Rada města Slatiňany projednala na 148 schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 148. schůzi dne 14. 11. 2022:

 1. Uložila tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku za rok 2022 a jmenovala členy inventarizačních komisi.
 2. Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“. Po vyčištění pláně
  od náletových dřevin a dřevin určených v projektové dokumentaci k vykácení, bylo provedeno geometrické zaměření modelace terénu. Bylo vyčištěno a vykopáno daleko více,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 148 schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 147. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 147. schůzi dne 9. 11. 2022:

 1. Rada vyhověla žádosti nově zvoleného Zastupitele a pověřila ho možností
  oddávání a užíváním závěsného znaku se státním znakem při občanských obřadech.
 2. V různém Rada:
  1. vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna ZUŠ na den 8. 11.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 147. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 146. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 146. schůzi dne 31. 10. 2022:

 1. Rada města schválila dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen
  za poštovní služby a podmínky pro používání výplatních strojů mezi městema Českou poštou, s.p..
 2. Rada vzala na vědomí hospodaření příspěvkových organizací za 1–9/2022.
 3. Rada města zrušila Vnitřní směrnici – Zásady pro správu nemovitého majetku ve vlastnictví města. Směrnice z roku 2007 určovala pravidla pro veřejné zakázky,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 146. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 145. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 145. schůzi dne 12. 10. 2022:

 1. Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb
  na frankovací stroj Frama Matrix F22 se společností XERTEC a.s. Roční cena
  4 840 Kč vč. DPH.
 2. Rada města schválila uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 a úhradě nákladů s tím spojených. Výše příspěvku zůstává stejná jako v předešlém roce,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 145. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 144. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 144. schůzi dne 27. 9. 2022:

 1. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení
  podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce
  atletického oválu a přilehlých sportovišť“ vybrala Rada města jako zhotovitele společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. a INSTAV Hlinsko a.s. (společnosti podali jednu nabídku v partnerství), s nejnižší nabídkovou
  cenou 12 940 000 bez DPH.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 144. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 143. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 143. schůzi dne 19. 9. 2022:

 1. Usnesením zastupitelstva města byla rada pověřena zpracováním a vydáním statutu Sadů města. Na základě podkladů dodaných Výborem pro životní prostředí byl zpracován návrh statutu a dán zpětně výboru k posouzení. Po zapracování jeho připomínek byl Statut sadů města radou schválen.
 2. V červnu 2022 byla vypsána výzva k předložení cenové nabídky na stavbu veřejného osvětlení v ul.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 143. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 136. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 136. schůzi dne 1. 8. 2022:

 1. Rada města schválila vybudování Wi-Fi sítě umožňující bezplatný přístup
  k  internetu ve  vnitřních a  venkovních prostorách v rámci dotačního titulu
  WiFi4EU. Bezplatný internet bude nově k  dispozici na budově MěÚ, budově
  bývalé Spořitelny, ve Společenském domě, na parkovišti u hřebčína, na Plovárně, na  Švýcárně, na  autobusových zastávkách (Střed a odb. Presy),

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 136. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 142. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 142. schůzi dne 12. 9. 2022:

 1. Rada města schválila dodatek pojistné smlouvy s UNIQA pojišťovna, a.s. Dodatek rozšiřuje pojištění i o nově pronajatý objekt od Státního  pozemkového úřadu, který by měl sloužit údržbě města.
 2. Rada města schválila uzavření dodatku k Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa „od klapačky k vodárně“. Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo
  k převodu pozemků potřebných pro úplnou realizaci této zakázky z vlastnictví Národního hřebčínu do vlastnictví města,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 142. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 141. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 141. schůzi dne 9. 9. 2022:

 1. Rada města schválila zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku
  na akci „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“.
 2. Rada města schválila vypsání podlimitní veřejné zakázky v kategorii zjednodušené podlimitní řízení na akci „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“.
 3. Rada města schválila hodnotící komisi pro vypsanou podlimitní veřejnou zakázku.
 4. V různém Rada:
  1. souhlasila se zapůjčením 3 ks stanů pro TJ Sokol na den 24.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 141. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 140. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 140. schůzi dne 7. 9. 2022:

 1. Rada města schválila zajištění právních služeb na administraci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku v kategorii ZJPŘ na akci: „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“ od Mgr. Zdeňka Tomáše za cenu 38 000 Kč bez DPH. Rada vybírala ze dvou nabídek, přičemž vybrala tu cenově výhodnější. Výběr zhotovitele je nutný z hlediska podmínek vypsání dotačního titulu ze strany Národní sportovní
  agentury.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 140. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 139. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 139. schůzi dne 24. 8. 2022:

 1. Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na byt na Starém náměstí s půlročním prodloužením doby nájmu.
 2. Rada zrušila usnesení ze dne 7. 6. 2022 týkající se uzavření smlouvy o umístění nápojového automatu v Interaktivním muzeu Švýcárna. V průběhu realizace vyšlo najevo, že by pro přívod vody k automatu musely být provedeny stavební úpravy, které jsou v kulturní památce problematické.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 139. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 138. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 138. schůzi dne 15. 08. 2022:

 1. Bylo schváleno hospodaření příspěvkových organizací za 1–6/2022.
 2. Rada města schválila od 1. 11. aktualizaci ceníku placených služeb a poplatků Městské knihovny z důvodu zastaralého knihovního programu a celého
  systému služeb.
 3. Rada města schválila upravený odpisový plán ZŠ na rok 2022. Úprava spočívá v navýšení odpisů po instalaci klimatizačních jednotek v ředitelně a kanceláři.
 4. Bylo vyhověno žádosti ředitelky MŠ ohledně realizace projektu OPJAK
  Šablony I pro MŠ Slatiňany (bez finanční spoluúčasti města).

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 138. schůzi“