Hierarchie nakládání s odpady rozvádí „reduce-reuse-recycle“

V § 9 a zákona O odpadech je zakotvena hierarchie nakládání s odpady.

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady

  1. předcházení vzniku odpadů,
  2. příprava k opětovnému použití,
  3. recyklace odpadů,
  4. jiné využití odpadů, například energetické využití,
  5. odstranění odpadů.

 

Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž je to podle posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního prostředí.

Při uplatňování hierarchie se zohlední

  1. celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví,
  2. technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost,
  3. ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.