bioodpad – suchý spálit

(článek z Ozvěn)

Pálit listí, trávu, větve, popř. jiný odpad rostlinného původu v otevřených topeništích, je možné pouze za těchto podmínek:

– dle § 16 odst. 4) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je možné v otevřeném ohništi spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Ten kdo jedná v rozporu s §16 odst. 4) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se dopouští přestupku podle § 23 písm. a) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

– pálit odpad rostlinného původu je možné pouze v případě, jsou-li k tomu vhodné klimatické podmínky (zejména bezvětří, nepálit v období dlouhotrvajícího sucha)

– v zastavěném území prosím berte při pálení rostlinného materiálu ohled na sousední nemovitosti, aby nedocházelo k přílišnému obtěžování okolí a osob zápachem či kouřem

Dále upozorňujeme občany města Slatiňany, že je zakázáno spalovat ve spalovacích zařízeních jiné palivo než to, které předepisuje výrobce. Každý občan má povinnost nakládat s odpady v souladu s §12 odst. 1) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a dále v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Slatiňany č. 3/2012. Pálit odpad (např. plastové obaly, materiály obsahující chemické látky apod.) v domácnostech a venkovních topeništích je zakázáno!!

Bc. Aneta Lichtenbergová, OVŽP

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.