Antivirus C – prominutí odvodu zaměstnavatele za sociální pojištění malým firmám, které nepropouštely

Některé firmy do 50 zaměstnanců nemusí za červen, červenec, srpen 2020 odvádět sociální pojistné placené zaměstnavatelem.

Jde o soukromé firmy, které nepropustili zaměstnance ani jim nesnížili plat o více než 10% a které nečerpaly Antivirus A nebo B.

Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. Při snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele postupuje zaměstnavatel tak, že do vyměřovacího základu zaměstnavatele za kalendářní měsíce nezahrnuje vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trvá v posledním dni příslušného kalendářního měsíce, u každého zaměstnance však nejvýše 1,5násobek průměrné mzdy, tj. v roce 2020 nejvýše 52 253 Kč (zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru); jinými slovy část vyměřovacího základu zaměstnance převyšující částku 52 253 Kč se do sníženého vyměřovacího základu zaměstnavatele zahrne vždy.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.