dnes proběhne tajemné 18. Zasedání zastupitelstva 2021

Dnes proběhne plánované prosincové zasedání zastupitelstva, které schvaluje rozpočet na příští rok. Zvláštní však je , že dosud (9:21) jsou známy pouze názvy bodů, nejsou na webu zveřejněny žádné další podklady, které byly dosud zveřejňovány 1-3 dny před zastupitelstvem (slibovali týden…ale nebuďme být tak nároční:)

Projednávané body

 1. Schválení programu
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. předčasné splacení úvěru u ČS
  1. Vedla se diskuze o možnosti předčasného splacení úvěru u České spořitelny, a.s. za  kanalizaci Trpišov. Zastupitelstvo v této otázce prozatím nepřijalo žádné usnesení.1
 4. Schválení přídělu do sociálního fondu na 2022
  1. schváleny 4 procenta 1
 5. Rozpočet města na 2022 a výhled do roku 2024
  1. Zastupitelstvo města schválilo schodkový rozpočet města Slatiňany na rok 2022 v příjmové části 77 889 900 Kč dorovnáno financováním příjmů 16 816 100 Kč) a ve výdajové části 94 706 000 Kč. Dále schválilo střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024, včetně příspěvkových organizací. Velká část schodku je tvořena přesunutím realizace rozpočtovaných staveb z  minulého roku, jejichž realizace se protáhla většinou z  důvodů získání kladných stanovisek dotčených orgánů v  rámci stavebního řízení či územního souhlasu.1
 6. Mimořádná odměna členovi zastupitelstva
  1. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí mimořádné odměny neuvolněnému členu zastupitelstva ve  výši dvojnásobku maximální výše odměny za  výkon jím zastávané funkce. Odměna se poskytuje za mimořádné úsilí při tvorbě nového územního plánu a přípravě k jeho projednání.1(nejspíš Jan Brůžek – pozn. red.)
 7. Změna rozpočtu na letošní rok 2021
 8. Smlouva na směnu pozemků s p.  Drobílkem (městská cesta za pozemek u kompostárny)
  1. Zastupitelstvo města schválilo směnnou smlouvu na  pozemek p.  č. 359 o  výměře 369 m 2 a  pozemek p.  č. 389/5 o výměře 60 m 2 vše k.ú. Škrovád, ve  vlastnictví města Slatiňany, za  pozemek p.  č. 306/2 o  výměře 1118 m 2 v k.ú. Škrovád. Hodnoty směňovaných nemovitostí jsou pro účely vzájemného fi nančního vypořádání stanoveny Znaleckým posudkem.
 9. koupě pozemků od LČR – asi jde o cestu ve Škrovádě pod Lesem
  1. Byla schválena koupě pozemkové parcely č. 86/19, ostatní plocha, o výměře 869 m 2 ,v k.ú. Škrovád od  společnosti Lesy České republiky, s. p. za 74 000 Kč.
 10. Dodatek č.4 ke zřizovací listině ZŠ
  1. V roce 2021 došlo k navýšení hodnoty předané hlavní budovy ZŠ. Jedná se o technické zhodnocení budovy o nové klimatizace a nové venkovní hodiny ve štítu budovy.
 11. Změna prodeje bytů na Starém náměstí
  1. Zastupitelstvo schválilo přípravu změny podmínek prodeje bytových jednotek čp. 832 až 835 na Starém náměstí Slatiňany. Nové podmínky umožní občanům odkup bytových jednotek již nyní, za  podmínky doplacení nájemného, o které by město přišlo do doby před dovršením odkupního práva.
 12. Koupě pozemkové parcely 86/47 Škrovád – jde o Schodiště proti pomníku ve Škrovádě na návsi – slatinak.cz
  1. p.č. 86/47 o výměře 23 m 2 v k.ú. Škrovád za celkovou cenu 1,- Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti. Jedná se o  pozemek, kudy vede veřejná cesta (schodiště).
 13. Záměr prodeje části pozemkové parcely 196/1 v Kunčí – Návesní rybník v Kunčí – slatinak.cz
  1. Nebylo vyhověno žádosti o  odprodej části pozemkové parcely č. 196/1 o výměře 25 m v k.ú. Kunčí, o který požádal Český rybářský svaz z.s.. Na  základě doporučení Rady města se situaci bude řešit dlouhodobým pronájmem.
 14. Různé
  1. bylo seznámeno s  nutností revokace usnesení týkající se územního plánu, jelikož obsahovalo chybu. Usnesení týkající se lokality Borek.
 15. Diskuse a závěr
  1. diskutovalo o rekonstrukci plovárny

Podklady na zastupitelstvo lze získat přes titulní stranu webu města Slatinany 2

 1. Ozvěny 2/2022[][][][]
 2. Dne 15.12.2021 v 12:34 Ondřej Samek, Bc. napsal(a) Asistent informatika[]

Jeden komentář u “dnes proběhne tajemné 18. Zasedání zastupitelstva 2021”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.