Rada města Slatiňany projednala na své 9. schůzi dne 30. 1. 2019

 1. Rada schválila výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek.
 2. Byla vzata na vědomí informace o zápisu do MŠ.
 3. Byly schváleny ceny užívání Společenského domu.
 4. Různé:
  • Rada byla seznámena s přijetím daru ve výši 2 000 Kč od Soukromého šipkařského klubu Stoplights z.s. pro MŠ.
  • Rada se seznámila s nabídkou na nabíjecí stanice a pro elektromobily a světla veřejného osvětlení.
  • Byl vzat na vědomí dopis Svazu měst a obcí s nabídkou družby s obcí ze Zakarpatí.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 9. schůzi dne 30. 1. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na své 13. schůzi dne 18. 3. 2019

 1. Rada schválila nabídku o nákupu výhodnějšího balíčku k zajištění poskytování právních služeb společností KVB (advokátní kancelář) v hodnotě 8 950 Kč měsíčně.
 2. Rada se zabývala nabídkou pojištění právní ochrany od společnosti D.A.S., kterou odložila z důvodu krytí služby jiným již uzavřeným pojištěním.
 3. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na provoz sociálních služeb v hodnotě 400 000 Kč od Pardubického kraje.
 4. Návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na Opravu chodníku v ulici Medunova III.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 13. schůzi dne 18. 3. 2019”

Téma: Pořizování audiozáznamů ze zasedání Zastupitelstva města Slatiňany

Hlavním cílem pořízení technologie nahrávacího zařízení má být zvýšení transparentnosti a dostupnosti sledovat průběh jednání Zastupitelstva, aniž by občan musel být daný den přítomen v jednacím sále. Občané mají dosud k dispozici pouze stručné formulace usnesení z jednání Zastupitelstva, kdy jejímu samotnému schválení předchází podrobná diskuse, o kterou je  občan, pokud není přítomen přímo na jednání, ochuzen. Ačkoliv je z jednání pořizován psaný záznam, není v možnostech zapisovatelů, přesně uvádět citace, ale pouze hlavní myšlenky vystupujících zastupitelů,

Pokračovat ve čteníTéma: Pořizování audiozáznamů ze zasedání Zastupitelstva města Slatiňany”

Rada města Slatiňany projednala na své 5. schůzi dne 10.12.2018

 1. Rada schválila úpravu odpisového plánu Školní jídelny pro rok 2018.
 2. Došlo ke schválení aktualizace knihovního řádu Městské knihovny, srovnání cen služeb schodného v rámci ostatních odborů úřadu a úpravu systému výzev za včasné nevrácení zapůjčených knih.
 3. Rada vzala na vědomí kontrolní zprávu vyhodnocující získané dotace v roce 2018.
 4. Byla schválena aktualizace vnitřní směrnice o rozpočtu města. Změny se týkají povinností vyvěšování dokumentů, změny názvosloví a povinností příspěvkových organizací v rámci novely zákona.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 5. schůzi dne 10.12.2018”

Návštěva zástupců města pro inspiraci v odpadech v Letohradě

Dalším místem návštěvy bude město Letohrad, kde bychom se chtěli inspirovat v nakládání s komunálním odpadem. Zde budeme diskutovat s letohradským starostou panem Fialou a panem místostarostou. V  trojčlenné  sestavě  za  Slatiňany  přijedou  místostarosta  Stanislav Šťastný, já a radní Marie Málková.

Město  se  „proslavilo“  zavedením  svozu  tříděného  odpadu  přímo od domů občanů. Kromě určitých věkových skupin (děti do 15-ti let a důchodci nad 70 let) zde mají další slevový systém pro všechny ostatní občany na základě bodového systému.

Pokračovat ve čtení “Návštěva zástupců města pro inspiraci v odpadech v Letohradě”

Zástupci města hledali inspiraci pro převod Spartaku pod město ve Svitavách

Především sportovci našeho města vědí, že se v současné době aktivně řeší záměr převodu sportovišť od Spartaku do vlastnictví města. V minulosti se o tomto tématu mluvilo již několikrát a prozatím se nepodařilo dojít ke společné dohodě. Jedná se o složitý záměr, jelikož Spartak vlastní rozsáhlý majetek, kdy mu ovšem schází zejména investiční prostředky na jeho obnovu. Zároveň město, resp. jim zřízená ZŠ, využívá tento majetek a přispívá na provoz organizace z rozpočtu města.

Jedním z nedalekých měst,

Pokračovat ve čtení “Zástupci města hledali inspiraci pro převod Spartaku pod město ve Svitavách”

Návrh: Zkrácení uzavření školky o letních prázdninách na 14 dní

Slatiňanská městská mateřská škola bývala o prázdninách uzavřena 4 týdny na přelomu července a srpna. Pro zaměstnané rodiče dětí, kteří mívají v práci obvykle jen zákonné 4 týdny dovolené, to byl někdy problém, zvlášť když chtěli dovolenou směrovat třeba na konec anebo začátek prázdnin, kdy je školka otevřená. Není nutné, aby školka měla otevřená všechna oddělení.

Na základě tohoto předpokladu TOP 09 a ODS do svého programu zahrnula návrh na zkrácení uzavření MŠ o letních prázdninách.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zkrácení uzavření školky o letních prázdninách na 14 dní

Rada města Slatiňany projednala na 1. schůzi 5. 11. 2018

 1. Vydání osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Mgr. Stanislavě Sejkorové za odstoupivšího MUDr. Roberta Remeše
 2. Zapůjčení společenského sálu národopisnému souboru Formani Slatiňany
 3. Smlouvu o poskytnutí dotace 29 371,- Kč z programu 2 „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“
 4. Změnu v pronájmech nebytových prostor domu č. p. 771 a navazujících nemovitostí (cukrárna u školy)
 5. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany za rok 2017
 6. Prodloužení nájmu prostor v objektu č.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 1. schůzi 5. 11. 2018”

Rada města Slatiňany projednala na své 8. schůzi dne 21. 1. 2019

 1. Byla schválena novelizace „Povodňového plánu města Slatiňany“ (změny na pozicích na základě personálních změn a aktualizace telefonních čísel).
 2. Rada schválila smlouvu o pronájmu prostor skolovny za 11 500 Kč za účelem
  uspořádání městského plesu.
 3. Byla schválena smlouva o zhotovení zakázkových kostýmů od společnosti
  NOTABENE ART s.r.o. pro rozšíření stávající expozice Švýcárny. Na projekt je zažádáno o dotaci.
 4. Byla schválena nová směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 8. schůzi dne 21. 1. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na své 7. schůzi dne 7. 1. 2019

 1. Rada města vydala vnitřní směrnici na čerpání sociálního fondu na rok 2019.
 2. Rada se zabývala směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 3. Rada vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro občany.
 4. Rada rozhodla o rozdělení celkového limitu dotací z rozpočtu města pro zájmové organizace.
 5. Byl schválen zápis kroniky města Slatiňany za rok 2016.
 6. Rada vzala na vědomí zprávu o stavu požární ochrany za rok 2018 (viz.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na své 7. schůzi dne 7. 1. 2019”

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 3. zasedání dne 16. 1. 2019

 1. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
 2. Bylo schváleno zrušení obecně závazných vyhlášek, jelikož vyhlášky pro své stáří byly z pohledu současné legislativy v podstatě neplatné. Vyhlášky se týkaly povinností držitelů psů a zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí.
 3. Schválení nabytí přeložky komunikace („lihovky“) vybudované v rámci stavby obchvatu.
 4. 28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018
 5. 1. rozpočtové opatření –

Pokračovat ve čtení “Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 3. zasedání dne 16. 1. 2019”

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 2. zasedání dne 12. 12. 2018

 1. Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
 2. Pojmenování rybníka na pozemku p. č. 489/3 v k. ú. Trpišov, kde rozpravou vznikly další návrhy, přičemž Zastupitelstvo rozhodlo o odložení tohoto bodu.
 3. Byl zřízen Výbor pro životní prostředí v počtu 5 členů. Předsedou výboru se stal Mgr. Bc. Daniel Vychodil. Výbor se bude věnovat tématům hospodaření s vodou, koncepčnímu přístupu ke změnám podnebí, obnovou a údržbou krajiny a zeleně, odpadovému hospodářstvím a čistotě ovzduší v topné sezóně.

Pokračovat ve čtení “Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 2. zasedání dne 12. 12. 2018”