20. Zasedání zastupitelstva 2022 – úvěr, investiční záměry, generel dopravy, silo ve Škrovádě, odpady, uprchlíci ve Slatiňanech – poznámky z jednání

Předčasné splacení úvěru na kanalizaci, velké investiční projekty na rok 2022 a schválení Generelu parkování a dopravy.

16.3.2022 16:00 na MÚ

Poznámky z jednání jsou provedeny kurzívou.

Účast: 19 zastupitelů kromě D.Pavliše (došel na bod 4)  a Kocián (nemoc)

 1. Bod č. 1 – Program 19. zasedání zastupitelstva města Slatiňany Zpráva k bodu
  1. neschválen dodatečný bod ohledně pozemkových úprav v Kunčí – předkladatel zaslal na město 6 dní před zastupitelstvem, zastupitelé neměli čas se s tím seznámit
  2. Křičenská z pozemkového úřadu: vysvětluje, proč aktuální a dříve schválený plán (2013) představují pozdě
   1. jde o tyto změny:
    1. opraven rozpor v trasování dvou biokoridorů, které vznikly dodatečně s územním plánem – tak jsme je zrušili
    2. změna názvosloví dvou odvodňovacích zařízení
    3. zapracovali jsme odkanalizování Kunčí (na podnět VAKu)
   2. zdrželo se to také kvůli připomínkám p.Drobílka a Osadního výboru Kunčí
 2. Bod č. 2 – Upřesnění změny nového územního plánu týkající se nových staveb a přístaveb u chat v Borku
  1. Oprava rozhodnutí o námitkách s označením 7M a 14/4 vznesených při projednání nového ÚP Slatiňany dle § 52 stavebního zákon – Zpráva k bodu
  2. J.Bružek – administrativní chybou tohoto rozhodnutí vypadlo z původních podkladů a přišlo se na to až dodatečně
  3. J.Bružek: oplocení je nepřijatelné
  4. pro: 19
 3. Bod č. 3 – Zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově
  1. Důvodem pro zrušení Regulačního plánu pro lokalitu v ÚPO Slatiňany (ozn. 44/R) v části obce Trpišov je skutečnost, že splnil svoji roli z hlediska uspořádání nové zástavby v území místní části obce. Území řešené regulačním plánem, je možné z hlediska stávající zástavby považovat za stabilizované, vzhledem ke skutečnosti, že proběhlo již ve větší části jeho
   naplnění a je zcela realizována dopravní a technická infrastruktura.
  2. Dále je třeba provést stavební úpravy, které nejsou v souladu s regulačním plánem
  3. Zpráva k bodu
  4. V.Hoffman: regulační plán nemá smysl, lokalita je zastavěná. Moc se ani neosvědčil, změna regulačního plánu je zdlouhavá. Flexibilnější je územní studie, která ten plán nahradí (a bude muset být schválena zastupitelstvem)
  5. pro: 19
 4. Bod č. 4 – Plán investic – finančně náročné akce s náklady nad 4 mil. Kč bez DPH Zpráva k bodu
  1. Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2022 – slatinak.cz
  2. Šťastný představil akce
  3. připomínky
   1. Klášterní – upravit projekt tak, aby mohla auta míjet cyklisty (šíře to dovoluje)
    1. Šťastný: K projektu se vyjadřovali občané i ústav, takto s tím souhlasili
   2. oprava náhonu modely za 4mil. 
    1. Bušta – MNV přikázal v náhonu udržovat vodu i pod Modelou
    2. Šťastný – je to havarijní stav a to se řešit musí
    3. Bušta – město by mělo dořešit použití vody -> podle vodoprávního úřadu nemá povolení k použití vody z Chrudimky (2 roku stará informace)
    4. Hoffman: náhon pokračuje kanálem, který vede po několika 100m do Chrudimky, je do něj sveden i odpad z domů a voda z pod modely ho proplachuje a to je účelné
  4. pro: 20
 5. Bod č. 5 – Předčasné splacení úvěru u České spořitelny, a.s.
  1. Město Slatiňany v r. 2016 čerpalo u České spořitelny, a.s. úvěr ve výši 29 000 000 Kč na kanalizaci v Trpišově se splatností 20 let. Současná výše úrokové sazby fixované na dobu 5 let do 10. 11. 2026 činí 2,95 % p. a; Na běžných účtech v peněžních ústavech má město dostatek finančních prostředků, aby mohl být tento úvěr jednorázově splacen. Předčasné splacení úvěru je bez jakýchkoliv sankcí a poplatků. Částečně město volné prostředky zhodnocuje na krátkodobých termínovaných vkladech u KB a. s., úrok 3,3% p. a. Inflace dle Českého statistického úřadu je 4,5 % a dle nelichotivých prognóz dále roste.
  2. Zpráva k bodu
  3. diskuse:
   1. Starosta: lepší je to splatit, když si tak rok nepočítáme půjčovat
   2. Drahokoupil: inflace je k 10%, levnější je investovat než splácet
   3. Šťastný: v roce 2023 očekáváme investice 2023
   4. Chalupník: nedá se předpokládat dotace na Modelu, takže i s tím by se mělo počítat
  4. pro: 14
 6. Bod č. 6 – Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemků
  1. V katastru nemovitostí je veden u pozemků parc. č. 444/3 (výměra 20 m2), 484/2 (výměra2585 m2 ) a 494 (výměra 736 m2), vše v k.ú. Kunčí duplicitní záznam vlastnictví, a to Město Slatiňany a Česká republika s příslušností hospodařit Státním pozemkovým úřadem. Zpráva k bodu
  2. představila osobně vedoucí pozemkového úřadu (zástupce státu):
   1. cesty, které byly historicky vedené na obce
   2. musí prokázat, že ho vlastnili v roce 1991
  3. Drahokoupil, je jedno, jestli to bude mít obec nebo stát
  4. pro: 20
 7. Bod č. 7 – První část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2021
  1. Zpráva k bodu
  2. pro: 20
 8. Bod č. 8 – Změna pravidel pro poskytování půjček z FRB
  1. V nových pravidlech došlo k doplnění druhů možností čerpání půjčky a byly zvýšeny částky čerpání, neboť dle konzultace s odborem výstavby a investic MěÚ Slatiňany stouply ceny stavebních materiálů. Dále byla upravena doba splatnosti, neboť vyšší splátky měsíčních půjček mohou způsobovat některým žadatelům finanční problémy
  2. Zpráva k bodu
  3. schváleno
 9. Bod č. 9 – 7. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022
  1. Město má od r. 2016 úvěr od České spořitelny, a.s. úvěr na kanalizaci v Trpišově se splatností 20 let (celková výše činila 29.000.000,- Kč). V případě schválení splacení úvěru bude provedena mimořádná splátka.
  2. Zpráva k bodu
  3. schváleno
 10. Bod č. 10 – Směna části pozemkové parcely č. 10/8 v kat území Slatiňany
  1. Předmětem tohoto návrhu usnesení je směna části pozemkové parcely č. 10/8 o výměře 1 m2 v katastrálním území Slatiňany, ve vlastnictví města Slatiňany, za část pozemkové parcely č.st. 17/1 o výměře 1 m2 v katastrálním území Slatiňany, ve vlastnictví pana JK (u zadního vjezdu do autoservisu proti MÚ)
  2. Zpráva k bodu
  3. schváleno
 11. Bod č. 11 – Generel dopravy a parkování
  1. Generel dopravy a parkování – slatinak.cz
  2. Zpráva k bodu
  3. Šťastný – představení – cíl je koncepčně zachytit dopravu (auty i cyklistů) a parkování; není to podrobná dokumentace, jen podklad pro projektanta, poslední slovo má Rada při přípravě projektu
  4. Kowalski, Panský – komentář připomínek
  5. diskuse:
   1. Drahokoupil – nechceme jako osadní výbor, aby generel řešil parkování v Kunčí. Jiné aspekty dopravy v Kunčí nám v generelu nevadí.
   2. Kolouch – problém jednosměrky, nezklidňují, ale spíš zahusťují provoz
   3. Vychodil – občané ulice Jungmannovy požadují zavedení jednosměrky pro zmírnění zatížení ulice
   4. Kolouch – normy bych nerespektoval, zbytečně vytváření sterilní prostřední a omezují parkování
    1. normy mají smysl, protože ochraňují slabší účastníky provozu (cyklisty, chodce 
   5. Chalupník – viník budování jednosměrek nejsou normy, ale neochota občanů parkovat na svém a neochota města to řešit
   6. Křičenská – na sídlišti na Vítězství je problém s parkováním, nemají kde parkovat. doufám, že to řešíme
   7. Mandys – v dalších krocích by se měly zohlednit místní zvyklosti občanů, tohle je nezúčastněný pohled – Šťastný – to tam je, skupina se tomu věnovala mnoho hodin
  6. pro 16 (proti: Drahokoupil, Kolek, Vychodil a Kolouch)
 12. Různé
  1. Bod č. 12 – pozemkové úpravy Kunčí (dodatečně)
   1. pro: 19 (kromě Steklého)
 13. Diskuze a závěr
  1. petice proti silu ve Škrovádě
   1. Klára Sýkorová – představila a předala petici, aby zastupitelstvo vystupovalo aktivně proti silu
   2. Jeník – město do toho nemá co mluvit
   3. Šťastný – hřebčín nejedná s městem jako rovnocenným partnerem, ignoruje jeho připomínky, chová se arogantně
   4. Křivská – stavební úřad by měl přistupovat ke všem stranám vyváženě – ze strany stavebního úřadu to není ovlivnitelné
   5. Brůžek – podporuji, že by město mělo vstoupit v jednání
   6. Křivská – nejsilnější nástroj je v tomto případě územní plán
    1. Brůžek – ve stabilizované ploše není jednoduché změnit užívání, jsou tam jen obecné regulativy, do těch se to vejde
   7. Jeník – hřebčín kritizoval, že případ byl dříve medializován, než ho řešilo město
   8. Chalupník – nešlo by napadnout stavební řízení?
    1. Křivská – může, ale musel by být nějaký důvod, aby to nebylo jen zdržování
   9. Brůžek – navrhuji, aby s hřebčínem jednal někdo jiný, protože Jeník má s hřebčínem smluvní vztah
     1. Jeník – souhlasím
   10. Koblížek:
    1. podpora aby zastupitelstvo jednalo i o řešení vzhledu seníku
     1. Jeník – nemíchal bych to do toho (zastupitelé přikyvují)
    2. stavební povolení .> splnili vrata a vizualizaci?
     1. Křivská – ano, bylo doprojektováno, památková zóna souhlasila, její připomínky byly zohledněny
  2. usnesení
   1. zastupitelstvo vyjadřuje negativní postoj k seníku
    1. schváleno
   2. pověřuje místostarostu aby připravil odvolání ke stavebnímu řízení
    1. schváleno
   3. pověřuje radu města k jednání s hřebčínem o řešení
    1. schváleno
  3. Kontrolní výbor prověřoval třídění plastů (přednesl Malina)
   1. do svozu plastu od domu se zapojilo 408 domácností, nejvíc za den 232 pytlů, nejméně se sebralo 32 pytlů jiný den – svoz od domu je poměrně drahý, odvezlo se 14 tun
   2. u kontejnerů je smlouva za hnízda, odvezlo se 84 tun
   3. ač svoz pytlů je dražší na tunu, tak výbor doporučuje rozvoz pytlů zachovat, protože nevíme, co by lidi s pytli udělali
   4. odpady občanů za rok 2021 – město doplatilo celkově 2 mil. Kč, což e 38% celkových nákladů na odpady
    1. výhled na rok 2022 (bez vyšších cen nafty) –  město by doplácelo 3,1mil, což bude 48% (protože jsme nechali cenu za odpady z loňského roku)
    2. Koblížek – vnímám jako populismus neřešení odpadu a ponechání na další zastupitelstvo, které nebude mít zřejmě prostor připravit systém pro rok 2023
     1. Jeník: to nemusí být problém, na to stačí novému zastupitelstvu dodat 3 čísla, aby zvedli cenu, kdyby chtěli
      1. Koblížek – ale nestihnout změnit systém odpadu, motivaci apod.
     2. Sýkorová – skládkování se zdražuje, prozřetelné obce se na to už připravují
   5. v popelnicích je hodně bioodpadu -> zde je potenciál
    1. Steklý – svoz bioodpadu od domu řešili, ale nakonec jsme se shodli jen na rekonstrukci kompostárny
  4. Mandys – navrhuji, aby se i zastupitelstvo vyjádřilo k okupaci Ukrajiny
   1. Sejkorová – máme tu prý 29 občanů z Ukrajiny, kdo to koordinuje?
    1. Jeník – snažíme se to koordinovat – řešíme kapacitu ZŠ i MŠ. ZUŠ neumožňuje, nabídnuto stravování ve ŠJ za režijní náklady, město jednalo i se zaměstnavateli apod.
   2. Mandys – víme o 12ti dětech, zítra máme schůzku, máme připraveny adaptační aktivity s výukou ČJ, máme rodilou Ukrajinku, po týdnu bychom je zařazovali do tříd
   3. Prokš – my to potřebujeme vědět proto, abychom se na ně připravili. Jsme připraveni jim pomoci
   4. Hasiči vybírali pro kraj, který to převezl do Užgorodu, do partnerské oblasti
   5. usnesení: odsuzujeme napadaní Ukrajiny Ruskem
    1. pro: 18 (všichni, Kolouch a Picpauerová odešeli)

Konec 20:25

Během asi tak 14 dní bude zveřejněn na webu města oficiální a ještě podrobnější zápis.

Jeden komentář u “20. Zasedání zastupitelstva 2022 – úvěr, investiční záměry, generel dopravy, silo ve Škrovádě, odpady, uprchlíci ve Slatiňanech – poznámky z jednání”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.