7. zasedání městského zastupitelstva – prodej bytů na Starém náměstí

Vážení a milí spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany, které se uskuteční 24. května 2023 od 16:00 hodin v zasedací síni budovy radnice. Konkrétní body programu k projednávání jsou uvedené na přiloženém dokumentu.

Poprvé bylo použito elektronické hlasovací zařízení a záznam.

celkem 16 / 17 ;chybí: Jeník, Holeka, Rulík, Douša, Picpauer (do 16:30) Drahokoupil od 17h – do bodu 3

 1. Program zastupitelstva
  1. schváleno
 2. První část závěrečného účtu 2022 –

Pokračovat ve čtení „7. zasedání městského zastupitelstva – prodej bytů na Starém náměstí“

Na úřadě hledají vedoucího správního odboru

Odbor správní (OS) – řeší městské bytylesyhřbitovodpady*.

MÚ vypsal tedy výběrové řízení na obsazení této pozice někým jiným, uzávěrka přihlášek je 3.6. 2023.*

Text výzvy:

výběrové řízení pro obsazení pozice vedoucí odboru správního
Druh práce: vedoucí odboru správního
Charakteristika práce:
– pracovník státní správy a samosprávy
– hospodaření s majetkem územního samosprávného celku
Místo výkonu práce: Slatiňany
Předpoklady pro vznik pracovního poměru

Pokračovat ve čtení „Na úřadě hledají vedoucího správního odboru“

Návrh: Umožnit na zastupitelstvu vystoupit více než 2x

Určitě bych vyhodil bod 13.    V téže věci nemůže nikdo vystupovat více než dvakrát. . Stejně se to nedodržuje. Zvlášť u bodů, které vyžadují hlubší rozpravu, bývá jeden či dva zastupitelé, kteří o tom něco vědí a třeba odpovídají na otázky různých zastupitelů, tak si se dvěma vystoupeními nevystačí.

Obava ze zbytečného protahování je na místě a je ošetřena následujícím návrhem:

Ale někdo nedělal obstrukce, bod 12 bych rozšířil na všechny skupiny (hosté,

Pokračovat ve čteníNávrh: Umožnit na zastupitelstvu vystoupit více než 2x

Schválené příspěvky společenským organizacím pro rok 2023 a porovnání s předchozím rokem

Rada města Slatiňany* schválila finanční příspěvky organizacím za rok 2023 v celkové výši 398 tis.Kč.

Dotace dostali:

SK Spartak Slatiňany 49 000Kč
TJ Sokol Slatiňany 49 000Kč
Junák – svaz skautů a skautek, středisko Slatiňany 35 000Kč (loni 30 000Kč)
ROBI Slatiňany 23 000Kč (loni 20 000Kč)
SDH Slatiňany 25 000Kč (loni 24 000Kč)
SDH Trpišov 6 000Kč (loni 5 000Kč)
Český rybářský svaz MO Slatiňany 25 000Kč (loni 20 000Kč)
Myslivecká společnost Slatiňany 7 000Kč (loni 6 000Kč)
Myslivecká společnost Kochánovice 7 000Kč (loni 6 000Kč)
ZO Českého svazu chovatelů Slatiňany 15 000Kč (loni 20 000Kč)
Jezdecký klub PABLO 5 000Kč (loni 15 000Kč)
Svaz diabetiků ČR – územní organizace Slatiňany 22 000Kč (stejně jako loni)
Pardubický spolek historie železniční dopravy – slatinak.cz 5 000Kč (loni 3 000Kč)
Klub českých turistů,

Pokračovat ve čtení „Schválené příspěvky společenským organizacím pro rok 2023 a porovnání s předchozím rokem“

Návrh: Zpřehlednit rozpočet města

Aktuální forma rozpočtu města nedovoluje pouhým pohledem říci, jestli je rozpočet ve schodku

Mnohé strany mají i v programu odkaz na rozpočet*

Nabízí se udělat jednu tabulku, kde příjmy budou s + a výdaje s – a výsledek bude hospodářský výsledek. Když bude kladný, bude rozpočet v přebytku, záporný ve ztrátě.

Pak by byla druhá tabulka by zohledňovala dlouhodobá aktiva (aspoň ta významná – miliony na účtu, slíbené dotace).

Pokračovat ve čteníNávrh: Zpřehlednit rozpočet města“

Téma: Některé rozklikávací rozpočty obcí

Monitor  -statnipokladna.cz

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.*

Nejsou tam ale konkrétní instituce (Švýcárna, ZUŠ apod.), ale pouze obecné účetnické skupiny („neinvestiční transfery“ apod.).

Dají se tam najít i Slatiňany –

Pokračovat ve čteníTéma: Některé rozklikávací rozpočty obcí“

Rada města Slatiňany na své 11. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 11. schůzi 3. dubna 2023

 1. Rada města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na akci Výměna 19 kusů oken ve Školní jídelně Slatiňany a schválila výsledek tohoto výběrového řízení. Zároveň rozhodla o uzavření smlouvy s účastníkem výběrového řízení, kterým je společnost K-interier Heřmanův Městec s. r. o., IČ: 275 31 821 s nabídkovou cenou 499.039,- Kč bez DPH (0,6 mil. vč. DPH).
 2. Dále rada města pověřila ředitelku Školní jídelny Slatiňany paní Petru Bergerovou podepsat převzetí písemné zprávy hodnotící komise,

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 11. schůzi projednala“

Návrh: V jednacím řádu zastupitelstva ujasnit funkce pro sčítání hlasů, skrutátor a obsluha hlasovacího zařízení

V řádu není úplně jasné, kdy se určí „Zastupitel určený sčítáním hlasů „, „skrutátor“ a „obsluha hlasovacího a komunikačního zařízení“. Mám za to, že by mohl být tentýž člověk, resp. komunikační zařízení, přidělování hlasů, by měl řídit asi předsedající? Zvolení těch funkcí pak ujasnit, např. do čl. 7, bod 6).

Pokračovat ve čteníNávrh: V jednacím řádu zastupitelstva ujasnit funkce pro sčítání hlasů, skrutátor a obsluha hlasovacího zařízení

Návrh: Předávat zastupitelům podklady pro zastupitelstvo elektronicky

Týden před každým zastupitelstvem objede pracovník města všechny domácnosti zastupitelům a do schránky jim vhodí obálku s vytištěnými návrhy usnesení a odůvodněním. Ostatní podklady již dnes jsou pouze elektronicky na úložišti.

čl. 2: Navrhuji

 1. doplnit možnost pozvat zastupitele a předat jim dokumenty také elektronicky s tím, že sekretariát akorát ověří např. před doručenku nebo zpětným potvrzením zastupitele, že daní podklady převzal (v dnešní době mi přijde zbytečné, aby někdo 2 hodiny objížděl Slatiňany,

Pokračovat ve čteníNávrh: Předávat zastupitelům podklady pro zastupitelstvo elektronicky

Jednací řád zastupitelstva Města Slatiňany 2023

(schválen zastupitelstvem 29/3/2023*

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  SLATIŇANY

JEDNACÍ  ŘÁD ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  SLATIŇANY

OBSAH                                                                                                                                    str. 

 1. Úvodní ustanovení 2
 2. Svolání a doba jednání 2
 3. Příprava jednání 2
 4. Účast na jednání zastupitelstva 3
 5. Účast veřejnosti na jednání 3
 6. Program jednání zastupitelstva 3
 7. Průběh jednání zastupitelstva 4
 8. Příprava usnesení zastupitelstva 5
 9. Hlasování 5
 10. Schvalování obecně závazných právních předpisů 6
 11. Přerušení a ukončení zasedání zastupitelstva 6
 12. Dotazy,

Pokračovat ve čtení „Jednací řád zastupitelstva Města Slatiňany 2023“

6. Zasedání zastupitelstva města – osadní výbor Škrovád a jednací řád zastupitelstva umožňující elektronické hlasování a záznam

19 přítomno, omluvili se Holeka a Peřina, v 17:30 odešel p. Jeník

 1. program 6 zasedání zastupitelstva
 2. předkupní právo k chatě ev. č 70
  1. proti 19
 3. koupě pozemkové parcely č. 890 Slatiňany (od ČEZu po bývalé trafačce) za odhadní cenu 1.385,- Kč/m2
  1. pro 19
 4. záměr prodeje pozemku 496/13 Trpišov
  1. RM doporučuje prodat část pozemku před chodníkem nutnou pro zřízení sjezdu,

Pokračovat ve čtení „6. Zasedání zastupitelstva města – osadní výbor Škrovád a jednací řád zastupitelstva umožňující elektronické hlasování a záznam“

Rada města Slatiňany na své 10. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 10. schůzi 20. března 2023

 1. Rada města vzala na vědomí informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2022, schválila obsah zápisu kroniky města Slatiňany za rok 2021.
 2. Rada města schválila zřízení věcného břemene na části pozemkových parcel
  č. st. 950, č. 285/1 a č. 285/9 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu vlastníka a provozovatele inženýrské sítě provozovat a udržovat na předmětných pozemkových parcelách stavbu veřejného osvětlení.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany na své 10. schůzi projednala“