Elektrické vedení půjde ve Škrovádě do země

Nadzemní elektrické vedení ve Slatiňanech již dosluhuje a distributor ČEZ je ochoten ho postupně umísťovat do země. První úsek se realizoval v roce 2016 v části Neumannovy ulice.

V současné době se připravují projekty pro další ulice. Projekt připravuje firma Montprojekt, a.s., Pardubice. Na podrobnosti jsem se zeptal tiskové mluvčí vlastníka sítí, společnosti ČEZ pro Východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové.

V jakém rozsahu se připravuje rekonstrukce, které ulice či které části města se týká?

V přípravné fázi je rekonstrukce vrchního vedení nízkého napětí ve Slatiňanech, v části Škrovád – ulice Škrovádská – podél Chrudimky a v dalších ulicích. Akce je rozdělena do dvou staveb.

předběžný plán první fáze umisťování vedení do země ve Škrovádské ulici (modrá čára)

V jakém se projekt nachází stádiu a kdy je plánováno dokončení?

 V současné době probíhá projektování obou staveb. Jedna má termín dokončení projektové dokumentace červen, druhá říjen roku 2020.

S jakou pravděpodobností se projekt uskuteční?

Rekonstrukce se s velkou pravděpodobností uskuteční, pokud nedojde k připomínkám – jako např. neprůchodnost navrhovaného řešení, zdržení projednávání umístění zařízení na exekuovaných nemovitostech atd. Rekonstrukce by se měla realizovat v roce 2021.

Jakou součinnost budete potřebovat od občanů dotčených ulic?

Při tvorbě projektové dokumentace budeme rádi za vstřícnost ze strany majitelů nemovitostí při jednání s projektanty. Většinou je jednání korektní, konstruktivní a bez větších časových zdržení. Bohužel v ojedinělých případech se setkáme s nekonstruktivním jednáním, které nás pak velmi zdržuje.

Při samotné realizaci pak prosíme všechny občany o  trpělivost během stavebních prací. Budeme se snažit práce co nejvíce urychlit.

Do jaké míry mají odběratelé možnost ovlivnit konkrétní realizaci (kudy kabel povede, kde bude vyveden, umístění pojistkové skříně)?

Při jednání s projektantem může samozřejmě majitel nemovitosti, na které má být umístěno zařízení distribučního rozvodu, jednat o konkrétní lokaci. Společně s projektantem by pak mělo být nalezeno optimální řešení, na kterém by se měly obě strany shodnout.

V případě změny nadzemního vedení na podzemní bude třeba často měnit i vedení po domě, umístění elektroměru apod.

Při rekonstrukci mohou nastat případy, kdy bude muset být upraveno, případně vyměněno, vedení z nového přípojného místa do elektroměrového rozvaděče.

Co si bude muset zajistit odběratel sám a co mu provedete na vaše náklady? Co se stane, když odmítne spolupracovat odběratel, který má v současné době vyvedený proud z nástřešáku, který však bude zrušen: dotyčný již nadále nebude mít odběr anebo jste povinni mu tam to horní napojení zanechat – jak se takováto situace řeší? (Doufám, že tímto nikoho nenavedu k nespolupráci.) Kolik času budou mít odběratelé na úpravu připojení svých nemovitostí?

Při rekonstrukcích hradí veškeré náklady na provedené změny provozovatel distribuční soustavy až po elektroměrový rozváděč, který už si odběratel připravuje s pomocí elektrikáře na své náklady.

Dle zákona 458/2000 Sb., §28, odst. 2, písm. k), je zákazník povinen umožnit změnu přípojného místa. Po přepojení na nové podzemní kabelové vedení bude elektrická energie dodávána do nového přípojného místa a stávající vrchní vedení bude demontováno. Tudíž by zákazník nebyl schopen odebírat elektrickou energii.

Nadzemní kabelové samonosné vedení s podpěrnými body v obci Horní Ředice

Věříme, že zákazníci pochopí, že uvedená rekonstrukce je i v jejich vlastním zájmu, kdy se zvýší spolehlivost dodávky elektrické energie a taktéž podzemní kabelové vedení působí estetičtěji než vrchní vedení s podpěrnými body, a že vše bude probíhat při vzájemné domluvě a shodě.

Takže pokud uvažujete o nějakých stavebních úpravách na domech v této oblasti anebo jiné oblasti, kde je naděje, že vedení půjde také do země, připravte si na to rozváděč a klidně z něho veďte chráničku na hranici pozemku, kde chcete mít pojistkovou skříň.

Děkuji za odpovědi.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.