V Píšťovech vyroste nová skladovací hala

V průmyslové zóně v Píšťovech se plánuje stavba nové velké skladovací haly.

Stavba se oficiálně jmenuje „Hala DCM1 Chrudim – Slatiňany
(Píšťovy)“. Je plánována v průmyslové zóně přes silnici proti zahrádkářské kolonii na poli hned za křižovatkou po pravé straně.

Hala má půdorys 120 x 85 m (10 tis. m2), výšku kolem 13 m (jako 5ti podlažní dům)1. Vytápět se bude zemním plynem, předpokládaná spotřeba 204tis. m3 za rok 2.

Křižovatka na hlavni silnici by se měla přebudovat na kruhovou.

Erapack plánuje halu pronajímat firmě Vivantis místo současného skladiště v bývalém depu v Chrudimi (na Pardubické).

Předpokládané dopravní zatížení vyvolané skladem je ca 10 kamionů, 90 dodávek a 100 os. aut denně.

Závěry studií

vizualizace půdorysu (zdroj: Hala CHR1 Chrudim Rozptylová studie Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS jako součást studie EIA) září 2022

Předložený záměr v území nezpůsobí významnou změnu stávající imisní situace ani vznik nových nadlimitních stavů3.

V případě provozu všech významných stacionárních zdrojů v dané lokalitě včetně záměru CHR1 budou u všech nejbližších hlukově chráněných objektů plněny hygienické limity. Nejvýznamnějším zdrojem hluku je provoz na veřejné komunikaci II/324. Hluk z provozu záměru tak bude akusticky méně významný. Pozitivním jevem je stínící efekt budovy záměru, která svojí výškou částečně zabraňuje šíření hluku z průmyslové oblasti jihovýchodně od obytné oblasti.4

Záměr je v souladu s územním plánem5.

Záměr nemá významný vliv na předměty ochrany ani celistvost žádné evropsky významné lokality (EVL) ani žádné ptačí oblasti (PO)6.

Záměr byl vyvěšen na úřední desce Pardubického kraje 29.11.2022, 15 dnů bylo na odvolání.7

Záměr je umisťován do nezastavěného území na orné půdě s ochranou ZPF, která je určena k zástavbě. Při realizaci záměru dojde postupně v rozsahu a podmínek odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu ke skrývce ornice a podloží. O poměru a způsobu využití ornice bude rozhodovat orgán ochrany ZPF.7.

Předpokládaný příkon halového objektu je 500 kW. Na jeho střeše bude instalována fotovoltaická elektrárna. Energie bude využívána pro potřeby provozu haly. Předpokládaný špičkový výkon FVE je 50 kWp.7

Dešťové vody (17 tis. m3 ročně) ze střechy budou napojeny přímo do retenčních nádrží. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou nejdříve zbaveny případných olejových úkapů v odlučovačích ropných látek a poté napojeny do retenčních nádrží. V lokalitě není podloží vhodné pro vsakování dešťových vod, ty tedy budou v regulovaném množství odvedeny do blízké vodoteče. Část dešťové vody bude použita k zalévání areálové zeleně(6 tis. m3 ročně).7

Vzhled stavby zmíněný dokument EIA neřeší.

Hala vznikne na katastru Slatiňan, Město je tedy účastník řízení, a tak Rada města o hale jednala8 a nakonec stanovisko odkázala na zastupitelstvo9.

(Obrázek v záhlaví je odhad autora článku, jak by mohla hala vypadat; v dostupné dokumentaci žádný pohled není.)


(doplněno dodatečně)

Další informace k záměru

ze zastupitelstva10

 1. jak by mohla vypadat nová hala v Píšťovech

  Výstavba skladové haly v k.ú. Slatiňany společností EMA-PACK nemovitosti s.r.o.

  1. představil osobně p. Lörincz
   1. přínosy > daň z nemovitosti bude 200tis. ročně, další daňové přínosy z dalších daní
   2. vznikne kruhový objezd – bezpečnost – 23 milionů
   3. p. Křivská: oficiálně žádost podaná nebyla, z našeho pohledu vidím jediný negativní vliv nárůst dopravy
   4. Vivantis dává práci i studentům brigádní – předpokládám nárůst 5 míst pro zdravé a 30 pro postižené během 5ti let
   5. všechny žádosti máme, chybí jen naše
   6. sídlo firmy bych převedl do Slatiňan
   7. Parametry haly: 10tis m2, výška 11m (resp. 13,2m podle projektu upřesnil V.Peřina), zátěž dopravní -> z dálnice D11 pojede kolem Tesca; kamion pojede 1 – 2x za 14 dní; program počítal s větší zátěží, čísla jsou odvozena z doby covidu, dnes je situace menší, hospodářství se utlumuje; 114 parkovacích míst pro zaměstnance – je to nadhodnocené).
   8. kraj prý uvažuje i s přesunem autobusové zastávky k této průmyslové zóny
   9. Parkoviště potenciálně by bylo využitelné třeba i pro autobusy o víkendech v létě
   10. Brownfieldy využíváme – např. Depo jsme zrevitalizovali za svoje, uvolněný prostor po Vivantisu bude využit další výrobou; staré haly bourat nechceme, protože je využíváme pro různé firmy, máme je využité
   11. Žádal jsem Chrudim o vystavění haly, zamítli mi to
   12. Celkem se zaberou 2 hektary, dešťová voda bude zachytávána v retenčních nádržích
   13. Solární elektrárna zatím se realizovat nebude, ale konstrukce na to bude připravena, pokud bude požadavek
  2. komise pro územní plán – připomínky – čte Kubín
   1. 10m pás izolační zeleně
   2. zvážit změnu barvy
   3. posunout stavbu více na východ do stabilizované plochy
   4. již v roce 2013 zastupitelstvo odsouhlasilo, že v této oblasti nechce mít stavby
   5. nicméně s aktuálním územním plánem je v souladu
  3. Hoffmann – ohledně vzhledu mají souhlasné stanovisko, které město nemůže zvrátit
  4. hlasování – tři návrhy usnesení:
   1. pro bez výhrad: 9pro
   2. proti: neschváleno
   3. pro s doplněním 10m pásu zeleně a přehodnocení barvy: schváleno10

 

 

 

 

 1. 1+11*1,2+1m Informační systém EIA (cenia.cz) – UP souhlas Pistovy.pdf –  str. 5 – 20/1/2023[]
 2. Informační systém EIA (cenia.cz) 20/1/2023[]
 3. Informační systém EIA (cenia.cz) – rozptylová studie – 20/1/2023[]
 4. Informační systém EIA (cenia.cz) – hluková studie – 20/1/2023[]
 5. Informační systém EIA (cenia.cz) – vyjádření MěÚ Chrudim – 20/1/2023[]
 6. Informační systém EIA (cenia.cz) – vyjádření Natura 2000 – 20/1/2023[]
 7. Informační systém EIA (cenia.cz) – rozhodnutí KÚ – 007.pdf – 20/1/2023[][][][]
 8. Rada města Slatiňany na své 4. schůzi projednala – slatinak.cz[]
 9. Rada města Slatiňany na své 5. schůzi projednala – slatinak.cz[]
 10. 5. Zasedání zastupitelstva města – hala Píšťovy; prodej bytů; koupě parcely – slatinak.cz[][]

Jeden komentář u “V Píšťovech vyroste nová skladovací hala”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.