Zasedání zastupitelstva

Změna termínu z 25.9. na 24.9.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY koná se dne 24. září 2019 v 16.00 hod. v zasedací síni budovy radnice

Přítomno 20 zastupitelů, chyběl Kolouch

Program:

  1. Program 6. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2. Koupě chat č. ev. 41, 46 a 106 v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo)
   1. Zastupitelstvo nesouhlasilo s koupí žádné ze 3 chat a souhlasilo s jejich prodejem. Pro byli všichni.

  3. Majetkoprávní vypořádání stavby chodníku v Trpišově (od hasičárny směr Šiškovice)
   1. bezúplatný převod (dar) části pozemkové parcely č. 540 (nově označené jako parcela č. 540/4) o výměře 420 m2 v kat. území Trpišov z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Slatiňany
   2. parcely č. 380/1 (nově označené jako parcela č. 380/22) o výměře 10 m2 ze společného jmění manželů do vlastnictví města
   3. části stavební parcely č. 126 (nově označené jako parcela č. 574) o výměře 9 m2 z vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Chrudimdo vlastnictví města Slatiňany
   4. odsouhlaseno, všichni pro

  4. parcela 65/1 Škrovád – cesta podle řeky

   Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 65/1 o výměře cca 100 m2 v kat. území Škrovád

   1. Odsouhlaseno za podmínky zachování průchodu (Mandys). 19 pro, Drahokoupil se zdržel (dorazil Rulík)

  5. Bezúplatný převod pozemku pro stavbu parkoviště u stadionu
   1. pozemkové parcely č. 189/49 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 397 m2 z vlastnictví Spartak do vlastnictví města
   2. všech 20 pro, diskuse o parkovacím místě pro autobus

  6. Podmínky rekonstrukce pravobřežní zdi pod jezem ve Slatiňanech
   1. zrušení požadavku výhradního použití pískovce a
    1. Proti 3 (Bušta, Drahokoupil, Picpauerová), zdržel se 1 (Vychodil), ostatní pro

   2. schválení provedení stavby: „Chrudimka, Slatiňany, rekonstrukce PB zdi pod jezem“ dle technického řešení zaslaného investorem stavby, tj. Povodím Labe podle dohody na posledním jednání konaném dne 4. 7. 2019
    1. Výbor pro životní prostředí se tímto zabýval a neshodl se. Proti 3 (Bušta, Drahokoupil, Picpauerová), zdržel se 1 (Vychodil), ostatní pro

  7. Koupě pozemku pro stavbu kanalizace v Kunčí – části pozemkové parcely č. 2 (orná půda) o výměře cca 135 m2 v kat. území Kunčí za cenu 280,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitostí
   1. Ing. Brůžek – otázkou je, zda by nebylo levnější odkanalizovat Kunčí do Orle ve spádu a ne
    čerpat to přes kopec do Slatiňan
    Starosta – nebylo, není to tak jednoduché
    Ing. Brůžek – šlo by to do stejné kanalizace
    Starosta – kanalizace od Orle by to neunesla, kanalizace Orel – Slatiňany je na hranici
    kapacity, například Zaječice se do ní už nemůžou připojit.
    pí Málková – kanalizace z Orle na Slatiňany byl problém už dříve a to se Orel od té doby ještě
    rozrostla, takže to bylo zamítnuto již zpočátku
    Vítězslav Kolek – kdo se jak napojí, určuje VAK
    Ing. Hoffman – VAK si to určitě prověřil.
    Pro všech 20.

  8. Rozpočtová opatření schválená radou města
  9. Záměr převodu kanalizace Presy – V majetku města jsou však ještě dříve budované kanalizace. Město nemá koncesi ani prostředky na jejich provozování, a tak je snaha o převod i těchto kanalizací. Vodovody a kanalizace Chrudim, a .s. (VaK) mají zájem o převod splaškové  kanalizace „Presy“. Převod bude uskutečněn vkladem kanalizace do VaK s tím, že město získá akcie v hodnotě kanalizace, která je v současné době 181.650,- Kč
   1. všichni pro.

    pozemek Presy na Seniorpark
  10. Záměr prodeje pozemkové parcely pro Seniorpark – obnovení přerušené spolupráce z let 2011-2014. V letošním roce HSO jednalo o možnostech výstavby s další
   společností.

   1. větší diskuse- doplněna ke kartě Seniorpark – pro všech 20

  11. Dotace z rozpočtu města Slatiňany
   1. Spartak 42 tis., Sokol 25 tis., Formani 30 tis. Pro všech 20.

  12. Záměr prodeje bytové jednotky č. 8 v domě čp. 823 ve Slatiňanech – dříve než je předem domluvených 20 let od prvního pronájmu, které vyprší v roce 2022.
   1. pro 19

  13. Zájem o odprodej pozemku č. 67 v k.ú. Slatiňany
   pozemek 63 kú Slatiňany

   1. Pozemková parcela č. 67 v k.ú. Slatiňany o výměře 643 m2
    je ve vlastnictví Lesů ČR. Jedná se o lesní pozemek, který se nachází v sousedství cesty vedoucí od Modely k malé vodní elektrárně. Pozemky v jeho blízkosti jsou v majetku Povodí Labe a z druhé strany v majetku města. Aby bylo možné území revitalizovat pro účely odpočinku a rekreaci, bylo by vhodné, aby byl pozemek v majetku města. Lesy ČR nesmějí prodávat lesní pozemky. Z počátku by se musel změnit druh lesního na jinou kulturu. Poté mohou Lesy ČR pozemek prodat. Předkládáme k posouzení tuto zprávu z důvodu zjištění, zdali má město o pozemek zájem pro případná budoucí jednání.
   2. pro všech 20

  14. Vyřazení majetku města – garáže prodejem nebo fyzickou likvidací.
   1. Před objektem Domu s pečovatelskou službou jsou v letošním roce plánovány stavební úpravy. V těchto místech je v současné době umístěna garáž. Jedná se o betonový skelet, který není se zemí pevně spojen. Garáž byla pořízena do majetku v roce 1996. Původní cenu ani
    stáří však není možné určit. Není ani možné posoudit, zdali je garáž schopna transportu. Údržba města nemá pro garáž uplatnění ani volné místo pro její umístění.
   2. pro všech 20

  15. Různé
   1. Vstupné do zámeckého parku
   2. kolaudace má být na začátku 2020
   3. Zpráva o územním plánu
   4. ucpaná kanalizace proti hospodě u zámku
  16. Diskuze a závěr

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.