Téma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2024

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2024 schválený usnesením rady města Slatiňany č. 280/22/2023/RMS dne 18. září 2023 pro přidělování finančních dotací města Slatiňany organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě, organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí a fyzickým osobám, majícím trvalé bydliště na území města Slatiňany. Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Slatiňany
Úvodní ustanovení

 1. Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, a upravují postup pro rozhodování o dotacích města Slatiňany organizacím a osobám, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě.
 2. Zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech města. Celkovou výši finančních prostředků určených na dotace schvaluje Zastupitelstvo města Slatiňany v rámci schvalování rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Rozdělení pro jednotlivé žadatele schvaluje Rada města Slatiňany. Přidělení dotace není nárokové.
 3. Žadatelé o finanční dotaci nesmí mít k městu Slatiňany nevypořádané finanční závazky.
 4. Dotace nesmí být použita k úhradě mzdových nákladů a nákladů na občerstvení.
 5. Žadatelé podají žádost na jednotném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách města Slatiňany (www.slatinany.cz), nebo v písemné formě přímo na městském úřadu Slatiňany, odbor správní.
 6. Program bude zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup od 21. září 2023 do 28. února 2024

Podmínky poskytnutí finanční dotace

 1. Předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2024 je 500.000,- Kč. Přesný objem bude znám po schválení rozpočtu na rok 2024.
 2. Maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od objemu finančních prostředků a počtu podaných žádostí.
 3. Kritériem pro výši dotace jednotlivým žadatelům bude počet členů v organizaci žadatele a společenský přínos pro město Slatiňany.
 4. Od 1. prosince 2023 do 28. února 2024 podávají žadatelé žádost o přidělení dotace na předepsaném formuláři na odbor správní spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uplynulý kalendářní rok.
 5. Pokud žádá o dotaci organizace, která ji obdržela i v roce 2023, je podmínkou přiznání nové dotace předložení vyúčtování původní dotace do 15. prosince 2023. Vyúčtování se předkládá na odbor správní městského úřadu Slatiňany.
 6. Odbor správní připraví materiály na jednání rady města.
 7. Rada města schválí rozdělení dotací do 31. března 2024
 8. S příjemcem dotace bude uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany“.
 9. Rada města může poskytnutí dotace jednotlivému žadateli zrušit, pokud žadatel nevrátí městu jím podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace v termínu do 30 ti dnů od jejího doručení.

Vyúčtování dotace

 1. Řádné vyúčtování dotace předloží příjemce dotace do 15. 12. 2024 dle účelu, na který byla přidělena – toto vyúčtování následně podléhá finanční veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dalších vnitřních předpisů města Slatiňany a zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  Kontrolu provede odbor správní a v případě pověření zastupitelstvem i kontrolní výbor zastupitelstva (podle § 118 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Příjemce dotace předloží vyúčtování dotace na jednotném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách města Slatiňany (www.slatinany.cz), nebo v písemné formě na městském úřad Slatiňany, odbor správní.
 3. Nevyčerpané prostředky je příjemce dotace povinen vrátit zpět městu Slatiňany nejpozději do 15. 12. 2024.
 4. V případě, že příjemce dotace nedodrží podmínky (např. nepředloží vyúčtování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné nebo s chybami), nebude mu přidělena dotace na následující rok a poskytnuté finanční prostředky bude město Slatiňany vymáhat zpět.
 5. Závěrečná ustanovení Pravidla jsou zveřejněna na www.slatinany.cz, včetně formuláře žádosti o dotaci a formuláře vyúčtování dotace. V písemné podobě je lze získat na správním odboru městského úřadu, telefon 469 660 242. Nedílnou součástí těchto pravidel jsou i formuláře „Žádost o dotaci na rok 2024 z rozpočtu města Slatiňany“ a „Vyúčtování dotace z rozpočtu města Slatiňany r. 2024“.

Dotační témata

 1. Podpora rozvoje občanské společnosti – organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví
 2. Prevence sociálně-nežádoucích jevů – podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů pro děti i dospělé
 3. Kulturní aktivity – pořádání akcí pro veřejnost a propagujících město Slatiňany
 4. Sportovní aktivity – uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou i neorganizovanou veřejnost – dotace na tradiční a významné sportovní akce; – dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která nejsou v majetku města a významně se podílejí svojí činností na rozvíjení sportovních aktivit obyvatel města Slatiňany
 5. Ochrana životního prostředí – aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě
 6. Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých – celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klubů, spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě
 7. Mimoškolní akce pro děti a mládež
 8. Podpora úspěšných sportovců, majících trvalé bydliště na území města Slatiňany
 9. Dotace na letní táborovou činnost
 10. Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány městem Slatiňany, ale svojí činností se podílejí na kulturním životě ve městě
 11. Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž
  činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.