Téma: Směsný odpad

Likvidaci směsného odpadu z města zajišťuje především městský úřad, který stanovuje také způsob a četnost svozu, naložení s odpadem a neposledně také způsob placení, které je povinné téměř pro všechny občany. Proto je svoz odpadu jedním z nejčastějších komunálních témat. A přitom způsob svozu a účtování odpadu může významně ovlivnit občany v tom, jak budou … Pokračovat ve čteníTéma: Směsný odpad”

Téma: Čistota ovzduší

Je několik typů znečišťování ovzduší Chemikálie nebezpečné pro dýchání např.  Oxid siřičitý; Oxidy dusíku; Oxid uhelnatý; Přízemní ozon; Benzen; Benzo[a]pyren Skleníkové plyny např. oxid uhličitý; metan; ozon; oxid dusný; fluorované uhlovodíky (HFC a PFC); fluorid sírový; tvrdé (CFC) a měkké freony (HCFC); halony; řada dalších plynů (např. SF5CF3, NF3, CF3I). Látky poškozujících ozónovou vrstvu např. Freony (CFC); Halony; Měkké freony (HCFC); Methylbromid; Tetrachlormethan (chlorid uhličitý); 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform) Zdroj: arnika.org Zdroj: IRZ (integrovaný registr … Pokračovat ve čteníTéma: Čistota ovzduší”

Téma: Domovní odpad

Toto je rozcestník k tématu odpad. Zkusme zde soustředit dobré zkušenosti, co někde třeba funguje, co se někomu osvědčilo a co třeba zase ne. Logický důsledek rostoucí životní úrovně je rostoucí množství domovního odpadu. Zároveň také ale máme více prostředků, času a možností neznečišťovat své životní prostředí. Obecně lze zodpovědné zacházení s odpady omezování produkce … Pokračovat ve čteníTéma: Domovní odpad”

Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle. Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu. Zdroj: /plan-odpadoveho-hospodarstvi-mesta-slatinany-2017-2021/

Téma: Odpadkové koše

Odpadkové koše pomáhají udržovat čistotu města. Slouží mimo jiné… turistům, kteří si nechtějí odpadky vozit domů pejskařům, kteří nenechávají výkaly na ulicích komukoliv dalšímu, kdo vyprodukuje během chůze nějaký odpadek a nechce se mu ho nosit s sebou Podle tohoto by měl být zvažován vzhled košů, rozmístění a četnost vyvážení. Obsah košů se bere jako … Pokračovat ve čteníTéma: Odpadkové koše”

Téma: Recyklovatelný odpad

Možnosti a historie likvidace recyklovatelného odpadu. V Plánu odpadového hospodářství je plánováno zvětšení podílu recyklace odpadu podle hmotnosti (včetně kovů) takto: 2016 – 46 % 2018 – 48 % 2020 – 50 % Zdroj: Sedm nejčastějších omylů při třídění odpadu Zdroj: /plan-odpadoveho-hospodarstvi-mesta-slatinany-2017-2021/ Zdroj: obecně popisováno zde – např.: V České republice se recykluje jen 31%, … Pokračovat ve čteníTéma: Recyklovatelný odpad”

Téma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí

Předcházení vzniku odpadů vychází ze samotných zásad trvale udržitelného rozvoje a je součástí dlouhodobé strategie pro nakládání s odpady v EU. Opětovné použití výrobků v ČR jako prevence vzniku komunálních odpadů představuje širokou oblast, která zahrnuje aktivity, které jsou v naší zemi běžné (např. bazary, aukce), ale i ty které jsou ve srovnání s jinými evropskými zeměmi rozšířeny pouze … Pokračovat ve čteníTéma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí”

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic. V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995. … Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad”

Téma: Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025

Plán odpadového hospodářství (POH) slouží k tomu, aby si krajští zastupitelé i zaměstnanci obce promysleli a sjednotili postup přístupu k zacházení s odpadem nyní i v budoucnu a jejich rozhodnutí byla účinnější a lépe na sebe navázaná. Obecní plán vychází z národního plánu odpadového hospodářství.   Zdroj: informace o projednávání Zdroj: Národní plán odpadového hospodářství

Téma: Plán odpadového hospodářství města Slatiňany 2017-2021

Plán odpadového hospodářství (POH) slouží k tomu, aby si zastupitelé i zaměstnanci obce promysleli a sjednotili postup přístupu k zacházení s odpadem nyní i v budoucnu a jejich rozhodnutí byla účinnější a lépe na sebe navázaná. Obecní plán vychází z krajského plánu.   Zdroj: Plán odpadového hospodářství 2017-2021 29.5.2018

Téma: Podpora státu pro třídění odpadu

Většina zemí světa se snaží nějak aktivně snižovat zatížení životního prostředí odpady. Celková strategie státu je zahrnuta v národním plánu odpadového hospodářství, ze kterého vychází krajské plány, z nich něco jako okresní plány (vypracovávají obce s rozšířenou pravomocí – u nás Chrudim) a z nich vycházejí obecní plány. Zdroj: Plán odpadového hospodářství ČR

Téma: Podpora ekologicky zodpovědných výrobců

My všichni jako nakupující máme možná více než si uvědomujeme možnost ovlivnit, jak bude průmysl zatěžovat naše životní prostředí. V tržním hospodářství, jehož výhody plnými doušky dnes u nás využíváme, je totiž odkázané na poptávku zákazníků. Výrobci snaží prosadit v konkurenci a tak se snaží produkovat, co zákazníkům na očích vidí. Takže pokud třeba jen … Pokračovat ve čteníTéma: Podpora ekologicky zodpovědných výrobců”

Téma: Znečištění ovzduší v zimních, jarních a podzimních měsících kouřem

Občan: “dojíždím pravidelně z Pardubic autobusem a když vystoupím ve Slatiňanech, tak zde mnohdy cítím z celé cesty nejhorší vzduch. Možná to je údolím nebo se u nás víc kouří nebo to je tím, co lidi pálí; ale mělo by se to řešit – jde o pohodu i o zdraví” Hlavní příčiny jsou dvě: kotle … Pokračovat ve čteníTéma: Znečištění ovzduší v zimních, jarních a podzimních měsících kouřem”

Téma: Spalovny odpadu v okolí

Aktuální nahlášená množství různých splodin ve srovnání s dalšími znečišťovateli lze nalézt na interaktivní mapě znečišťovatelů  organizace Arnika. Mapa využívá informace z Integrovaného registru znečišťování (IRZ) spravovaného Ministerstvem životního prostředí. Aplikace umí vytvářet i žebříčky znečišťovatelů pro různé kategorie emisí v zadaném okruhu – například nejvýznamnější producenti skleníkových plynů do 20 km od Slatiňan za rok 2016 jsou zde. … Pokračovat ve čteníTéma: Spalovny odpadu v okolí”