Informace k Vybudování nového chodníku v ulici Švermova

Dovolte mi, abych Vás podrobněji informoval o plánované realizaci vybudování nového chodníku v ulici Švermova, který bude navazovat na úseky ulice, kde je již v současnosti chodník vybudován a je veden po západní straně ulice. Nový chodník tak naváže na stávající chodník za křižovatkou s ulicí Družstevní až po penzion Bonet.

Před vyhotovením projektové dokumentace pro územní rozhodnutí byla projektantem zvažována západní i východní varianta vybudování chodníku. Na základě podnětů občanů a před samotným zadáním vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení byly nyní znovu obě varianty řešení konzultovány a prověřeny s tím, že stávající návrh projektanta na umístění chodníku na západní stranu (tj. od penzionu Bonet až po ulici Družstevní) je jediné možné řešení, pokud chceme chodník v dohledné době zbudovat, a to z následujících důvodů:

  • Pokud bychom umístili nový chodník na východní stranu ulice (tj. naproti než je plánován), je nutné zřídit přechody. Vzhledem k tomu, že se jedná o frekventovanou silnici, tak ze zkušeností víme, že i Policie ČR (jako dotčený orgán státní správy) preferuje řešení, kde je od přechodů přes tyto silnice upuštěno z důvodů bezpečnosti. Celkový proces přípravy stavby by se tak výrazně protáhl kvůli námitkám Policie ČR jako dotčeného orgánu.
  • Na západní straně ulice je umístěn rozvod elektřiny pro veřejné osvětlení – není třeba procházet protlakem pod komunikací a stavbu zbytečně prodražovat.
  • Šířka pozemku východní strany ve vlastnictví města od hrany vozovky nevyhovuje v určitých místech normovým požadavkům na minimální šířku nového chodníku. Byly by nutné výkupy pozemků od soukromých vlastníků. Zároveň se ulice Švermova nachází v určité části na násypu oproti přilehlým pozemkům na její východní straně, musela by se vytvořit zemní násyp pro nový chodník a byly by též nutné výkupy pozemků od soukromých osob. Nebo v místě, které by to umožňovalo, by se musela navrhnout opěrná zídka směrem na přilehlé pole, a tím by se znemožnil
    přístup na dané pozemky z ulice Švermova.
  • V budoucnu zřejmě na východní straně bude probíhat dále výstavba
    dle ÚP, která se bude napojovat jednotlivými sjezdy na ulici Švermova. V tuto chvíli realizovaný chodník na této straně by nemohl předvídat polohu jednotlivých sjezdů, a proto by musel být v místech budoucích sjezdů stavebně upravován, na rozdíl od západní strany, kde je výstavba již stabilizovaná.

Realizace stavby se bohužel nevyhne určitému kácení nízké a středně vysoké zeleně – keřů a stromů, a to především v úseku parkoviště před bytovými domy č. p. 753–756 ve Slatiňanech. Při kácení bude však snaha postupovat maximálně ohleduplně. Doufáme, že pokud stavba v těchto místech omezí zemní práce na minimální možnou míru, půjde některé stromy určené ke kácení nakonec zachovat. V rámci stavby bude řešena i náhradní výsadba zeleně.

Součástí realizace stavby nového chodníku bude též umístnění nových osvětlovacích těles s LED úsporným osvětlením s možností regulace kuželu dopadu světla, které eliminuje nežádoucí dopad světla do oken domů (tzv. světelný smog). V rámci uvedeného záměru je logické vyprojektovat a následně provést výměnu osvětlovacích těles již po celé délce ulice Švermova z důvodu úspory energie, jednotného estetického pohledu a eliminaci nežádoucího světelného smogu od současných kulatých lamp.

Předpokládaný termín realizace samotné stavby chodníku včetně osvětlení je naplánován v roce 2020. O dalším postupu vás budu průběžně informovat.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Odkaz: ozvěny 2019/5

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.