Téma: Územní plán Slatiňany

Územní plán představuje společnou dohodu různých subjektů – občanů, úřadů a města, co bude kde na katastru města umístěno.

Územní plán nejde až do detailu, např. vzhled budov či povrch ulic řeší dílčí regulační plány.

Dosud platí územní plán obce (ÚPO) z roku 2006, ale už mnoho let se připravuje nová verze. Podle Stavebního zákona (§188 odst. 1) musí být všechny ÚPO nahrazeny ÚP do roku 2022.

 

Pokračovat ve čteníTéma: Územní plán Slatiňany”

Téma: Územní studie Škrovád – jihovýchod (2019)

Původní územní studii z roku 2015 nahradila tato (schválena k využití dne 8. 10. 2019), která řeší následující využití pozemků za benzínkou:

Přípustné využití:

  1. Stavby a plochy pro bydlení v rodinných domech do 2 nadzemních podlaží vč. soukromé zeleně, užitkových a okrasných zahrad s možností chovu drobného hospodářského zvířectva a chovu zemědělského zvířectva bez negativního dopadu na obytné prostředí.
  2. Doplňkové stavby a plochy pro chov drobného hospodářského zvířectva a chovu zemědělského zvířectva. 

Pokračovat ve čteníTéma: Územní studie Škrovád – jihovýchod (2019)”

Téma: Územní studie Škrovád – jihovýchod (2015)

V roce 2019 byla nahrazena touto.

Původní regulační plán byl z roku 2001 nahradila ho tato územní studie schválená v srpnu 2015, která řeší následující využití pozemků za benzínkou:

Pokračovat ve čteníTéma: Územní studie Škrovád – jihovýchod (2015)

Téma: Řešení výhrad proti územnímu plánu

Co dělat, když územní plán určuje jiné využití pozemku majitele, než by si majitel přál.

Územní plán je dohoda mezi vlastníky pozemků, investory a veřejným zájem (zastoupeným úředníky).*4

Stávající využití

Při změně užívání nějaké plochy územním plánem jsou majitelé dotčených pozemků vázáni až při stavebním řízení. Do té doby ho mohou využívat standardně. Když například nový územní plán určí jako obytnou zónu plochu nějakého výrobního podniku, může tento výrobní podnik třeba 30 let fungovat.

Pokračovat ve čteníTéma: Řešení výhrad proti územnímu plánu”

Připomínky k návrhu územního plánu města Slatiňany – zelené pásy a parčík před Sokolovnou

Podáno 20.5.2019 na MÚ Chrudim; 5 podepsaných. Text dopisu:

Odesílatelé: viz níže uvedený soupis navrhovatelů

Městský úřad Chrudim
Odbor územního plánování a reg. rozvoje
oddělení územního plánování

Pardubická 67

537 16 Chrudim

Slatiňany, 17. 5. 2019; naše č.j. 190515

Věc:  Připomínky k návrhu územního plánu města Slatiňany

K územně plánovacímu návrhu Slatiňany předkládáme na základě informací z veřejného projednání 13.5.2019 následující připomínky:

1)     Plochy veřejné zeleně

  1. a) p.č.

Pokračovat ve čtení “Připomínky k návrhu územního plánu města Slatiňany – zelené pásy a parčík před Sokolovnou”

Veřejné projednání Územního plánu

Veřejné projednání se konalo 13.5.2019 ve 14h na . Účastnilo se ho celkem asi 50 lidí, z toho asi 30 občanů řešících předně své nemovitosti, zástupci Sedmy, zástupci Výboru pro územní plánování. Jednání vedl Zdeněk Havlík z MÚ Chrudim za pořizovatele, zástupce architektonické kanceláře Surpmo pověřený zastupitel Jan Brůžek.

Na projednání byl nejdříve stručně popsán výkres a textová část, jaké podmínky je třeba dále splnit před případnou výstavbou v různých plochách.

Pokračovat ve čtení “Veřejné projednání Územního plánu”