Tržní řád Města Slatiňany platný od 8/2013 do 3/2023

Nařízení rady města Slatiňany

číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává

Tržní řád

Rada města Slatiňany se na svém zasedání dne 12.srpna 2013 usnesla vydat, na základě zmocnění v ustanovení  § 18 odstavec 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odstavec 1 a  § 102 odstavec 2 písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení – Tržní řád města č. 1/2013.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Toto nařízení stanovuje podmínky, za nichž lze na území města Slatiňany uskutečňovat nabídku, prodej zboží (dále jen „prodej“) a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zákona      č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „provozovna“), a to na trzích, tržních místech, prodejních místech, předsunutých prodejních místech, restauračních předzahrádkách, včetně pochůzkového prodeje a prodeje bez prodejního zařízení.
 2. Tento tržní řád je závazný pro celé území města Slatiňany bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví pozemků, na nichž se nachází místo prodeje a poskytování služeb.

Čl. 2 Předmět úpravy

Tržní řád určuje:

 1. místa pro prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení
 2. dobu prodeje zboží a poskytování služeb trhu, tržního místa, prodejního místa, předsunutého prodejního místa
 3. pravidla pro udržování čistoty, pořádku a bezpečnosti na trzích, tržních místech, prodejních místech, předsunutých prodejních místech, restauračních předzahrádek
 4. povinnosti prodejce, která musí dodržovat provozovatel trhu, tržního místa, prodejního místa, předsunutého prodejního místa, restaurační předzahrádky

Tržní řád se nevztahuje na prodej pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.

Čl.3 Vymezení základních pojmů

 1. trh – soubor prodejních míst zřizovaných k příležitostnému soustředěnému prodeji zboží nebo poskytování služeb více prodejci ve stanovených termínech pravidelných nebo při příležitosti mimořádných akcí
 2. tržní místo – vymezený prostor mimo tržnice, tržiště a trhy, který není provozovnou určenou k prodeji a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, určený k prodeji nebo poskytování služeb na jednom nebo na více jednotlivých prodejních míst při použití prodejních zařízení
 3. prodejní místo – místo, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytování služeb jedním prodejcem na prodejním zařízení.
 4. předsunuté prodejní místo – vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém se uskutečňuje prodej   a poskytování služeb při použití prodejního zařízení. Předsunuté prodejní místo musí mít stejného provozovatele jako s ním související provozovna a musí s touto svým umístěním a funkčně souviset.
 5. restaurační předzahrádka – vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém je provozována hostinská činnost. Restaurační předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako s ní související provozovna a musí s touto svým umístěním            a funkčně souviset.
 6. provozovatel trhu, tržního místa – fyzická nebo právnická osoba, oprávněná k provozování, trhu nebo tržního místa
 7. prodejce
 1. fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání podle zvláštního zákona
 2. osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů,
 3. fyzická osoba nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské výroby
 1. prodejní zařízení– jakékoliv zařízení (např. stánek, který není stavbou podle zvláštního zákona, přenosný stánek, stůl, pult, vozík, stojan, tyč) sloužící k prodeji nebo poskytování služeb, jehož umístěním dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním. Prodejním zařízením je rovněž automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji nebo poskytování služeb. Prodejním zařízením nejsou běžné reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží. Prodejním zařízení nejsou rovněž zavazadla, z nichž je zboží prodáváno.
 2. pojízdný prodej – prodej a poskytování služeb uskutečňovaný z pojízdných prodejních zařízení, zejména z ložné plochy automobilu, mimo prodejní místo. Pojízdným prodejem není provozování taxislužby a dopravy.
 3. prodej bez prodejního zařízení – prodej a poskytování služeb uskutečňovaný mimo prodejní místo bez použití prodejního zařízení, zejména pochůzkový prodej a podomní prodej. Prodejem bez prodejního zařízení je i prodej realizovaný z jednoho stanoviště.
 4. pochůzkový prodej – prodej a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, bez prodejního zařízení, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech.
 5. podomní prodej – prodej a poskytování služeb provozovaný bez prodejního zařízení pochůzkou v neveřejných prostorách zejména v domech určených k bydlení.
 6. Slatiňanské pozastavení –  pravidelná celodenní akce, konaná, zpravidla, v měsíci květnu nebo červnu, v prostorech zámeckého parku a přilehlém areálu před hřebčínem.

Jarmark na zámku – pravidelná celodenní akce, konaná, zpravidla, v měsíci prosinec v prostorech zámeckého nádvoří.

Čl. 4 Základní pravidla

 1. Trh, tržní místo, prodej na prodejním místě a lze provozovat pouze na místech určených tímto nařízením a při splnění požadavků stanovených právními předpisy.
 2. Podomní prodej na území města Slatiňany se zakazuje.
 3. Pochůzkový prodej zboží na území města Slatiňany se zakazuje.
 4. Zákaz podomního prodeje zboží a pochůzkového prodeje zboží se netýká prodeje zboží, který je realizován podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 5. Nedotčeny zůstávají zákazy nebo omezení sortimentu podle zvláštních předpisů, např. vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, § 25 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 289/2007 Sb.,                o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5 Místa stanovená pro prodej a poskytování služeb

 1. Tržním místem je, v souladu s usnesením Rady města Slatiňany č. 59/2005 ze dne 17.8.2005, část Starého náměstí u zahrady domu č.p. 5, Slatiňany
 2. Je povoleno provozovat trhy v rámci akce Slatiňanské pozastavení – v zámeckém parku a přilehlém prostoru před hřebčínem, v rámci akce Jarmark na zámku – na zámeckém nádvoří, dále je povoleno provozovat trhy v Sokolovně – Tyršova č.p. 431 a před Sokolovnou, před prodejnou SAMA potraviny – Havlíčkův Brod umístěné
 3. G. Masaryka č.p. 119, v parčíku před zdravotním střediskem v ulici Vrchlického 168, u interaktivního muzea Švýcárna č.p. 66.

Provozovatel trhů je povinen písemně oznámit konání trhu 7 kalendářních dní před jejich konáním na městském úřadu Slatiňany. Pravidla prodeje podléhají pravidlům stanoveným tímto řádem.

Čl. 6 Povinnosti prodejce

Prodejce je povinen:

 1. Užívat k prodeji pouze vymezené, přidělené prodejní místo.
 2. Udržovat dostatečnou průchodnost mezi jednotlivými prodejními zařízeními.
 3. Parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje, pouze v prostoru k tomu určeném prodávat zboží v souladu s příslušnými právními předpisy.
 4. Každý prodejce musí dbát, aby při prodeji zboží nedocházelo ke znečišťování

a poškozování veřejného prostranství a jeho okolí. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění a aby nepředstavovaly přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.

 1. V průběhu prodeje i po jeho skončení likvidovat vzniklý odpad na vlastní náklady.
 2. Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, musí být tržní místo na vhodném, trvale viditelném místě označeno alespoň:
  1. obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby – prodejce,
  2. identifikačním číslem prodejce, bylo-li přiděleno,
  3. údajem o sídle nebo místě podnikání prodejce; nemá-li prodejce sídlo nebo místo podnikání, údajem o místě obdobném,
  4. jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost na jednotlivém tržním místě.
 3. Zajistit, aby v době stanovené k ukončení prodeje zboží byl prodej zboží ukončen a proveden úklid. Po ukončení prodeje zboží je prodejce povinen provést řádný úklid takovým způsobem, aby nebyl patrný předchozí způsob využití prodejního místa.

Čl. 7 Doba prodeje a poskytování služeb

Doba prodeje se stanoví na dny: pondělí až pátek v době od 6.00 hod. do 18.00 hod. a sobota v době od 6.00 hod. do 12.00 hod.

Pro pojízdný prodej platí doba prodeje pondělí až sobota v době od 6.00 hod. do 18.00 hod.

Čl. 8 Kontrola a sankce

Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí Městský úřad Slatiňany prostřednictvím pověřených zaměstnanců a městské policie Chrudim. Tím není dotčeno provádění kontroly na tržištích, tržnicích, trzích, tržních místech orgány dozoru podle zvláštních zákonů.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zákona číslo 200/1990 Sb. O přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2013. Zároveň se ruší Nařízení městské rady – Tržní řád č. 1/2013 ze dne 26. června 2013.

MVDr. Ivan Jeník                                                                                 Vítězslav Kolek

starosta                                                                                               místostarosta

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.