Byt vrátit, či nevrátit pronajímateli…

Město Slatiňany v minulosti vybudovalo 60 bytových jednotek ve Slatiňanech na Starém náměstí. I. etapa byla dostavěna v roce 2002 a do užívání tak mohlo být předáno 30 bytů. II. etapa se dokončila v roce 2004 a mohlo se stěhovat dalších 30 nájemců. Seznam žadatelů byl v té době velmi početný, Rada města rozhodovala o přidělení bytů dle tehdejší bytové situace budoucích nájemců. Všichni nájemci při předání bytu podepsali nájemní smlouvy a souhlasili s podmínkami v nich uvedenými.

V prvních deseti letech existence bytových domů bylo pravidlem, že pokud si nájemce zajistil časem jiné bydlení a z bytu se odstěhoval, podal písemnou výpověď z bytu na adresu pronajímatele. Zástupce pronajímatele zkontroloval skutečný stav bytu, bez závad ho převzal a Rada města přidělila byt dalšímu z žadatelů.

Postupem času se situace začala měnit. Někteří nájemci se odstěhovali, ale nedali výpověď z nájmu bytu a byt pronajímateli nepředali. Některé z těchto bytů zůstaly prázdné, v některých případech došlo k neoprávněnému pronajímání bytu třetí osobě. Na základě těchto zjištění byl pronajímatelem v roce 2013 vyhotoven dodatek k nájemní smlouvě, v němž je uvedeno: „Přenechat byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě je nájemce oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Porušení této povinnosti, tj podnájem bytu nebo jeho části bez písemného souhlasu pronajímatele, je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele.“ Dodatky k NS s uvedeným textem podepsalo všech 60 nájemců. Někteří se bohužel tímto dodatkem neřídí a byty dále pronajímají.

Výše uvedené dokazuje i skutečnost, že poslední byt byl přidělen do užívání novému nájemci naposledy v roce 2013. Samozřejmě je známo (vzhledem k velikosti našeho města, jednáním s úřadem či stavebním úřadem), že někteří si již zajistili jiné bydlení a z bytu se odstěhovali.

V roce 2018 byla pronajímatelem provedena kontrola užívání bytů na místě samém, tj. v bytových domech na Starém náměstí, čp. 822–825, 832–835. V některých případech bylo shledáno užívání třetí osobou, některé byty byly neobývané, jak bylo doloženo svědectvím sousedů.

I přes veškerou snahu pronajímatele Města Slatiňany – osobní jednání s konkrétními nájemci, jim zasílanou korespondencí, upozorňováním na platný dodatek NS z roku 2013 – se nepodařilo zabránit neoprávněnému pronajímání bytů třetí osobě.

Asi postupem času všichni tehdy uspokojení žadatelé, nynější nájemci, zapomněli na svou snahu získat byt do užívání a důležitost vyřešit svou tehdejší bytovou situaci. Je smutné, že jim město Slatiňany pomohlo vyřešit bytovou situaci a oni teď nechtějí pomoci řešit bytovou
situaci potřebných. Seznam žadatelů na byt je stále početný…

Odkaz: Ozvěny 3/2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.