22. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod části TGM pod město, směny pozemků Sečská a Trpišov

koná se dne 24. srpna 2022 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice.

celkem 18 přítomno (není Málková,…)

 1. Program
 2. Půjčky bydlení
  1. žádost o poskytnutí půjčky na rozšíření a zvelebení bytového fondu z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany paní AB ve výši 60 000,- Kč na výměnu kondenzačního kotle, s dobou splatnosti na 5 let a úrokem 4% 1
 3. Zrušení regulačního plánu 44/R v Trpišově
  1. soulad zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově s vydanou územně plánovací dokumentací,2
  2. vyhodnocení výsledků projednání zrušení Regulačního plánu pro lokalitu2
  3. zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově 2
 4. Změna rozpočtu
  1. dorozpočtovat 1.170.100,- Kč na stavbu VO ve Škrovádu (k mlýnu, Svatojánská, k lesu). V rozpočtu pro rok 2022 je na tuto akci 1.768.000,- Kč.3
  2. Město obdrží 2. část neinvestiční dotace z Pardubického kraje na podporu sociálních služeb pro DPS ve výši 258.400,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na platy zaměstnanců.3
  3. Město obdrželo další zálohovou část dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové výši 777.739,34 Kč na akci „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany. Je určena na neinvestiční část a měla by hradit 95 % výdajů na projekt. Podíl města činí 5 %3
 5. Nabídka převodu části silnice I/37 pod město Slatiňany
  1. město může mít ve svém vlastnictví místní komunikace a to znamená, že tato páteřní část silnice protínající střed Slatiňan by se jí stala. Silnice v ulicích Schmoranzova, Vítězství, Sečská a K Vlčnovu zůstanou i nadále silnicemi druhé nebo třetí třídy. Zároveň s případným převodem předmětné části silnice přejde na město i péče, údržba a opravy, které bude následně město financovat. Místní komunikace má převážně sloužit místní dopravě na území obce, po této silnici je však vedena celostátní autobusová doprava.4
 6. Odpis zmařených nákladů
  1. odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic města Slatiňany v celkové výši 2 309 804,39 Kč (studie)5
 7. Směna pozemků v Sečské ulici
  1. pravděpodobně pokračování bodu 10 z předchozího 21. zastupitelstva
  2. Zastupitelstvo města Slatiňany dne 15. června 2022 schválilo záměr směny pozemků p. č. 478/2 o výměře 72 m2 a část pozemku p.č. 478/1 o výměře 34 m2 v katastrálním území Slatiňany (dle geometrického plánu vyhotoveného dne 04.04. 2022 pod č. 1626-016/2022. vznikla nová parcela č. 478/2 o výměře 106 m2 ), ve vlastnictví města Slatiňany (za část pozemkové parcely č. 472/3 o výměře 89 m2 a část pozemkové parcely st. č. 167 o výměře 17 m2 (dle geometrického plánu vyhotoveného dne 04.04. 2022 pod č. 1626-016/2022. vznikla nová parcela č. 472/5 o výměře 106 m2) v katastrálním území Slatiňany, ve vlastnictví SJM
   MB a VB6
 8. Záměr směny pozemkové parcely 385/10 v Trpišově (kus lesa u pole nad hájenkou)
  1. Předmětem tohoto návrhu usnesení je obecný záměr směny pozemku p. č. 385/10 o výměře 339 m2 v katastrálním území Trpišov ve vlastnictví města Slatiňany za část pozemku p.č. č. 105/3 o výměře cca 48 m2 a pozemek p.č. 499/3 o výměře 59 m2 , oba v k.ú. Trpišov, oba spravuje AK Holding, svěřenský fond, správce pan AK, s doplatkem rozdílu cen stanovených znaleckým posudkem.7
  2. dikuse
   1. P.Kolek – já bych se pozemku nezbavoval
   2. jeník – nená tam přístup, nám je k ničemu
  3. pro 16; mimo steklý, kolek, bušta
 9. Různé
  1. Vychodil -sady – koncepční přístup – třešńovla, před celní školou a u křížku, je potřeba připravit statut a člověka, který město schválí
   1. 15 minut diskuse, jestli o tom má zastupitelstvo hlasovat nebo ne… 
  2. stav lip v aleji u zámku
   1. vychodil: v případě vykácení je problém udělat novou výsadbu kvůli sítím, proto jsme pro to udržet i ty špatné stromy než je kácet 
  3. mandys – bude do 1.9. přechod k dispozici?
   1. šťastný – mělo by být, 31/8 máme kontrolní den
   2. starosta – městská policie tam 1.9. bude 
  4. kanalizace kunčí – jak o s ní je? Dahokoupil
   1. připravujeme výběrové řízení, v září to snad bude připraveno
   2. Drahokoupil – architekt neobešel všechny baráky kvůli přípojkám
    1. hoffmann, štastný – ta kancelář není dokonalá, ale řešit se to dá
   3. podpora připojení – Město by pomohlo s přípojkami občanů do kanalizace jako v Medlešicích – slatinak.cz
    1. Jeník – ze zákona to je povinnost – v Trpišově nechceme lidi udávat
    2. stastný – nepomohli jsme jinde, tak ani v Kunčí – takže jsme proti, myslíme, že to je benefit i jen na tu hranici
    3. Bruzek – do rybníka v kunčí to teče, protože tam není kanalizace. až tam bude kanalizace, tak už nepoteče
    4. Drahokoupil – zákon nenutí připojit se, ale dokázat, že to vyvezli (doklad)
    5. Jeník – v Trpišově chodí VS pozitivně motivuje, chodilo a měří, jestli jsou lidi připojeni
  5.  Diskuse
 1. MĚSTSKÝ ÚŘAD SLATIŇANY (slatinany.cz)[]
 2. + MĚSTSKÝ ÚŘAD SLATIŇANY (slatinany.cz)[][][]
 3. zms_222204.pdf (slatinany.cz)[][][]
 4. zms_222205.pdf (slatinany.cz)[]
 5. Čj (slatinany.cz)[]
 6. zms_222207.pdf (slatinany.cz)[]
 7. zms_222208.pdf (slatinany.cz)[]

Odkaz: edesky.cz/dokument/5586132

Odkaz: Ozvěny 10/2022

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.