Informace o sběru elektrozařízení ve sběrném dvoře

Na základě dotazu ke shromažďování elektrozařízení p. Řezníčkové ze dne 10.3.2023 na stránkách www.slatinak.cz1 bychom rádi informovali o stavu shromažďování elektrozařízení ze zpětného odběru a uvedli na pravou míru některé mylné informace, které zazněly v uvedeném dotazu.

Veškeré nakládání s odpady na sběrném dvoře města Slatiňany, který provozuje naše společnost Recycling – kovové odpady, a.s. má svoje přísná pravidla.

Sběrný dvůr města Slatiňany je provozován na základě smlouvy s Městem Slatiňany a podle Provozního řádu zařízení Schváleného Rozhodnutím krajského úřadu č.j. KrÚ 82295/2022/OŽPZ/ŠT ze dne 24.10.2022 vypracovaného v souladu s ustanovením paragrafu 22 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a dle ustanovení přílohy č. 1 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

V provozním řádu jsou podrobně specifikovány konkrétní podmínky pro provoz zařízení a způsob skladování odpadů a zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností, včetně opatření na ochranu životního prostředí.
Pro zajištění zpětného odběru výrobků s ukončenou životností jsou uzavřeny smlouvy s provozovateli kolektivních systémů, které organizačně zajišťují zpětný odběr v rámci ČR – konkrétně se společnostmi Asekol a.s. a Elektrowin a.s..

Standardní součástí služeb těchto kolektivních systémů je dodání odpovídajících sběrných prostředků na jednotlivé typy elektrozařízení (menších klecových kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů), které využíváme pro zpětný odběr elektrozařízení ve Sběrném dvoře Města Slatiňany. Všechny tyto kontejnery v našem zařízení umístěny na vyhrazené ploše a řádně označeny v souladu s podmínkami povolení k provozování zařízení, se schváleným Provozním řádem a v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvách s provozovateli kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení. V malých klecových kontejnerech jsou shromažďována výhradně malá elektrická zařízení, monitory jsou shromažďovány v uzavřeném zastřešeném kontejneru.

Předávání zařízení do kolektivního systému se rovněž řídí určitými pravidly – provozovatel kolektivního systému odebírá zařízení vytříděná do jednotlivých kategorií. Pracovníci obsluhy zařízení proto provádějí průběžně i roztřídění jednotlivých zařízení podle skupin a současně provádějí jejich uložení do předepsaných sběrných kontejnerů. Uložení do sběrného prostředku je prováděno vždy nejpozději před koncem provozní doby zařízení, takže tyto druhy elektrozařízení neshromažďujeme volně na ploše Sběrného dvora.

Pokud v rámci běžného provozu zcela výjimečně nastane situace, že odebraná elektrozařízení nejsou okamžitě po převzetí od občana uložena do sběrného prostředku, protože obsluha zařízení v daný okamžik řeší jiné úkoly (což byl zřejmě případ, který zaznamenala tazatelka), je uložení do správného sběrného prostředku provedeno následně, jakmile je to v rámci pracovní činnosti obsluhy možné.

Při nakládání se zpětně odebranými elektrozařízeními jsou splněny požadavky zákona č.542/2021 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a Vyhlášky č.16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností a v neposlední řadě smluvní podmínky stanovené provozovateli kolektivních systémů Asekol a.s. a Elektrowin a.s..

Kromě příslušných orgánů státní správy i sami provozovatelé těchto kolektivních systémů provádějí pravidelně kontroly zařízení na nakládání s odpady, zapojených do jimi provozovaných systémů zpětného odběru elektrozařízení. Při těchto kontrolách nebyly dosud ve Sběrném dvoře zjištěny nesrovnalosti související se způsobem nakládání s výrobky s ukončenou životností podléhajícími zpětnému odběru (konkrétně tedy s elektrozařízením, na které byl směřován dotaz). Současný způsob shromažďování části elektrozařízení (malých elektrozařízení) ve venkovních klecích, které dodává přímo provozovatel kolektivního systému, respektuje legislativní požadavky a nemá negativní vliv na další zpracování a využití elektroodpadu.

Co se týká dalšího nakládání se zpětně odebranými elektrozařízeními, tak oba provozovatelé kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení mají zároveň uzavřené smluvní vztahy s celou řadou zpracovatelů elektrozařízení po celé ČR. V těchto smluvních zařízeních je zajištěno zpracování elektrozařízení v souladu s požadavky platné legislativy. Podrobnější informace o způsobu zpracování je možno získat přímo u těchto společností.

Naše společnost neustále pracuje na zlepšování našich služeb a jsme otevření k jednání se zástupci Města Slatiňany o budoucích investicích do vybavení Sběrného dvora např. pořízením zastřešeného objektu na umístění sběrných kontejnerů pro zpětný odběr elektrozařízení.

Miloslav Zavřel,  vedoucí provozovny

  1. Kontroly obsahu popelnic – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.