Deset milionů ano, či ne. To je oč tu běží.

Zastupitelstvo na svém jednání ve středu 8.února mělo rozhodnout o koupi či nesouhlasu s koupí pozemku p.č. 240/6 k.ú. Slatiňany o výměře 9662m² za cenu 1000,-Kč/m², tedy úhrnem za 9,662.000,-Kč.

Rada města nákup doporučila, aniž by měla odborný odhad o výši ceny. Členové výboru pro ÚP ve složení pan starosta Brůžek, Martin Kubín, Jan Karlík, Petr Kolek souhlasili, já byl proti. V důvodové zprávě k tomuto bodu se říká, že stavební úřad koupi pozemku doporučuje. Bohužel nikde se neuvádí, že k tomu, aby se zde mohlo tzv. „kopnout do země“ bude po schválení nového územního plánu ještě hodně dlouhá a spletitá cesta. Nebo si někdo myslí, že získá územní rozhodnutí ještě v období, než vstoupí v platnost nový ÚP? Nesmysl!

Nerozumím tomu, jak mohla Rada města a výbor pro ÚP doporučit nákup pozemku uprostřed pole za tak vysokou částku bez znaleckého posudku? Jak jsem se dozvěděl na zastupitelstvu, až po kritice finančního výboru, úřad zadal alespoň odborné vyjádření, které stanovilo cenu v řádu miliónů nižší než je cena požadovaná realitní kanceláří. Nevím, mohu jen spekulovat o úrovni přípravy doporučení, které by mělo usnadnit rozhodování zastupitelům, ale ti nakonec naštěstí rozhodli jinak. Je to s podivem, protože v zastupitelstvu mají tito doporučovatelé většinu.
Vlastně jsem rád, že zastupitelstvo nakonec s nákupem prozatím (!) nesouhlasilo.

Navrhl jsem proto, aby město začalo v předstihu připravovat zadání územní studie, která by měla mj. obsahovat přiměřené projednání s vlastníky pozemků a následnou dohodu o parcelaci. Toto vše bude také něco stát a pokud chtějí vlastníci pozemků své parcely zhodnotit na stavební pozemky, musí město trvat na jejich podílu na financování těchto plánovacích dokumentů. Bez nich se prostě stavět nebude a zůstane všem pozemek v cenách kolem 11 Kč/m², což asi nikdo nechce. Mimochodem, cca 20% pozemku který se projednával ke koupi má oceňovací cenu dle MZe 2 Kč/m². Jen pro zajímavost, dotčený pozemek je inzerován realitní kanceláří již několik let a zatím bezúspěšně.

Někdo může oprávněně namítnout, že investice do pozemku je výhodnější než peníze na účtu. Ano, cena 1.000 Kč/m² je u zastavitelného pozemku obvyklá. Tento pozemek však ještě dlouho bude nezastavitelný kvůli nezpracovaným plánovacím dokumentům, jak jsem uvedl výše a také kvůli nedostatečným kapacitám inženýrských sítí a možnostem řešení přístupových cest. To všechno by mělo město začít řešit a v neposlední řadě se vrátit k již rozpracovaným investicím a opravám majetku.

V čase, kdy bude město vědět co a kde bude na celé (!) lokalitě navrženo k vybudování, nastane jistě vhodnější doba na úvahy o případných nákupech pozemků.

Jiří Urválek; Člen výboru pro ÚP


Článek byl zaslán do Ozvěn 3/2023 ke zveřejnění, ale byl redakční radou odmítnut jako tendenční, proto jsem ho nechal uveřejnit aspoň v novinychrudim.cz1

  1. https://novinychrudim.cz/2023/03/13/jiri-urvalek-deset-milionu-ano-ci-ne-to-je-oc-tu-bezi/[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.