního plánu pro veřejné projednání

Pak se přešlo k připravovanému Územnímu plánu. Řešené námitky neobsahovaly zdaleka všechna sporná místa. Většina z nich byla vyřešena v kole připomínek před 3 mi lety, z nichž některé byly zapracovány do návrhu územního plánu přestaveném na veřejném projednání předloni2.

Námitky podávali občané, vlastníci či město jako reakci na návrh ÚP. Buď si všimli něčeho, s čím nepočítali, anebo zkoušeli svou zamítnutou připomínku protlačit ještě jednou.

Zastupitelé se téměř na nic neptali a všechna připravená stanoviska výborem pro ÚP odsouhlasili většinou jednomyslně nebo drtivou většinou. Jan Brůžek (Sedma) to odůvodnil tím, že zastupitelé (narozdíl od občanů) znali námitky už rok a také se kvůli nim neveřejně sešli, přičemž si své výhrady neveřejně vyříkali.

Z řešených 66ti dílčích námitek vybírám některé v tom pořadí, jak byly projednávány:

  1. Na Drobílkovic poli mezi Podskálou a Škrovádem na Blešce byl v předchozím územním plánu velký obdélník veřejné zeleně. Námitka požadovala tuto veřejnou zeleň zrušit a převést ji na zemědělskou půdu a zastupitelé jí vyhověli s tím, že když město za posledních 20 let se nemělo k tomu vytvořit zde veřejnou zeleň, pak takto vyčlenění nemá nadále smysl. Jako zemědělská půjde je stejně od počátku využívána. Toto území bylo ještě před rokem 2000 veřejně dostupné od Třešňovky, od Podskály i ze Škrovádu.
   1. stará katastrální mapa Škrovád

    Vlivem uplatňování soukromých zájmů různých majitelů bez většího zájmu města se však tyto přístupové cesty postupně zavřely. Ještě v první polovině 20. století tudy vedla vozová cesta z Podskály k brodu ve Škrovádu, kudy se vozil kámen z #footnote_2_26943 identifier_2_26943 footnote-link footnote-identifier-link title="Jaroslav Koreček, Škrovád, ústně, 3/2021">3. Snaha o obnovení tohoto průchodu nemá podporu u zastupitelů a tento krok jde spíš proti ní.

   2. Přítomná paní Drobílková odůvodnila tuto žádost emotivní projevem, že půda slouží k obživě a že „chléb je důležitější než nějaké cestičky“.  Majitel pozemku František Drobílek vlastní v okolí Škrovádu mnoho hektarů pozemku a hospodaří na nich.
  2. Vytvoření nové cesty podle zahrad v parčíku vedle fary bylo zamítnuto s tím, že přístup lze zajistit zdola přes parčík z Jiráskovy ulice. Požadavek, aby si majitelé zajistili právně přístup z druhé strany nezazněl.
  3. Námitka (také Drobílků) na zrušení pásu zeleně mezi Bonetem a obchvatem byla také zamítnuta s odůvodněním, že je zde stejně plánována zástavba, zemědělská výroba zde nemá budoucnost, a zde bude zeleň jako oddělení od obchvatu žádoucí. Nicméně plánované využití nenutí současného majitele k ničemu, týká se až případné budoucí změny užívání, pokud by o ni majitel v budoucnu někdy uvažoval. Na tuto námitku navazuje prodej pole zde: Prodej přes 3 ha v poli za Bonetem – slatinak.cz
  4. Parkovací plochy u policejní školy a za vodojemem u Černé brány byly zrušeny a naplánováno bylo nové parkoviště vedle myslivců pod silnicí pod Monacem.Přítomný předseda https://www.slatinak.cz/myslivecka-spolecnost-slatinany-z-s/ _blank rel="noopener">mysliveckého spolku, který má uvedené místo od města pronajato k pěstování čehosi pro zvířata, z toho sice není nadšený, ale chápe, že někde se parkovat musí.
  5. Schody ve Škrovádě za mostem

   Řešily se dvoje schody ve Škrovádě – jak ty u pomníku, tak „za vodou„. Oboje by se měly zanést do ÚP jako cesty.

  6. Byla zamítnuta žádost o omezení výstavby ve Škrovádě Pod lesem, dokud nebude vyřešen další přístup, než jen kolem Wiki.
   1. Podmínky přístupu řeší regulační plán, který se bude muset po vydání ÚP vytvořit4.
   2. Přístup už je skoro vytvořen- letos se dokončuje sjezd na Svatojánskou, visí to na jednom #footnote_5_26943 identifier_5_26943 footnote-link footnote-identifier-link title="Václav Hoffman">5 a příští rok by se měl vytvořit další sjezd do slepé ulice u domečku title="starosta Ivan Jeník">6.
   3. Stavební úřad požaduje při stavebním povolení přístup. Ale stačí, když stavebník doloží, že vytvoření přístupu je povoleno. Že ho pak za 15 let nevybuduje se zjistí až po vydání stavebního povolení a to už ho nelze vzít #footnote_6_26943 identifier_6_26943 footnote-link footnote-identifier-link title="Žofia Křivská ze stavebního úřadu">7.
  7. situace – návrh 2 parcik – parčík přes sokolovnou

   Byl zamítnut návrh na zanesení Machačova paloučku uvažovaného jako budoucí parčík jako veřejná zeleň a cesty k němu od TGM. Odůvodněno bylo tím, že město by si chtělo nechat volné ruce s jeho využitím, kdyby tam přecijen chtělo v budoucnu něco postavit8

  8. Podobně byl jednohlasně zamítnut návrh odclonit zelení nevzhledné budovy na krajích města. Vysvětlení bylo tím, že nechtějí budoucí majitele přilehlých zemědělských pozemků omezovat, až je budou chtít změnit na něco jiného (omezení plynoucí z územního plánu se netýká současného využití, řeší až jeho případnou změnu).
  9. Řešily se nadále rekreační oblasti.
   1. Nejvíce zájemců 9bylo přítomno z rekreační oblasti v Presích, kteří žádali převedení na obytnou zástavbu. Tento požadavek byl zamítnut.
    1. Argumentovali tím, že defacto se jedná už o zástavbu k bydlení, že i kolem ze tří stran je také již legalizována zástavba k bydlení, že parcely jsou dosti velké k bydlení, s přístupy není problém, ani se záplavami apod. Že dříve to byly zahrádky, kolem byly pole. Dnes je situace jiná.
    2. zahrádky v Presích – katastr

     Město4 argumentovalo záplavovou oblastí, charakterem parcel (úzké dlouhé), že by to byl nevhodný precedent a že byly zakoupeny od města jako zahrádky10.

   2. Několik námitek se týkalo chat v Borku – které vznikly nadivoko v 60 a 70 letech a které nový územní legalizuje.
    1. Přítomen byl pan Zábranský, který získal část pozemků v Borku jako restituční nárok, který požadoval převedení do lesa, aby majitelé nemohli chaty a jejich okolí nadále přestavovat. Že chaty byly povoleny dočasně.
    2. Zastupitelé tento požadavek zamítli s tím, že dočasnost chat nebyla doložena. Nicméně navrhovaná regulace neumožňuje vznik nových chat, ale dovoluje využívání a rozvoj stávajících.
    3. Na připomínku z pléna, že stavební úpravy a rozšiřování tam probíhá dodnes odpověděl Jan Brůžek, že toto neřeší ÚP, ale stavební úřad. K tomu paní Křivská ze stavebního úřadu doplnila, že během nedávné legalizace chat bylo ke všem doloženo stavební povolení a z jejich pohledu jsou tedy v pořádku.
   3. Další požadavek se týkal vyjmutí z pozemků pro rekreaci dvou parcel v Trpišově. Ten byl zamítnut s odůvodněním, že o to ostatní majitelé nežádali a že by se zbytečně tříštily oblasti využití4
  10. Několik námitek se týkalo rozšiřování zástavby v Trpišově.
   1. Žádost o vytvoření ulice – satelitu 19ti rodinných domů podle silnice k policejní škole směrem na Kochánovice byla zamítnuta z důvodu tříštění území, že paprskovité rozšiřovaní je nevhodné a také že by výrazně narušila vzhled od policejní školy4.
   2. Žádosti o rozšiřování směrem na Práčov byla schváleny z části – v místě současného výběhu pro koně. Požadavky byly o další postup na jih, ten byl však již zamítnut.
  11. Také byl řešen přesun spojovací silnice mezi ulicí Vítězství a Vlčnovskou, která by vedla dopravu ze zdejší průmyslové zóny mimo Slatiňany na žádost majitele parcely, který zde chce stavět. Cesta bude přesunuta vedlejší parcelu, která patří státu, již se o tom #footnote_5_26943 identifier_13_26943 footnote-link footnote-identifier-link title="starosta Ivan Jeník">6. Z pléna se ozvalo několik lidí včetně zubaře Libora Milotínského, kteří vyjadřovali obavu, aby se této spojky dožili, že by se jim ulevilo od nákladní dopravy.
  12. Okořenění jednání bylo vystoupení spolumajitele pozemku vedle Monaca, jímž je Drobílek Daniel z Pardubic. Asi před 5ti lety zakoupil stávající domek z počátku 20. století, který chce zbourat a postavit dál od restaurace. Svou žádost podpořil barvitým líčením, jak probíhá rušení nočního klidu z restaurace a myslivecké chaty pod silnicí. Přítomen byl také nájemce Monaca, Lukáš Zeman, který nařčení vyvracel. Uvedl přesvědčení, že četná #footnote_10_26943 _blank rel="noopener">nedávná udání na hygienu (prý už měl 9 kontrol) a na Městskou identifier_14_26943 footnote-link footnote-identifier-link title="MP 18/9/2021 25/9/2021">11 pocházejí právě od pana Drobílka.
   1. Uvedl, že by chtěl postavit roubenku staročeského typu.
   2. Zastupitelé žádost zamítli s tím, že se jedná o chráněné území a jakákoliv stavební činnost je zde nevhodná, nemluvě o blízkosti lesa (do 50ti metrů od lesa se nemá nic stavět, na výjimku do 25ti m).
  13. V Borku vedle zavezené skládky byl plánován prostor pro penzion, který byl v návrhu nového ÚP vyjmut. Majitel pozemku v námitce požádal o jeho obnovení. Zastupitelstvo to zamítlo s odkazem na stanovisko zastupitelstva snížit počet penzionů mimo zastavěnou oblast.
  14. Vodehnalovy stavby na Jestřabovsku podle katastru

   Až ve čtvrt na devět přišla na řadu námitka, za kterou přišlo na začátku asi 20 přísedících, ze kterých jich vydrželo kolem 10ti, a to pokračování rozvoje slatiňanského Beverly Hills. Námitku podal majitel Ivo Vodehnal a žádal tři věci:

   1. Sad u silnice vpravo od vjezdu, který je nyní veden jako veřejná zeleň, převést na soukromou zeleň. Tuto žádost zastupitelstvo schválilo (proti byl jen Vít Steklý).
    1. Na dotaz z pléna, jestli to znamená, že si to bude moci zaplotit, se shodli paní Křivská a pan Hoffman na tom, že ano. Jan Brůžek odmítl vytvářet pro soukromou zeleň v této cenné lokalitě jiné podmínky než jinde ve městě.
    2. Na obavu, že se tím vytvoří precedens a že i ostatní soukromí majitelé v Třešňovce a okolí začnou oplocovat a celé místo tím změní velmi charakter, starosta Ivan Jeník reagoval, že klidně mohou, ale musí si také změnit typ pozemku a to bude třeba až za 8 let.
   2. Žádost o rozšíření plochy pro stavby do stávající zahrady těsně nad Podskálou, což nebyl nikdy pozemek penzion, ale jako soukromá zahrada, zastupitelé kromě starosty zamítli.
   3. V další žádosti majitel požaduje zachování plochy pro penzion. Tuto zastupitelé (kromě starosty) také zamítli.
    1. V této věci vystoupili z pléna Marie Kyselová s tím, že ty pozemky majitel získal před 25 lety pod záminkou vybudování zařízení hipoterapii, kterou nikdy nerealizoval, místo toho tam stojí rodinný dům. Vlastimil Peřina (profesí ochranář) zase zdůraznil, že toto místo zapadá do koncepce "volní krajiny", jejíž součástí je i zámecký park, aleje a cesty a vybudování obytných domů by tuto velkou devizu Slatiňan významně narušilo.
  15. Dále se řešila žádost vyjmout z plochy pro bydlení Parčík na sídlišti u křižovatky Družstevní a Tyršova hrozí k zastavění – slatinak.cz. Žádost byla 12ti hlasy zamítnuta s odůvodněním, že jde o pozdní předložení návrhu, takže majitel by se o něm nemusel dovědět a bylo by to „nepředvídatelné rozhodnutí“ a město by mělo hledat jiné cesty k řešení situace4.
   1. Nicméně zastupitelé pověřili Radu města, aby jednala s majitelem o odkoupení pozemku, který zastupitelé před 6ti lety12 odmítli odkoupit za symbolickou cenu z obavy nutnosti likvidace bývalého septiku.6

Délka zasedání byla velmi únavná pro všechny. Námitek bylo mnoho a i když většina námitek tvořily tak dva až tři odstavce, tak některé měly několik stránek, v tom tedy excelovala námitka hřebčína na zrušení parkovací plochy nad vodojemem u Černé brány, která měla mnoho stránek o historických cestách, stromech, ovečkách a kvetoucích kaštanech před 150ti lety a veřejné čtení trvalo mnoho minut. Po této zkušenosti bylo na návrh Daniela Vychodila (Sedma) rozhodnuto, že se nemusí číst veškeré znění námitek, aby to netrvalo do půlnoci.

Na konci zasedání po půl desáté si starosta povzdechl, že mu několik lidí emailem nehezky vyčítalo, že zasedání začal příliš brzy a neumožnil tím účast některých pracujících. „Kdyby se začalo v 16h, bylo by už zítra. Naopak, ve 14h bylo v sále mnohem víc lidí, než je tu teď.“

Protože však námitky nebyly zveřejněny předem, bylo je nutné všechny na jednání podrobně vysvětlovat veřejnosti. Rada města řešila zveřejnění znění námitek v pondělí 4.10. a vyhověla prosbě tajemníka Josefa Prokše, aby se nezveřejňovaly, že z kapacitních důvodů by nestihl začernit osobní údaje.13 Podle tajemníka to bylo jinak, že Rada města souhlasila pouze se zveřejňováním „zpráv“, což bylo v tomto případě splněno, nikoliv příloh ke „zprávám“.14 Proto byla zveřejněna jen „zpráva“, ze které se v tomto případě nedalo poznat téměř nic. Dotyčný zápis15 však o „zprávách“ nic neříká, což tajemník už nechtěl komentovat16

Jinak technické provedení v Sokolovně mělo rozhodně rezervy. Byl sice použit zesilovač a mikrofon, ale ne všichni ho používali a tak na druhé straně sálu, zvlášť starší lidé, ne všemu rozuměli. Také byl k dispozici dataprojektor, ale když byla potřeba při diskusi o rušené ulici v Trpišově nebo zahrádkářské kolonii v Presích nahlídnout do návrhu územního plánu či stávajícího či do katastru, tak to technicky nešlo a ani se neuměli připojit k internetu. Také zvětšení písma navrhovaných textů v PDF byl neřešitelný problém, takže ze sálu byly obtížně čitelné.


Tento text vznikl na základě mé účasti na projednání, rozhovorů se zastupiteli, a předchozí znalosti řešených věcí a problémů. Pokud mám zde nějaké nepřesnosti, tak prosím o zpětnou vazbu. Bohužel, zastupitelé ani město nejsou dlouhodobě moc pružní a ochotní s poskytováním informací a podkladů.

 1. MF Dnes a slatinak.cz[]
 2. 13. 5. 2019 Veřejné projednání Územního plánu[]
 3. Jaroslav Koreček, Škrovád, ústně, 3/2021[]
 4. Jan Brůžek[][][][][]
 5. Václav Hoffman[]
 6. starosta Ivan Jeník[][][]
 7. Žofia Křivská ze stavebního úřadu[]
 8. Milan Chalupník, Daniel Vychodil[]
 9. Petr Šotta, Marie Málková, Hana Mikanová[]
 10. Město prodává pozemky na zahrádky v Presích – slatinak.cz[]
 11. MP 18/9/2021 25/9/2021[]
 12. 2. zastupitelstvo 2014[]
 13. radní Vít Steklý (TOP 09) emailem 7/10/2021[]
 14. Josef Prokš tajemník, e-mailem 4/10/2021[]
 15. http://www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_01219.pdf[]
 16. e-maily mezi RK a JP 8.-12.10.2021[]

6 komentářů u „17. Zasedání zastupitelstva 2021 – připomínky k územnímu plánu – penziony nebudou – aktualizováno“

 1. Využil jsem tohoto veřejného zasedání k dotazu na silo. OS byl ze řízení písemně vyřazen a občané se mě ptají na současnou situaci. Odpovědí z odboru výstavby bylo, že věc sila je v řízení. Za tuto informaci jsem poděkoval.
  Zároveň jsem se ptal, k čemu je územní plánování. Když jsem se před mnoha lety snažil zastupitele seznámit s tím jak vypadaly pozemky a cesty v minulosti kolem Škrovádu. Léta se zabývám bádáním o polních cestách. Projekt kanalizace staleté terénní úpravy zemědělců nerespektoval. Výsledek byl, že byly opět zaplaveny pozemky současných vlastníků.
  Na tomto zasedání s rozhodlo zastupitelstvo poskytnout pozemky v průmyslové zóně firmám Golhofer a Linea u býv. cukrovaru. Měly zde vzniknout výrobní haly s desítkami pracovních míst. V současnosti se zde staví rodinné domky. Což mi vysvětleno nebylo.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.