Co nového přináší zákon O odpadech?

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech. Je nového?1

 1. Původci stavebního odpadu mají více povinností, např. i stavební  odpad musí maximálně recyklovat
 2. Za černé skládky odpovídá majitel pozemku a obec má právo skládku odstranit i bez něj
 3. Obce musí nejpozději s účinností od 1. 1. 2022 přijmout nové obecně závazné vyhlášky o platbě za odpad, které budou v souladu s novým zákonem o odpadech.
 4. Nový zákon o odpadech zavádí odlišnou výši poplatku u všech 5 kategorií odpadů (odpady využitelné, zbytkové, nebezpečné, vybrané technologické a sanační). Počínaje rokem 2021 je sazba poplatku za ukládání odpadu na skládku u vybraných druhů odpadu pravidelně navyšována, a to až do roku 2030. Roční zvyšování sazby se dotýká využitelných a zbytkových odpadů (např. využitelný odpad do konce roku 2020 byl zpoplatněn částkou 500,- Kč, v roce 2021 bude zpoplatněn částkou 800,- Kč a v roce 2029 částkou 1.850,- Kč za jednu tunu takového odpadu uloženého na skládku). Oproti dosavadní právní úpravě naopak došlo ke snížení poplatku za skládkování nebezpečných odpadů (zrušení tzv. rizikové složky poplatku).
  1. Na část odpadu odkládaného na skládku mohou obce získat tzv. třídící slevu2 
 5. Od roku 2030 bude platit zákaz skládkování využitelného odpadu (odpady které je možné energeticky využít, biologicky rozložit a recyklovat). Vychází z toho, že skládkování až posledním možným způsobem nakládání s odpady.
 6. Obce mají nově povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. 1. 2025 rovněž textilu.
  1. Obce jsou dále povinny zajistit, aby odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu tvořily v letech 2025 – 2029 alespoň 60 %, v letech 2030 – 2034 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném roce obec původcem.
 7. nová právní úprava již nerozlišuje mezi tzv. živnostenským odpadem (tedy odpad vyprodukovaný právnickými a podnikajícími fyzickými osobami) a komunálním odpadem. Tito původci odpadu však mohou i nadále předávat svůj odpad do obecního systému pro nakládání s komunálním odpadem, a to na základě písemné smlouvy s obcí.
 8. Dochází k rozšíření okruhu osob, které mohou obchodovat s odpady, neboť podle předchozí právní úpravy mohl s odpady obchodovat pouze provozovatel zařízení.
  1. Existuje také Zprostředkovatel, který může uzavřít smlouvu s původcem odpadu, aby jeho jménem zajistil předání odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady. Rozdíl mezi zprostředkovatelem a obchodníkem spočívá v tom, že zprostředkovatel se převzetím odpadu nestává jeho vlastníkem, zatímco obchodník ano. Z toho plyne, kdo nese povinnosti spojené s takovým odpadem.1

S novým zákonem o odpadech vzrostla sazba poplatku za ukládání odpadu na skládku. V dalších letech bude tento poplatek pravidelně navyšován (např. využitelný odpad do konce roku 2020 byl zpoplatněn částkou 500 Kč).

Nový zákon obcím dává za splnění zákonem stanovených předpokladů nárok na tzv. třídicí slevu. Výpočet pro rok 2021 při uplatnění 100 % a počtu obyvatel k 1. 1. 2020 je následující:

4217 (počet obyvatel) × 0,2 (množství odpadu na obyvatele pro rok 2021) = 843,4 t (celkové množství odpadu pro rok 2021, na které bude uplatněna třídicí sleva)

V loňském roce bylo celkové množství komunálního odpadu 700.12 t. Svojí produkcí odpadu tak dosáhneme na třídicí slevu s rezervou 143 t.

Bohužel koeficient 0,2 se v dalších letech bude snižovat (zpřísňovat): 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

V případě, že se nám nepodaří produkci odpadu nadále redukovat, o třídící slevu na konci roku 2024 přijdeme. Díky třídící slevě se tak současná cena navýšila pouze o 45 Kč + DPH za tunu (tzv. rekultivační poplatek).

Pokud ovšem o třídící slevu přijdeme, doplatek bude 345 Kč + DPH (a v roce 2029 až 1 395 Kč + DPH). Při takových částkách se náklady na likvidaci komunálního odpadu násobně zvýší a je otázkou, čím se zastupitelé rozhodnou tyto náklady kompenzovat, zda přistoupí k navyšování poplatku za komunální odpad, který dle současné legislativy může být až 1 200 Kč na osobu, nebo budou hledat úspory jinde.

Při řádném třídění a využití prostředků, které město nabízí, věřím, že lze produkci i nadále snižovat, a tak se vyhnout navyšování poplatku.3

 1. epravo.cz – Nový zákon o odpadech: Přehled 10 vybraných změn  26.2.2021[][]
 2. 10 otázek k třídící slevě na mzp.cz[]
 3. Ozvěny 6/2021[]

Odkaz: Ozvěny 5/2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.