Téma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2021

Objem peněžních prostředků pro rok 2020 je 600 000,- Kč.

Maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od objemu finančních prostředků a počtu podaných žádostí.

Žádost o přidělení dotace podávají žadatelé od 1. prosince 2018 do 28. února 2021 na předepsaném formuláři na hospodářsko správní odbor spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uplynulý kalendářní rok u organizací, které přijaly dotaci v předchozím roce.

Řádné vyúčtování dotace předloží žadatel do 15.12.2021.

Dotační témata

jsou stejná jako loni:

Dotační témata
1. Podpora rozvoje občanské společnosti
– organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví
2. Prevence sociálně-nežádoucích jevů
– podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů pro děti i dospělé
3. Kulturní aktivity
– pořádání akcí pro veřejnost a propagujících město Slatiňany
4. Sportovní aktivity
– uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou i neorganizovanou
veřejnost
– dotace na tradiční a významné sportovní akce;
– dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která nejsou v majetku města a významně se podílejí svoji činností na rozvíjení sportovních aktivit
obyvatel města Slatiňany
5. Ochrana životního prostředí
– aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě
6. Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých
– celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klubů, spolků a
sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě
7. Mimoškolní akce pro děti a mládež
8. Podpora úspěšných sportovců, majících trvalé bydliště na území města Slatiňany
9. Dotace na letní táborovou činnost
10. Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány městem Slatiňany, ale svoji činností se podílejí na kulturním životě ve městě
11. Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.