Dotazník – rozvoj města

DOTAZNÍK  –  STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA SLATIŇANY

Tento dotazník zpracovala pracovní skupina pro hospodářství a infrastrukturu v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město. Rádi bychom zjistili, jak jste spokojeni s kvalitou života v našem městě, a kde pociťujete největší problémy. Vaše názory jsou pro nás velmi důležité pro tvorbu Strategického dokumentu plánu rozvoje města Slatiňany a pro stanovování investičních priorit. Chceme, aby vzniklý plán odrážel vaše skutečné potřeby a přání, a aby se vám ve Slatiňanech do budoucnu lépe žilo nebo podnikalo.

Odkaz na dotazník najdete i na webových stránkách města a také na facebooku. Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 31. 1. 2021. Vyplnění dotazníku zabere asi 5-10 minut.

Za Vaše názory a náměty děkujeme. 

Jsem občan Slatiňan     ANO  místní část : ……………………………       NE

Věk:   15 -18     19 – 30    31 – 50    51 – 65    65 a více

  1. Jak jste spokojeni v následujících oblastech veřejného života ve městě? (Známkujte prosím jako ve škole 1 – výborně, 5 – nedostatečně. Pokud se Vás nějaká oblast netýká, zvolte prosím křížek)

Dopravní infrastruktura

Stav chodníků a místních komunikací       1    2    3    4    5    X

Bezpečnost silničního provozu pro chodce    1    2    3    4    5    X

Bezpečnost silničního provozu pro cyklisty      1    2    3    4    5    X

Dostupnost a rozsah hromadné dopravy      1    2    3    4    5    X

Parkování ve městě            1    2    3    4    5    X

Stav veřejného osvětlení         1    2    3    4    5    X

Co případně konkrétně zlepšit: 

Školství, sport, kultura, volnočasové aktivity           

Kvalita a vybavení           1    2    3    4    5    X

Kvalita a vybavení           1    2    3    4    5    X

Množství a kvalita dětských hřišť        1    2    3    4    5    X

Kvalita a vybavení sportovišť        1    2    3    4    5    X

Nabídka možností sportovního vyžití pro děti    1    2    3    4    5    X

Nabídka možností sportovního vyžití pro dospělé   1    2    3    4    5    X

Pestrost/četnost kulturního vyžití ve městě       1    2    3    4    5    X

Co byste vyzdvihli a co konkrétního zlepšit či co Vám chybí:

 

Správa města, údržba, služby

Vstřícnost a odbornost pracovníků města     1    2    3    4    5    X

Komunikace města s občany         1    2    3    4    5    X

Péče o veřejnou zeleň         1    2    3    4    5    X

Čistota ulic a komunikací         1    2    3    4    5    X

Kvalita správy hřbitova             1    2    3    4    5    X

Vybavení města městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, výzdoba)   1    2    3    4    5    X

Dostupnost a kvalita sociálních služeb     1    2    3    4    5    X

Dostupnost a kvalita zdravotní péče           1    2    3    4    5    X

Co konkrétního zlepšit:

 

  1. Zvolte prosím k jednotlivým investičním akcím číselnou prioritu a to 1 nejvyšší priorita až 5 nejnižší

 Investiční záměry města

Rekonstrukce či oprava chodníků         1    2    3    4    5

Rekonstrukce či oprava místních komunikací       1    2    3    4    5

Vybudování či rekonstrukce veřejného osvětlení     1    2    3    4    5

Budování infrastruktury pro cyklisty         1    2    3    4    5

Propojení Slatiňan a Orle cyklopěší trasou      1    2    3    4    5

Vybudování parkoviště u nádraží         1    2    3    4    5

Vybudování parkoviště před Sokolovnou       1    2    3    4    5

Řešení veřejných prostranství sídlišť         1    2    3    4    5

Rekonstrukce či vybudování dětských hřišť        1    2    3    4    5

Rekonstrukce plovárny               1    2    3    4    5

Podpora převodu sportovišť Spartaku do vlastnictví města s cílem jejich postupné obnovy             1    2    3    4    5

Rekonstrukce Kabeláčova mlýna na knihovnu, infocentrum a společenské prostory                  1    2    3    4    5

Obnova autobusových zastávek            1    2    3    4    5

Vybudování vlastního městského sběrného dvora    1    2    3    4    5

Uveďte jiné investiční priority:

 

Atraktivita města

  1. Čím jsou podle Vás Slatiňany zajímavé a případně v čem by se mohlo inspirovat?

 

  1. Existuje nějaké místo ve Slatiňanech nebo okolí, které je podle Vás zajímavé, ale zanedbané a zasloužilo by si rozvoj? (popište konkrétně lokalitu a představu rozvoje místa):

 

V případě, že dotazník vyplňujete na papíře, odevzdejte ho do schránky MěÚ, případně na podatelnu či Infocentrum při knihovně MěÚ. Údaje získané z dotazníků budou anonymizovány. Děkujeme za Váš zájem o rozvoj města Slatiňany.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.