Téma: CHKO Železné Hory

Chráněná krajinná oblast Železné hory je chráněné území o rozloze 284 km2 vyhlášené v roce 1991 za účelem ochrany nejcennějších částí Železných hor, které představují řídce osídlenou a zalesněnou krajinu s hluboce zaříznutými říčními údolími, širokými nivami a skalními výchozy. V oblasti se nachází 27 maloplošných zvláště chráněných území – jedna národní přírodní rezervace, jedna národní přírodní památka, 15 přírodních rezervací a 10 přírodních památek s širokou biologickou rozmanitostí. Do zájmového území CHKO zasahuje svou severní částí s mírně skloněným reliéfem ke Slatiňanům, a to především lesnatým komplexem vrchu Hůra představující po druhé světové válce odplocenou část Slavické obory. Nejcennější lokalitou jsou zde kochánovické rybníky s litorálními ekosystémy, mokřadními loukami a vlhkomilnými křovinami. Z důvodu ochrany vzácných obojživelníků kuňky ohnivé a čolka velkého zde byla vymezena Evropsky významná lokalita Kochánovické rybníky a tůně. Přírodovědně hodnotná je i blízká dubohabřina na skalnatém svahu u vyhlídkové věže Na Chlumu.

Přírodní památka Hrobka se nachází mimo CHKO východně od Trpišova. Byla zřízena k ochraně suchomilné květeny na jižní lesostepní stráni nad Okrouhlickým potokem. Rostou zde například bělozářka větvitá, kokořík mnohokvětý, šalvěj přeslenitá nebo hvozdík kartouzek.

Živou tepnou území je řeka Chrudimka. Nad její hladinou lze zahlédnout ledňáčka říčního, zajímavý je hojný výskyt drobné ohrožené ryby vranky obecné.

Jeden komentář u “Téma: CHKO Železné Hory”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.