Téma: Důležitost smyslu života ve stáří

Smysluplnost života ve stáří je jednou z položek kvality života. Míra smysluplnosti života ve stáří závisí na prostředí, v němž senioři žijí, jejich soběstačnosti a také na původním povolání. Senioři, kteří nevnímají život jako smysluplný, mají horší rodinné vztahy, postrádají hezké zážitky a jsou statisticky významně více depresivní. Průzkum v populaci seniorů starších 75 let měl za cíl zjistit míru jejich vnímání života jako smysluplného, určit faktory, které smysluplnost života ve stáří ovlivňují a její souvislost s depresí. Soubor seniorů tvořilo 347 osob starších 75 let z 13 lokalit v České republice. Jedná se o osoby žijící ve vlastním prostředí, v domovech pro seniory a hospitalizované v LDN a NNP. U těchto respondentů bylo provedeno dotazníkové šetření Logo-testem, u redukovaného souboru 264 osob byla současně vyšetřena i GDS-15. Ve skupině seniorů starších 75 let je významně více osob (55,8%) s velmi dobrou úrovní vnímání života jako smysluplného než v populaci mladších dospělých. Ohrožení ztrátou smyslu života bylo zjištěno pouze u 13,3% dotázaných, což znamená, že staří lidé oproti mladším věkovým skupinám vnímají život mnohem více jako smysluplný. 20101

U starších lidí nabývá na významu otázka naplnění života. Člověk se může realizovat v práci, zálibách, v pomoci druhým, v rodinných vztazích, stejně jako ve spiritualitě a sebetranscendenci. I když člověka postihne vážné onemocnění, přesto je v jeho silách potřebu naplnění života uspokojit. Naplnění života totiž vyjadřuje „celou subjektivní skutečnost, zejména sebereflexi, sebehodnocení, prožitky kladné i záporné, i usilování o naplnění života“ (Švancara, 2004, str. 108).2

Někteří senioři (nad 75) let nejsou se svým životem spokojeni a netouží po ničem jiném, než po smrti a o ničem jiném ani nechtějí mluvit. V životě nevidí smysl a často nechtějí hledat ani radost z všedních okamžiků. U některých je tento stav ovlivněn zhoršenou soběstačností a zdravotním stavem, ale obecně lze říci, že tito lidé nemají výrazně horší zdravotní stav než ti, kteří chtějí bojovat o smysluplný zbytek života.3

  1. Smysluplnost života ve stáří | proLékaře.cz (prolekare.cz)[]
  2. DIPLOMOVÁ PRÁCE Determinanty tvořivé činnosti ve stáří – Lenka Zdražilová – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – Psychologický ústav – Studijní rok 2006/2007[]
  3. Bakalářská práce Smysl života seniorů v období vysokého stáří – Sára Malá – UK Teologická fakulta[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.