21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – doplněno

koná se dne 15. června 2022 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice

16 zúčastněných, chybí: Vychodil, Steklý, Pavliš , Hromádková. ?

Program:

 1. Program 21. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
 3. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Slatiňany
  1. První „Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu“ byla schválena zastupitelstvem města dne 19. září 20181
  2. Do té se nyní má zapracovat převod hřiště pod město,  z plánovaných akcí vypuštěna již postavená pergola na plovárně a k plánovaným investicím byl doplněn tartanový ovál v areálu
   SK Spartak, z.s1
  3. pro: všichni
 4. účetní závěrku za rok 2021
  1. nerozdělený zisk z minulých let v celkové výši 29.578.065,45 Kč
 5. Druhá část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2021
 6. Odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic
  1. v celkové výši 2 001 002,78 Kč – náklady na projektovou přípravu, která nebyla dále využita z důvodu neuskutečnění záměru výstavby; Jiným způsobem , než vyřazením je nelze z účtu nedokončené investice odepsat.2
 7. 14. rozpočtové opatření — změna schváleného rozpočtu města na r. 2022
  1. 2,3mil. Kč  na vrácení dotace na projekt „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“ – Při realizaci projektu byly z původně uznatelných nákladů poměrově vyjmuty položky, které budou využívány i pro původní prostory.
  2. přidat 1,4 mil. oplocení kompostárny, z důvodu prudkého zvyšování cen ve stavebnictví (především oceli). > V rozpočtu pro rok 2022 2 mil. Kč, navýšen na skoro 4 mil. Kč3
   1. Šťastný: někteří na radě si nejsme jisti, jestli ten plot máme vůbec budovat a 4 mil. do toho vrážet, když ji stejně nelze rozšiřovat, jestli problémy s ní neřešit ještě jinak.
    1. Pro údržbu to není ideální prostor, hledáme jinde, neukvapme se, že utratíme peníze zde, když se pak vyskytne lepší prostor
   2. Jeník: nejde jen o oplocení, jde o celou přestavbu kompostárny: oplocení, betonové plochy, betonové boxy
   3. Rulík (odpovědný za prostředí): jestli se kompostárna neupraví, jak je navrženo včetně plotu, tak jsme 20-30 let zpátky.
   4. Prostor lze využít i pro údržbu na uložení písku a dalších věcí pro údržbu.
   5. Chalupník: město nemá ze zákona mít kompostárnu ani sběrný dvůr, ale musí občanům umožnit třídit a likvidovat odpad
   6. Jeník: Kompost neprodáváme, potřebovali bychom na to živost, ale ono na prodej toho moc není, údržba ho spotřebuje nebo lidi si ho odvezou
   7. Rulík: výbor pro životní prostředí je jednohlasně pro 
   8. Jeník: rekonstrukuce počítá s případným rozšířením kapacity, nebrání jí
   9. A když tam ta údržba bude muset jezdit s plotem, tak proč tam teď nemůže jezdit?
    1. Rulík: i když tam bude dnes dvě hodiny od údržby někdo každý den, nic s tím neudělá 
   10. když tam bude sídlit údržba, tak by spíš chtělo zpevnit přístupovou cestu, to bude stát kolik?
    1. Jenik: Cestu nejvíc hřebčín, který tam jezdí náklaďáky, než údržba osobním autem nebo dodávkou. na případné obnově by se měl podílet i hřebčín
   11. pujcovani drtice
    1. Rulík > nejsou na to peníze, ani kam je dávat
    2. Jeník > v budoucnosti to není vyloučené. že si na kompostárně mohou lidi nadrtit
  3. Rekonstrukce ul. Medunova – plus 2 mil
  4. nový semafor plus 1,5 mil.
   1. starosta: zvýšení na 3,8mil. kvůli zvýšení cen
  5. pro: asi všichni
 8. Záměr převodu majetku „SK Spartak, z.s.“
  1. obsah převodu – na město se převede veškerý majetek SK Spartak, z.s., vyjma drobného majetku (dresy, míče apod.) jehož seznam zpracuje SK Spartak, z.s.
  2. způsob převodu byl konzultován s právním poradcem. Zvažovalo se zřízení příspěvkové organizace nebo založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.). Z daňového hlediska je výhodnější s.r.o. s tím, že by SK Spartak, z.s městu movité i nemovité věci daroval.
  3. náklady na provoz – aktuální výdaje za I.Q 2022 😮 provozní výdaje – 518.000,- Kč (elektrická energie 158.384,-Kč, vodné, stočné 31.630,-Kč, plyn 69.150,-Kč, ostatní výdaje tvoří nákup materiálu, služby, revize, opravy a údržba) o mzdové výdaje – 342.302,- Kč
  4. J.Hanuš – úvodní slovo – provoz utáhneme, ale ne investice a nechceme, aby areál zchátral. Jsme co do počtu největší zájmová sportovní organizace v okresu Chrudim. město snáze dosáhne na investice.
  5. Jeník: jednání o převodu začala za pana Zacha 1992, ale to pan Zach byl proti
  6. Jeník: dnes se nebude rozhodovat o budoucí formě
  7. Šťastný: teď se bavíme pouze o záměru, ve hře byl i dlouhodobý pronájem; s.r.o. vyšlo lépe z pohledu daňových poradců, ale to teď řešit nebudeme
  8. pro: 16 (všichni)
 9. Zrušení usnesení zastupitelstva města
  1. 2 usnesení
  2. pro 16
 10. Záměr směny pozemků v ul. Sečská
  1. žádost manželů B, kteří zakoupili pozemky p.č. st. 167 a č. 472/3 v kat území Slatiňany pro rekonstrukci a novou výstavbu. Při kontrolním zaměřování pozemků byly zjištěny nesrovnalosti ve skutečném užívání pozemků. Manželé B mají zcela zaplocen pozemek p.č. 478/2 v k. ú Slatiňany ve vlastnictví města, a naopak přes část pozemků p.č. 472/3 a č. st 167 manželů B prochází veřejná cesta. Z výše uvedeného důvodu navrhují manželé B městu směnu pozemků tak, aby byl narovnán skutečný stav užívání. Město Slatiňany získá část pozemků p.č. st. 167 a č. 472/3 o výměře 106 m2 v geometrickém plánu nově vzniklý pozemek p.č. 472/5 v k.ú. Slatiňany a manželé B získají pozemek p. č. 478/2 a část pozemku p.č. 478/1 v celkové výměře 106 m2 v k.ú. Slatiňany.4
  2. pro: 16
 11. Záměr prodeje pozemkových parcel
  1. č. 474/35 – cesta na Podhůře ze silnice kolem bývalé autobusové zastávky a
  2. č. 703 6 v k,ú. Slatiňany – kus cesty od policejní školy ke Kochánovickým rybníkům
  3. O oba pozemky požádaly Lesy České republiky
  4. Kolek: stavební úřad nedoporučil, rada také ne
  5. proti: 16 (všichni)
 12. Vyhodnocení ankety na prodej bytových jednotek
   1. druhého bytového domu, který bude k prodeji za dva roky, dotaz, jestli mají zájem to doplatit dříve a převést dříve
   2. z 28 zájemců mělo zájem 18, 6 nemá zájem, ostatní neodpověděli
   3. Jeník: převést by šlo jen těch 18, ostatní by zůstaly město, což by bylo pro město nevýhdoné
   4. proti: 16 (všichni)
 13. Poskytnutí dotací z rozpočtu města7
  1. SK Spartak Slatiňany 55 tis. (v květnu už dostal od RM 49 000Kč)8
  2. TJ Sokol Slatiňany 30 tis. (v květnu už dostal od RM 49 000Kč)8)
  3. Národopisný soubor Formani Slatiňany 10 tis. (v květnu už dostal od RM 30.000Kč)8
  4. Český rybářský svaz, MO Slatiňany 5 tis.(v květnu už dostal od RM 20 000Kč)8
  5. Farní charita Chrudim, církevní práv. os. 0 tis. (v květnu už dostal od RM 15.000)8
  6. VČELKA senior care o.p.s. (v květnu od RM nedostala nic) 0 tis 8
  7. pro: všichni
 14. Založení právnických osob společenství vlastníků jednotek a stanovy společenství vlastníků jednotek
  1. SVJ pro čp. 822 a SVJ čp. 823, 824 a 825. Čp. 822 má svoji stavební parcelu a je od ostatních oddělena třemi garážemi. Čp. 823, 824 a 825 jsou na jedné stavební parcele a přímo spolu sousedí. Proto jsou zakládána dvě SVJ
 15. Prodej části pozemkové parcely č. 179/32 v k,ú. Slatiňany – pozemek pod částí sídliště za Bonetem
  1. prodej části pozemkové parc. č. 179/32 o výměře 22 m2 společnosti ČEZ Distribuce za celkovou cenu 30 470,- Kč a náklady spojené s převodem nemovitostí (správní poplatek za vklad vlastnického práva do veřejného seznamu)9
  2. nabídka 33tis podle znalce za 22m2 – 
  3. Bušta: enklávy cizích pozemků jsou nešťastné- viz LČR a kočičí hrádek
  4. Kolek: nezbavujme se vyjednávací pozice při koupi vedlejšího po staré trafačce p. 832 o 95m2
  5. Tajemník a Jeník: máme od ČEZu i nabídku na prodej, ale nepředložili jsme ji
  6. Chalupník: tak co svázat schválení k prodeji s koupí druhého pozemku?
  7. pro: 16 (za podmínky 6.)
 16. Koupě chaty č. ev. 110 v chatové lokalitě “Borek“ v Kunčí
  1. proti: 16
 17. Duplicitní vlastnictví pozemků v k.ú, Kunčí — souhlasné prohlášení
  1. pro: 16
 18. Směna pozemků s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem
  1. pro: 15; proti: Kolouch
 19. Různé
  1. Drahokoupil: proč se musí popisovat popelnice, když máme čipy, musíme popisovat i čipované popelnice?
   1. Prokš: nesedí údaje AVE s našimi, musíme ten systém verifikovat
  2. Drahokoupil: Je možné ignorovat anonymy? že by se hlásily do koše?
   1. Prokš: stavebnímu úřadu to nemůžeme nařídit, má přenesenou působnost
  3. Místostarosta: odsouhlasit dopředu podíl města na novém tartanu na běžecké dráze, kde očekáváme výběrové řízené během dvou měsíců, ať nemusíme znovu svolávat zastupitelstvo
   1. v původním usnesení byla konkrétní částka, ne %, která teď už neplatí, jak rostou ceny materiálů
   2. pro: 16
  4. Brůžek: zhotovitel předal pracovní verzi, během prázdnin bychom mohli mít k dispozici  čistou verzi a na podzim bude další veřejné projednání
  5. Dočasné odložení realizace kompostárny než se vyhodnotí svoz bioodpoadu
   1. pro: Málková, Šťastný
  6. anonymy
   1. anonymy se zabýváme, většin
  7. Zpřístupnění Machačova paloučku
   1. Chalupník: teď se tím zabývat už nebudeme, je to čerstvě pronajaté, už je blízko do voleb, údržba by se o to musela starat, plánovaná parková úprava zatím není na pořadu dne
 20. Diskuze a závěr
 1. + MĚSTSKÝ ÚŘAD SLATIŇANY (slatinany.cz)[][]
 2. Čj (slatinany.cz)[]
 3. mssš tel. 14/6/2022[]
 4. zms_222110.pdf (slatinany.cz)[]
 5. Výměra [m2]: 816; Způsob využití: ostatní komunikace; Vlastnické právo: Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany > nahlížení do KN 13/6/2022[]
 6. Výměra [m2]: 524; Způsob využití: ostatní komunikace; Vlastnické právo: Město Slatiňany, T. G. Masaryka > nahlížení do KN 13/6/2022[]
 7. MĚSTSKÝ ÚŘAD SLATIŇANY (slatinany.cz)[]
 8. Příspěvky společenským organizacím pro rok 2022 – slatinak.cz[][][][][][]
 9. zms_222115.pdf (slatinany.cz)[]

Odkaz: slatinany.imunis.cz/edeska/detail?id=4023

Odkaz: www.slatinany.cz/220615_zms_prg.php

param = pristavba_tis 2345,dotace_formani_tis 1,dotace_sokol_tis 1,dotace_spartak_tis 1,dotace_pablo_tis 1

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.