Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města

Vážení spoluobčané,

již delší dobu probíhají diskuse s představiteli Spartaku o nutnosti převést jejich majetek do vlastnictví města za účelem zabezpečení jejich nutné investiční obnovy. Spartak je zapsaný spolek, který zabezpečuje zejména sportovní vyžití pro děti, mládež i dospělé za přiměřenou úplatu a nemá finanční prostředky, které by mohl investovat do velkých oprav a rekonstrukcí, ať se již jedná o nový povrch atletické dráhy, rekonstrukci tělocvičny či stadionu, jejichž stavebně technický stav je neuspokojivý.

Možným řešením, jak zabránit dalšímu stárnutí majetku, je jeho převod na město. Po převodu majetku se pokusí město získat potřebné investiční prostředky prostřednictvím vyhlašovaných dotací a v případě jejich získání zabezpečit požadovanou finanční spoluúčast z rozpočtu města. Vše je vždy podmíněno zpracováním projektových dokumentací jako nedílnou součástí žádostí o dotace.

Na konci roku 2019 byla vyhlášena dotace pro města na obnovu venkovních sportovišť a tělocvičen. Na základě tohoto impulsu urychleně vznikla dohoda s členy výboru Spartaku o možnosti bezúplatně převést alespoň část majetku na město a pokusit se tak získat dotaci. V prvé fázi byla vybrána možnost rekonstruovat atletický ovál, jehož povrch je ze škváry, který není již příliš vhodný pro sportování žáků ZŠ Slatiňany v rámci tělesné výchovy ani k provozování atletiky. Rekonstrukce by tedy spočívala v obnově povrchu šestidráhy za vodopropustný tartan s cílovou rovinkou osmi drah a obnově sektorů sportovišť.

Po proběhlé diskusi bylo Radou města schváleno geodetické zaměření a vyhotovení geometrického plánu za účelem bezúplatného převodu části pozemku nacházející se pod atletickým oválem a fotbalovým hřištěm.
Ovšem vzhledem k velmi krátkému vyhlášenému termínu podání žádosti o dotaci a nutnosti nejprve provést formální výmaz zástavního práva ze strany Spartaku na dotčeném pozemku včetně vyjasnění možných věcných břemen nelze tento převod, vzhledem k zákonným lhůtám katastrálního úřadu, uskutečnit včas.

Po diskusi na Zastupitelstvu města dne 15. 1. 2020 bylo nakonec přijato usnesení, které pověřuje Radu města jednáním o odkoupení části pozemku za 1 Kč dle geometrického plánu z vlastnictví Spartaku do vlastnictví města a vyřešením všech potřebných otázek spojených se zástavním právem, věcnými břemeny a přístupy ke všem částem děleného pozemku pro obě strany. Valná hromada Spartaku schválila prodej dotčeného pozemku Městu Slatiňany za 1 Kč. Zastupitelstvo také pověřilo Radu města přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci atletického oválu a sektorů sportovišť.

Přijaté usnesení Radou a následně Zastupitelstvem umožňují připravit převod pozemku a potřebné dokumenty a v okamžiku vyhlášení dalšího dotačního titulu bude město připraveno včas podat žádost a získat tak finanční prostředky v případě jejího kladného posouzení.

Lze předpokládat, že další dotační titul by mohl být vyhlášen Ministerstvem pro místní rozvoj na konci roku 2020. Pozitivem je také to, že se jedná o první krok k budoucímu převzetí veškerého majetku Spartaku za účelem jeho postupné obnovy.

Jsem pevně přesvědčen, že nastavená spolupráce bude nadále pokračovat ve vstřícném duchu z obou stran.

Odkaz: Ozvěny 2/2020

Jeden komentář u “Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.