I. výzva dotačního programu z rozpočtu města pro rok 2019

 • Předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2019 je 500.000,- Kč. Maximální výše dotace není stanovena.
 • Od 1. prosince 2018 do 28. února 2019 podávají žadatelé žádost o přidělení dotace.
 • Rada města schválí rozdělení dotací do 31. března 2019.
 • Řádné vyúčtování dotace předloží žadatel do 14. 12. 2019 dle účelu, na který byla přidělena.
 • Nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět městu Slatiňany nejpozději do 31. 1. 2020.
 • finanční dotace nesmí být použita na úhradu mzdových nákladů a nákladů na občerstvení.
 • Dotační témata
  • Podpora rozvoje občanské společnosti – organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví
  • Prevence sociálně-nežádoucích jevů – podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů pro děti i dospělé
  • Kulturní aktivity – pořádání akcí pro veřejnost a propagujících město Slatiňany
  • Sportovní aktivity – uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou i neorganizovanou veřejnost – dotace na tradiční a významné sportovní akce; – dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která nejsou v majetku města a významně se podílejí svoji činností na rozvíjení sportovních aktivit obyvatel města Slatiňany
  • Ochrana životního prostředí – aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě
  • Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých – celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klubů, spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě
  • Mimoškolní akce pro děti a mládež
  • Podpora úspěšných sportovců, majících trvalé bydliště na území města Slatiňany
  • Dotace na letní táborovou činnost
  • Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány městem Slatiňany, ale svoji činností se podílejí na kulturním životě ve městě
  • Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.