Dlouhá cesta pro územní plán

Územně plánovací dokument zvaný územní plán vymezuje plochy našeho města k jeho všestrannému rozvoji. Stanoví území k zastavění domy pro bydlení, pro služby, výrobu, komunikace a podobně. Dále plochy zeleně, k zemědělskému využití, k rekreaci, vodní plochy atd. Pro každou takto stanovenou plochu jsou v ÚP určeny tzv. regulativy, které stanoví za jakých podmínek lze využití realizovat. To představuje např. max. plochu stavby na předmětném pozemku nebo procento jeho zastavění a další upřesnění.

Město Slatiňany, resp. starosta uzavřel smlouvu na zpracování ÚP v květnu 2012 se SURPMO stř. Hradec Králové za cenu 385 tis.Kč bez DPH. Po zpracování návrhu ÚP se rozjelo kolečko, či spíše dlouhé kolo, projednávání s orgány státní správy, které za spolupráce pověřeného zastupitele a výboru pro ÚP, zajišťuje tzv. pořizovatel, tedy pracovník MěÚ Chrudim.

Do roku 2018 práce sice pokročily, ale více jak 6 let činnosti zdaleka nepřineslo kýžený výsledek. Nový výbor pro ÚP připravil návrh ÚP k 1. veřejnému projednání, které proběhlo 13.května 2019. Následně bylo provedeno vyhodnocení podaných námitek občanů a organizací, odůvodnění tohoto vyhodnocení a zapracování do návrhu ÚP. Těchto obsáhlých vyhodnocení bylo provedeno 12. V mnoha případech výbor pro ÚP musel do procesu vyhodnocování pořizovatelem výrazněji zasahovat.

V závěru roku 2020 byly uskutečněny dva semináře pro zastupitele města k jejich seznámení se s aktuálním stavem zpracování ÚP, s cílem poskytnout zastupitelům potřebné informace pro jejich rozhodování při následném úspěšném schválení návrhu ÚP konaném v Sokolovně.

Dne 15.2. se uskutečnilo 2. veřejné projednání ÚP, s podáním námitek osob, které tak učinily při prvním projednání a bude následovat opět jejich vyhodnocení.

Tak jako všichni, kdo se tvorbě a problematice ÚP věnují, i já jako aktivní člen výboru pro ÚP očekávám, že v letošním roce již dojdeme do kýženého konce cesty.

Jak jsem napsal úvodem: tento dokument otevírá cesty k dalšímu rozvoji našeho města, proto jsem na posledních dvou jednáních zastupitelstva a také jednáních výboru pro ÚP apeloval  na přítomné aby Město Slatiňany zahájilo kroky k přípravě zadání územní studie, která je první podmínkou k následné zástavbě pro bydlení v prostoru mezi Švermovou ulicí a obslužnou komunikací před novým obchvatem. Je nutné zastavit úbytek počtu obyvatel Slatiňan a posílit tím rozvoj našeho města.

Jiří Urválek, člen výboru pro ÚP


Článek byl odeslán ke zveřejnění do Ozvěn 4/2023, ale redakční rada ho zamítla  z důvodu údajné nevhodnosti a neobjektivity a také že s jeho zněním nebyl předem seznámen Výbor pro ÚP. 

Jeden komentář u “Dlouhá cesta pro územní plán”

  1. Pro Ozvěny Slatiňan, respektive mé spoluobčany, jsem měl takovou myšlenku: přiblížit Vám, které problematika rozvoje města, stavebnictví, urbanistiky, ekologie atd. zajímá, stav v postupu přípravy územního plánu. Logicky jsem začal shrnutím předchozího období, kdy jsem se celkem záměrně vyhýbal osobám, které se na „výsledku“ tvorby ÚP v období let 2012-2018 podíleli, resp. ho měli za úkol. To proto, že jsem u toho nebyl osobně a ani bych si nepřisvojoval právo někoho soudit za chabé výsledky.
    Měl jsem v úmyslu připravit do Ozvěn i další článek, kdy bych se posunul s informacemi v čase do aktuálního období a přiblížil i nějaké zajímavé podrobnosti „ze zákulisí“ a pokud by byla odezva příznivá, zkusil bych se pustit i trochu do budoucnosti třeba v následujícím dalším článku.
    Bohužel ani ten první článek nedostal u pana starosty a redakční rady zelenou. Sami posuďte zda správně….

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.