ČEZ žádá o povolení rekonstrukce vedení v jižní části Škrovádu. Památné lípě se vyhne.

Jedná se o výměnu stávajícího nadzemního vedení nn v místní části Škrovád (část vedení nn nacházející se jižně od mostu přes Chrudimku až k mlýnu Skály , v části Svatojánské a Jižní ulice směrem k lesu ) za zemní kabelové. Předmětné vedení slouží jako distribuční rozvod elektrické energie.

logo ČEZ Distribuce

Popis stavby : Navržené řešení: Stávající venkovní vedení nn se demontuje včetně svodů a přípojek. Z e stávající trafostanice na pozemku parc.č. 84/1 v kat. ú. Škrovád se vybudují 3 nové kabely 1 – AYKY 3 x 240 + 120 mm 2 .

• SO1 – Kabelové vedení nn Vývod 1 – bude od trafostanice veden jihozápadním směrem k č.p. 131 a dá l e v komunikaci mezi lesním i pozemky a zahrádkami až do stávající pojistkové skříně R19/SR502 stojící u vodní elektrárny, kde bude ukončen . V trase kabelu budou postaveny pojistkové skříně pro připojení stávajících odběrných míst. Do těchto skříní bude nový kabel zasmyčkován.

Vývod 2 – bude vyveden do pojistkového pilíře R61/SR608 ( vedle památného stromu ). Trasa kabelu bude o d trafostanice vedena v komunikaci a v prostoru křižovatky vytvoří oblouk pro minimalizaci zásahu do ochranného pásma památného stromu. V trase kabelu budou postaveny pojistkové skříně pro připojení stávajících odběrných míst č . p. 129, č.p. 25, č.p. 90 a č.p. 24 ve Škrovádu . Do těchto skříní bude nový kabel zasmyčkován. Z R61/SR608 bude vyveden kabel AYKY 4 x 2 5 do skříně 9 – SS100 a kab el AYKY 3 x 240 + 120 m m 2 ukončený v pojistkové skříni R52/SV201 umístěné na stávajícím sloupu č. 77 ( u Chrudimky ). Do pojistkové skříně R61/SR608 bude zaústěn budoucí kabel nn projektovaný na stavbě ČEZd č.IE – 12 – 2007878. Pro tento kabel bude nyní do komunikace uložena trubka.

Vývod 3 – část trasy vývodu č.3 bude vedena v souběhu s vývodem č.2 , na hranici křižovatky ulic Škrovád s k é a Svatojánské se odkloní severovýchodním směrem a vývod bude zaústěn do pojistkového pilíře R53/SR402 umístěné ho před č . p. 92 ve Škrovádu. Z této skříně budou provedeny 3 vývody. Jeden povede do R62/SP200 umístěné na stávajícím sloupu č. 21 ( bude napájet objekty čp. 30 a č.p. 12 ve Škrovádu ). Druhý povede do skříně R54/SR402 umístěné u čp. 147 ve Škrovádu . Do této skříně R54 bude přepojen stávající kabel pro připojení čp .70 a kabel vedoucí směrem k čp.147 ve Škrovádu . Třetí vývod z R53/SR402 po v ede do R56/SR402 stojící při nároží pozemku RD č . p. 26 ve Škrovádu . Z této skříně se vyvedou 2 vývody , a sice jeden ukončený v R60/SR608 u čp. 159 ve Škrovádu a druhý ukončený v R59/SR608 u čp. 98 ve Škrovádu . V trase kabelů budou postaveny pojistkové skříně pro připojení stávající c h odběrných míst. Do těchto skříní budou nové kabely zasmyčkovány. • Po demontáži stávající přípojky pro objekt č .p. 4 ve Škrovádu (přes C hrudimku) bude vybudován nový svod kabelem 1 – AYKY 3 x 120 + 70 mm 2 na stávajícím podpěrném bodě č. 12 na pozemku parc.č. 63 v kat. ú. Škrovád (napájení z TS_ CR_0768 – Škrovád – OBEC). Nový svod bude zaústěn do rozpojovací skříně SV101 , která bude umístě na na podpěrném bodě. Z rozpojovací skříně bude vybudován nový kabel 1 – AYKY 3 x 120 + 70 m m 2 až k objektu č.p. 4 ve Škrovádu.

• Úprava trafostanice TS CR 0767 na pozemku parc.č. 84/1 v kat. ú. Škrovád: Tato část stavby bude zahrnovat 2 provozní soubory – PS1 – TS CR 0 767 technologická část a PS2 – TS CR 0767 silový transformátor . Ve stávající mřížové trafostanici b u de proved en a výměna stávající ho rozvaděče nn a výměna stávajícího transformátoru 160 kVA za hermetizovaný olejový transformátor 35/0, 4 kV ; 250 kVA.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.