Návrh: Umožnit na zastupitelstvu vystoupit více než 2x

Určitě bych vyhodil bod 13.    V téže věci nemůže nikdo vystupovat více než dvakrát. . Stejně se to nedodržuje. Zvlášť u bodů, které vyžadují hlubší rozpravu, bývá jeden či dva zastupitelé, kteří o tom něco vědí a třeba odpovídají na otázky různých zastupitelů, tak si se dvěma vystoupeními nevystačí.

Obava ze zbytečného protahování je na místě a je ošetřena následujícím návrhem:

Ale někdo nedělal obstrukce, bod 12 bych rozšířil na všechny skupiny (hosté,

Pokračovat ve čteníNávrh: Umožnit na zastupitelstvu vystoupit více než 2x

Téma: Sdílená kola

Odkazy k tématu:

Sdílená kola už ve 28 městech (nextbikeczech.com)

Rekola – Sdílená kola pro rychlé přesuny po městě

Sdílená kola – jak se vede projektu v menších městech?, Královédvorsko (kralovedvorsko.cz)

Sdílená kola | Pražská integrovaná doprava (pid.cz) – NA SDÍLENÉM KOLE S LÍTAČKOU ZDARMA DVAKRÁT DENNĚ NA 15 MINUT

Ve Slatiňanech zatím ne

Rada města rozhodla nevyužít nabídku města Chrudim na připojení se k projektu sdílených kol ve Slatiňanech.

Pokračovat ve čteníTéma: Sdílená kola

Návrh: V jednacím řádu zastupitelstva ujasnit funkce pro sčítání hlasů, skrutátor a obsluha hlasovacího zařízení

V řádu není úplně jasné, kdy se určí „Zastupitel určený sčítáním hlasů „, „skrutátor“ a „obsluha hlasovacího a komunikačního zařízení“. Mám za to, že by mohl být tentýž člověk, resp. komunikační zařízení, přidělování hlasů, by měl řídit asi předsedající? Zvolení těch funkcí pak ujasnit, např. do čl. 7, bod 6).

Pokračovat ve čteníNávrh: V jednacím řádu zastupitelstva ujasnit funkce pro sčítání hlasů, skrutátor a obsluha hlasovacího zařízení

Návrh: Předávat zastupitelům podklady pro zastupitelstvo elektronicky

Týden před každým zastupitelstvem objede pracovník města všechny domácnosti zastupitelům a do schránky jim vhodí obálku s vytištěnými návrhy usnesení a odůvodněním. Ostatní podklady již dnes jsou pouze elektronicky na úložišti.

čl. 2: Navrhuji

  1. doplnit možnost pozvat zastupitele a předat jim dokumenty také elektronicky s tím, že sekretariát akorát ověří např. před doručenku nebo zpětným potvrzením zastupitele, že daní podklady převzal (v dnešní době mi přijde zbytečné, aby někdo 2 hodiny objížděl Slatiňany,

Pokračovat ve čteníNávrh: Předávat zastupitelům podklady pro zastupitelstvo elektronicky

Návrh: Body zastupitelstva řadit podle předpokládaného zájmu veřejnosti

Navrhuji pořadí bodů na zastupitelstvo přeházet tak, aby na začátku byly body, které se týkají většího počtu lidí, a na konci menšího. Teď je údajně pořadí, jak to přijde, ale myslím, že pro radu to jen málo práce a pro lidi to udělá zastupitelstvo zase trochu stravitelnější.

Pokračovat ve čteníNávrh: Body zastupitelstva řadit podle předpokládaného zájmu veřejnosti

1.3. Dražba IPhonu na starém náměstí

AKTUALIZACE 1/3

na pokyn vyšší soudní úřednice Ing. Martiny Melnikové sděluji, že dražba dne 1.3.2023 je zrušena. S pozdravem. rejstříková vedoucí *

OKRESNÍ SOUD V CHRUDIMI
Oznamuje, že dne 1.3.2023 v 13.00 hod. proběhne na adrese Slatiňany, Staré náměstí 823
___________________________________________________________________________
D R A Ž B A
Prohlídka dražených věcí bude na místě samém téhož dne
od: 12.45 do: 13.00 hod.
dražbu provádí Pecina Radek – soudní vykonavatel
tel.

Pokračovat ve čtení1.3. Dražba IPhonu na starém náměstí

Návrh: Konkrétnější zápisy rady do Ozvěn

V předchozích dvou obdobích byl přehled projednávaných témat rady zveřejněný v Ozvěnách okomentován, tedy byl uveden i výsledek jednání a případné upřesnění (např. částky, další okolnosti, které vedly k rozhodnutí). Předminule komentoval Petr Kolek*.

Tento požadavek odpovídá také první programové tezi Sedmy, která je aktuálně nejsilnější v koalici vedoucí město: „prosazovat průhlednost, bezúhonnost a efektivitu komunální politiky a práce městského úřadu.“*

Pokračovat ve čteníNávrh: Konkrétnější zápisy rady do Ozvěn

Návrh: Obecní sběrný dvůr vytvořit v prostoru kompostárny

Vyřešil by se tím dlouhodobý problém s neúměrně vysokou cenou sběrného dvora poskytovaného v prostoru Recykling u nádraží. Stejně tam má být člověk, prostor tam je, je to mimo zastavěnou oblast, kvůli hustotě dopravy, je tam i přístup ze silnice.

Nevýhoda je nezpevněná komunikace, že se s touto funkcí při rekonstrukcí nepočítalo a také by s tím bylo víc starostí. Proto s touto možností současné vedení města (2022-2026) nepočítá.

Pokračovat ve čteníNávrh: Obecní sběrný dvůr vytvořit v prostoru kompostárny

Návrh: V jednacím řádu zastupitelstva zrovnoprávnit při diskusích veřejnost a zastupitele

V platném jednacím řádu je uvedeno, že nejdříve v diskusi vystupují zastupitelé a teprve pak veřejnost. Přitom připomínky veřejnosti mohou být v některých případech relevantnější, než zastupitelů (pokud jsou ve věci např. zainteresování).

Věc by mohla vyřešit úprava, že i veřejnost může připomínat stejně jako zastupitelé podle pořadí.

Podobně je zde ustanovení příkaz, že zastupitel může dát max. 2 připomínky k jednomu bodu. Může vzniknout případ, že konkrétní zastupitel odpovídá na dotazy ostatních zastupitelů a takhle by se správně měl po druhé odpovědi musí mlčet?

Pokračovat ve čteníNávrh: V jednacím řádu zastupitelstva zrovnoprávnit při diskusích veřejnost a zastupitele

Návrh: Podklady zastupitelům pro zastupitelstvo předávat elektronicky

V současné době jsou podklady pro zastupitelstvo

a) na datovém úložišti

b) každý zastupitel dostane obálku s programe a některými podklady do schránky (roznáší si úřad sám)

Předání musí být rychlé (aby se stihla zákonná lhůta před zastupitelstvem) a spolehlivé.

Proto by předání do schránek mohlo nahradit elektronické, ale bylo by dobré, kdyby někdo na úřadě hlídal doručení.

Pokračovat ve čteníNávrh: Podklady zastupitelům pro zastupitelstvo předávat elektronicky