Během pár dnů bude spuštěn nový web města

V roce 1999, kdy internet začal být na vze-
stupu, zejména díky dostupnosti pomocí
telefonních linek, si město pořídilo své
první webové stránky. V roce 2014 došlo
k jejich modernizaci. Od té doby nás již
téměř 8 let doprovází tmavě modrý de-
sign s černo – žluto – bílými prvky. Spolu
s dostupností internetu v každé domác-
nosti, na  každém mobilním zařízení, se
postupně zvyšují nároky ze strany záko-
nů na  obsah, ale i  technologické potře-
by. Technologie v  tomto odvětví urazily
dlouhou cestu, kterou kdysi asi jen má-
lokdo z  nás mohl predikovat. Současný
web tak již strukturálně, ale i  technolo-
gicky zaostává.

V roce 2020 se městu podařilo získat pení-
ze z fondů EU na projekt „Otevřené a při-
tažlivé město Slatiňany“ s 10% spoluúčas-
tí. Součástí projektu jsou i  nové webové
stránky. Po tom, co jsme Vám v roce 2021
představili novou vizuální identitu města,
vytvořili jsme si grafi cký manuál i na nové
webové stránky. V souladu s ním jsme při-
pravili i soutěž na nový web.
Soutěž vyhrála společnost BZ Company
Internacional s.r.o. Zakázka si prošla ně-
kolika fázemi. Analýzou, na základě které
byla vytvořena nová obsahová struktura
webu a  drátěný model určující základní
rozložení prvků. Přípravou grafi ky a  ná-
sledně samotným vývojem. Poslední fází
bude migrace původního obsahu na nový
web.
Nový web bude mimo jiné obsahovat
i  nové funkce – lepší vyhledávání, inter-
aktivní mapu odpadového hospodářství,
dotazování na  zastupitele, rozklikávací
rozpočet, zvukové záznamy jednání za-
stupitelstev, kalendář akcí, přehled připra-
vovaných projektů města a  celkově lepší
provázání na služby třetích stran (Mobilní
rozhlas a  podobně). Některé, zejména ty
nové funkcionality, budou teprve postup-
ně plněny, jelikož starý web je neobsahuje.
Také bude záviset na novém složení radni-
ce, do jaké míry se rozhodnout informace
zveřejňovat.
Pokud v  druhé polovině září zavítáte
na web města www.slatinany.cz a nevysko-
čí na  Vás tmavě modrý design, nelekejte
se. Jste správně, na webu novém.

Odkaz: Ozvěny 2022-9

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.