Rada města Slatiňany projednala na 96. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 96. schůzi dne 7. 6. 2021:

 1. Schválení změny rozpočtu – odborné vodohospodářské posouzení spadlého břehu Chrudimky v místech u ulice „Na Ostrově“, přesun financí na veřejnou zeleň.
 2. Dodatek ke smlouvě se společností KARU INVESTMENT s. r. o., související se stavební akcí okružní křižovatky. Dodatek řešící změnu sázené zeleně (kvůli zdržení stavby) a dále více práce související s přípravou vrstev pod základovou konstrukci symbolu města,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 96. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 95. schůzi

Rada města Slatiňany projednala
na 95. schůzi dne 31. 5. 2021:

 1. Schválila smlouvu o příspěvku ve výši 10 000 Kč Pardubickému kraji pro zajištění veřejné linky cyklobusů v období 29. 5.–30. 9. 2021. V roce 2020 poskytlo město ke stejnému účelu Pardubickému kraji příspěvek ve výši 20 000 Kč.
 2.  Rada města vydala Směrnici o finanční kontrole. Směrnice je zpracována podle pokynů Ministerstva financí v souladu s aktuálními předpisy týkajícími se kontrolní činnosti městského úřadu i příspěvkových organizací.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 95. schůzi”

Ušetříme, pokud nebudeme vyndávat popelnice k vývozu zbytečně.

Od 21. týdne tohoto roku (resp. od 24. května) se přechází na letní svoz komunálního odpadu. Týdenní svoz popelnic bude probíhat až do 5. září. Poté se vrátí do původní 14denní frekvence, svážet se bude opět v lichém týdnu.

Pokračovat ve čtení “Ušetříme, pokud nebudeme vyndávat popelnice k vývozu zbytečně.”

Rada města Slatiňany projednala na 94. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 94. schůzi dne 10. 5. 2021:

 1. Došlo k uzavření smlouvu s SDH Slatiňany na využívání objektu „Modely“. Smlouva na dobu neurčitou s možností výpovědi bez udání důvodů, s měsíční výpovědní lhůtou.
 2. Byla stanovena úprava ceníku za nájem z plochy hrobového místa ve výši 10,- Kč/m 2 /rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 44,- Kč/m 2 /rok/hrobové místo,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 94. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 93. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 93. schůzi dne 3. 5. 2021:

 1. Na základě doporučení hodnotící komise, bylo rozhodnuto o výběru dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace na stavební úpravy plovárny ve Slatiňanech včetně výkonu autorského dozor. Celkem z 10 oslovených dodavatelů a uveřejnění zakázky na profilu zadavatele město obdrželo 2 nabídky. Byla vybrána společnost ATELIER 11 Hradec Králové, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 1 095 000 Kč bez DPH.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 93. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 92. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 92. schůzi dne 26. 4. 2021:

 1. Rada vybrala nájemníka rekonstruovaného bytu č. 11 v DPS. Nájemník byl z pořadníku žadatelů a těch, kteří potvrdili aktuální zájem, nejvýše v pořadí.
 2. Byla odmítnuta smlouva se společností Zásilkovna s.r.o. o zřízení automatického výdejního boxu. Důvodem byla neakceptace všech podmínek, které stanovila Rada na svém předchozím jednání. Nejproblematičtější byla smluvní pokuta při výpovědi smlouvy v prvním roce a to ve výši 10 000 Kč,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 92. schůzi”

Město zkouší konkurenční firmu na sběr textilu

Jak jste si již určitě všimli, v odpadových hnízdech po městě se nacházejí kontejnery na textil. Bohužel tyto kontejnery většinou „přetékají“ a není textil již kam dávat. Tyto kontejnery jsou spravovány společností Textileco a.s. a jsou městu nabízeny zdarma.

Bohužel i přes opakované výzvy společnost není schopna aktivně řešit včasné vyvážení. Město nemá způsob, jak aktivně svoz vymáhat. Rada města se tedy touto problematikou zabývala a rozhodla o vyzkoušení umístění několika kontejnerů, o které se bude starat konkurenční společnost Help tex z.s.

Pokračovat ve čtení “Město zkouší konkurenční firmu na sběr textilu”

Rada města Slatiňany projednala na 88. schůzi

z 88. schůze konané dne 15. března 2021

Rada města Slatiňany:

 1. schválila 4. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2021
  1. dodatečné finanční krytí projektu „Otevřené a přitažlivé město“, programové vybavení spisový software.*
 2. rozhodla v souladu s rozhodnutím vlády ČR čj.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN ze dne 5.3. 2021 provádět preventivní testování zaměstnanců MěÚ Slatiňany

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 88. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 89. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 89. schůzi dne 29. 3. 2021

 1. Rada města schválila obsah zápisu kroniky města za rok 2019.
 2. Došlo k navýšení cen vstupného a pronájmu Švýcárny. Zdražení v rozmezí 10 až 50Kč se netýká skupinového vstupného pro školy a dětí do 4 let.
 3. Byla rozšířena provozní a otevírací doba Švýcárny – květen až srpen od  9 h do  18 h včetně víkendů,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 89. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 90. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 90. schůzi dne 7. 4. 2021

 1. Rada města schválila poskytnutí dotací organizacím v  rámci schváleného limitu na  rok 2021.
 2. Došlo k ukončení plnění smlouvy na tvorbu vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství se společností ISES, s.r.o. s tím, že byl schválen upravený návrh další spolupráce.
 3. V různém Rada:
  1. pověřila starostu podpisem kupní smlouvy se společností CADMIAprint s.r.o. jako s dodavatelem na vybavení na ZŠ (do nové přístavby).

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 90. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 91. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 91. schůzi dne 12. 4. 2021

 1. Uzavření Dodatku č. 2 k  smlouvě o  dílo s  Realitní a  stavební společností s.r.o., týkající se zakázky přístavby ZŠ. Dodatek řeší vícepráce v hodnotě 300 800Kč vč DPH (na základě žádosti ředitele a konzultace s dodavatelem se jedná o nákup interaktivních tabulí a projektorů).
 2. Rada schválila dodatek ke smlouvě o nájmu společenského domu s organizací ROBI Slatiňany.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 91. schůzi”

Téma: Svoz bioodpadu od domu i ve Slatiňanech?

Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám, kterými disponuje současná kompostárna (ztížená dostupnost, absence nepřetržité obsluhy, nevhodné zázemí, nízká kapacita a téměř nulová kontrola toho, co občané dováží), zvažuje Rada svoz bioodpadu dům od domu.

Pokračovat ve čteníTéma: Svoz bioodpadu od domu i ve Slatiňanech?”