Téma: Bývalá střelnice pod Hůrou

Prostor bývalé střelnice je asi 9ti ha plocha za Kochánovickými rybníky podle potoka Podhůra. Již řadu let ho spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Místo je cenné zejména pro výskyt obojživelníků.

V území střelnice jsou pozůstatky starých alejí, mladé porosty převážně keřových vrb vázané především na vlhká místa na západním a jihovýchodním okraji. Na nelesní půdě rostou náletové dřeviny – zejm. lípa, bříza a habr. Místy mají tyto vzrostlejší porosty charakter lesa. Na střelnici jsou v některých místech vysazeny stejnověké skupinky stromů a solitéry (z nichž je část přirozené druhové skladby, z větší části jde ale o druhy nepůvodní – např. jírovec maďal, dub červený (Quercus rubra), okrasné kultivary javorů a několik smrkových a borových remízů.1

Oblast Kochánovických rybníků (společně s rybníky ve Slavické oboře) je významným územím pro výskyt obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Vodní vegetací dobře zarostlé okraje rybníků a místní tůně jsou vhodným biotopem pro kuňku ohnivou skokana hnědého či čolků, ropuchu, rosničku a další. Také zde lze potkat plazy jako užovku obojkovou, ještěrku živorodou a obecnou a slepýše křehkého. Dále je zde loviště a domov několika druhů ptáků a netopýrů a také vydry říční.1

Historie

Za Auerspergů zde byla obora, v prostoru střelnice se chovali jeleni. Prostor bývalé střelnice byl rozdělen kaštanovou alejí.

Za komunistů ji používali milicionáři (ozbrojená složka KSČ) jako cvičnou střelnici. Prostor byl oplocen, střední část aleje byla vykácena, byly zde postaveny nevzhledné budovy skladu a řídící věže, náspy s posuvnými terči či dopadiště pro hod granátů.

V roce 1990 přešel celý areál včetně dnešní celní školy pod okresní úřad, který řešil, co s ním. Zejména z iniciativy předsedy chrudimské okresní rady Junáka (skauta) Miloše Metznera (+2020) byl prostor střelnice včetně sousedního Tyroláku dán k dispozici skautským oddílům chrudimského okresu.

Po převzetí v 90. letech osázeli skauti (tehdy bezlesou) plochu střelnice stromy, aby ji rozdělili remízky na 5 tábořišť. Do roku 2019 zde některé oddíly (Nasavrky nebo Chrudim) pořádali letní tábory, i když rozhodně ne na celé ploše, jak se zpočátku uvažovalo, protože ostatní oddíly měli dost starostí s vlastními tábořišti.2

 

 

  1. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou  lokalitu Kochánovické rybníky a tůně CZ0533696 2018[][]
  2. Daniel Vychodil *1973 ústně 13.4.2021[]

Jeden komentář u “Téma: Bývalá střelnice pod Hůrou”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.