Návrh: Do jednacího řádu zastupitelstva doplnit hlasování o připuštění k hlasování zastupitele ve střetu zájmů

Zákon o obcích toto řeší v §83, kde stojí: „(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat“1. Podle výkladu by tedy zastupitel měl oznámit střet zájmů před jednáním. V původní verzi zákona v roce 2000 byla ještě povinnost zastupitelstva o tom hlasovat „…O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.2, která však v současné verzi zákona není. Povinnost hlasovat by mohla by být ještě v jednacím řádu zastupitelstva, kde to řeší článek 17, ale tam také není.

Nabízí se v zájmu čistší komunální politiky tuto povinnost do jednacího řádu doplnit. Moc často se to nestává, týká se to obyčejně jednoho zastupitele, a tak by to nemělo výrazný vliv na výsledky hlasování. Ovšem některé hraniční případy by se pak nemusely řešit, např. hlasování o nákupu průmyslového areálu u nádraží.

  1. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (zakonyprolidi.cz)[]
  2. J§ Správní právo : Střet zájmu zastupitele a podjatost pracovníka úřadu (juristic.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.