Rada města Slatiňany projednala na 105. schůzi

RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA DNE 13. 9. 2021 NA 105. SCHŮZI:

 1. Rada schválila bezplatné poskytnutí zázemí v muzeu Švýcárna na  akci „Den za  obnovu lesa“, který se bude konat 16. 10. 2021.
 2. Na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Rada schválila výměnu sloupů venkovního vedení VN na p.č. 534/18 a p.č. 695/4 v kat území Slatiňany.
 3. Bylo vyhověno žádosti o bezplatné zapůjčení společenského sálu Národopisnému souboru Formani Slatiňany za účelem zázemí pro
  účinkující na  17.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 105. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 104. schůzi

RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA DNE 1. 9. 2021 NA 104. SCHŮZI:

 1. Schválení změny rozpočtu v – oprava sesuté opěrné stěny u Kabeláčova mlýna, propagační předměty v rámci projektu „Otevřené a přívětivé město“.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 104. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 103. schůzi

RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA DNE 30. 8. 2021 NA 103. SCHŮZI:

 1. Rada se zabývala žádostí občana o odstranění stromu v Trpišově. Navrhla předat tuto žádost k posouzení Osadnímu výboru TrpišovVýboru pro životní prostředí.
 2. Rada se seznámila se stavebním záměrem v Sečské ulici, který je v souladu s  platným územním plánem. Diskutovala zejména o  problematice návrhu maximální míry zastavění, které je určeno územním plánem.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 103. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na své 4. schůzi dne 3. 12. 2018

 1. Rada schválila úpravu odpisového plánu Mateřské školy pro rok 2018
 2. Rada vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Slatiňany
 3. Rada vzala na vědomí inventarizaci a dendrologický průzkum vybraných stromů
 4. Byly pronajaty ředměty od NPÚ pro muzeum Švýcárna (především obrazového charatkteru) v roční výšši 6 tis bez DPH
 5. Bylo schváleno půlroční prodloužení smlouvy o nájmu městkého bytu na Starém náměstí občanovi města
 6. Byl schválen dodatek v hodnotě 99 tis vč.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na své 4. schůzi dne 3. 12. 2018“

Rada města Slatiňany projednala na 102. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 102. schůzi dne 9. 8. 2021:

 1. Na žádost šéftrenéra dívčího volejbalového oddílu SKŠ ZŠ Mikulova Rada města schválila využití plovárny mimo stanovenou otevírací dobu v termínu od 7. 8. do 29. 8. 2021. Vstupné zůstává v souladu s ceníkem

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 102. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 101. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 101. schůzi dne 2. 8. 2021:

 1. Byl schválen dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Modernizace TZB MŠ Slatiňany“ týkající se snížení celkové ceny díla souvisící se změnami ohledně vytápění budovy. Snížení ceny o 183Kč, které je i kvůli dotaci nutné doložit schváleným dodatkem.
 2. Došlo ke schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 150 000Kč od Pardubického kraje na výměnu a doplnění turistického informačního systému.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 101. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 100. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 100. schůzi dne 7. 7. 2021:

 1. Schválení změny rozpočtu – obdržení třetí zálohové části dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“.
 2. V různém Rada:
  1. jmenovala Martu Kolouchovou do pracovní skupiny související s přípravou nové vizuální identity města

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 100. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 99. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 99. schůzi dne 28. 6. 2021:

 1. Bylo rozhodnuto o uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy na akci „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany – dodávka vybavení“. Dodatek snižuje množství dodaného vybavení, než bylo původně soutěženo. Konečná cena dodávky je tak o 19 834 Kč vč DPH nižší. Změna byla zapříčiněna především nárůstem počtu žáků v období mezi vznikem projektu vnitřního vybavení budovy a realizací stavby. Pro tyto žáky bylo nutné určité vybavení již opatřit,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 99. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 98. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 98. schůzi dne 23. 6. 2021:

 1. Na žádost starosty Sboru dobrovolných hasičů Trpišov Rada města schválila použití volební místnosti a toalet spolu s odběrem elektrické energie v úřadovně Trpišov, a to na 26. 6. za účelem pořádání turnaje v nohejbalu a na 21.–22. 8. na posvícenecké setkání občanů.
 2. Rada schválila doporučení zastupitelstvu města návrh na rozšíření programu 15. zasedání zastupitelstva o zprávu „Závazek zastupitelstva pro rozpočet 2022“ (viz níže).

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 98. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 97. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 97. schůzi dne 14. 6. 2021:

 1. Rada města diskutovala nad výší odměn ředitelům příspěvkových organizací. Z důvodů dopisu rodičů žáků 4. B ZŠ týkající se propuštění paní učitelky Kalnické byl tento bod odložen.
 2. Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení. Z celkového počtu 52 nesplněných usnesení jich je 9 z tohoto roku a dá se předpokládat jejich splnění. Dále pak 43 starších,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 97. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 96. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 96. schůzi dne 7. 6. 2021:

 1. Schválení změny rozpočtu – odborné vodohospodářské posouzení spadlého břehu Chrudimky v místech u ulice „Na Ostrově“, přesun financí na veřejnou zeleň.
 2. Dodatek ke smlouvě se společností KARU INVESTMENT s. r. o., související se stavební akcí okružní křižovatky. Dodatek řešící změnu sázené zeleně (kvůli zdržení stavby) a dále více práce související s přípravou vrstev pod základovou konstrukci symbolu města,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 96. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 95. schůzi

Rada města Slatiňany projednala
na 95. schůzi dne 31. 5. 2021:

 1. Schválila smlouvu o příspěvku ve výši 10 000 Kč Pardubickému kraji pro zajištění veřejné linky cyklobusů v období 29. 5.–30. 9. 2021. V roce 2020 poskytlo město ke stejnému účelu Pardubickému kraji příspěvek ve výši 20 000 Kč.
 2.  Rada města vydala Směrnici o finanční kontrole. Směrnice je zpracována podle pokynů Ministerstva financí v souladu s aktuálními předpisy týkajícími se kontrolní činnosti městského úřadu i příspěvkových organizací.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 95. schůzi“