Téma: Plánované investiční akce

Radní dostávají návrh rozpočtu se všemi akcemi, které kdy kdo požadoval v hodnotě třeba 200 mil. Kč. K rozpočtu je vždy i svolaná samostatná rada a z ní vyjde návrh, který se musí posupně upravit na vyrovnaný /okolo 70 mil.Kč včetně mandatorních výdajů/. Na prostudování rozpočtu mají radní vždy dost času i na případnou konzultaci.

Dále se s návrhem rozpočtu seznámí finanční výbor města.

Rozpočet se na konci předchozího roku schvaluje zastupitelstvem.

Pokračovat ve čteníTéma: Plánované investiční akce”

Návrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem

S novým volebním obdobím je příležitost některé věci v řízení Slatiňan začít dělat jinak a lépe.  Všechny strany před volbami hovořily o tom, že je třeba zlepšit komunikaci úřadu a radnice s lidmi. Noví radní mohou učinit vstřícný krok velmi rychle, jednoduše a levně. Stačí se inspirovat v Chrudimi, kde pravidelně zveřejňují investiční plány a studie na konkrétní akce.

Pokračovat ve čteníNávrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem”

Město chce přijmout další úředníky, ODS a TOP09 se brání

Rada města Slatiňany projednala na 27. schůzi dne 19. 8. 2019:  4. Došlo k odložení bodu ohledně stanovení celkového počtu zaměstnanců

Rada města Slatiňany projednala na 29. schůzi dne 2. 9. 2019: 4. Rada projednávala stanovení celkového počtu zaměstnanců, došlo k pověření tajemníka ke zpracování tabulkového přehledu náplní pracovních míst s časovou náročností.

Tajemník úřadu Josef Prokš mě odkázal na ODS.

Radní Marie Málková z ODS k tomu sdělila:

Je pravda,

Pokračovat ve čtení “Město chce přijmout další úředníky, ODS a TOP09 se brání”

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2020

dne 22.7.2019 Rada města vzala na vědomí vytvořený plán údržby a rozvoje nemovitostí města Slatiňany v letech 2019-2022 s tím, že daný plán bude do konce roku ještě doplňován a průběžně aktualizován. Zároveň Rada města schválila uvedené stavební akce v plánu pro rok 2020 za účelem zajištění finančních prostředků při sestavování rozpočtu na rok 2020 příp. dotačních titulů, kdy se jedná zejména o tyto akce:

Pokračovat ve čteníPlán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2020

Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Slatiňany v roce 2020

Úvodní ustanovení

  1. Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, ze zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole v platném znění a upravují postup pro rozhodování o dotacích města Slatiňany organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci
    a prosperitě.
  2. Zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech města. Celkovou výši finančních prostředků určených na dotace schvaluje Zastupitelstvo města Slatiňany v rámci schvalování rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

Pokračovat ve čtení “Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Slatiňany v roce 2020”

Téma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2020

Předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2020 je 500.000,- Kč. Přesný objem bude znám po schválení rozpočtu na rok 2020

Maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od objemu finančních prostředků a počtu podaných žádostí.

Žádost o přidělení dotace podávají žadatelé od 1. prosince 2019 do 29. února 2020 na předepsaném formuláři na hospodářsko správní odbor spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uplynulý kalendářní rok

Pokračovat ve čteníTéma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2020″

Návrh: Veřejný několikaletý plán investičních akcí

Na webu města bude veřejně plán (zásobník) akcí na několik let dopředu. Plán bude živý a bude se stále upřesňovat. Některé akce mohou být jen navržené a ve formě studie připravené, kdyby byly peníze nebo se staly prioritou.

Ke každé akci se budou postupně přidávat podrobnosti – odhad ceny, stádium či důvod zamítnutí, podmínky realizace apod.

Pořadí akcí bude záviset na prioritách a bude také předmětem společenské diskuse.

Když se podaří na něco získat dotaci,

Pokračovat ve čteníNávrh: Veřejný několikaletý plán investičních akcí”