Jak se „rodí“ dopravní značka?

Každý to zná, dopravní značení je leckdy dobrý pomocník a leckdy také nepříjemná brzda plynulosti silničního provozu. Je tedy jasné, že u dopravního značení velmi záleží na tom, jak je naprojektováno a zda jeho umístění dává smysl a umožňuje plynulý a bezpečný provoz na pozemních komunikacích, a zda úprava neomezí někoho dalšího nebo nepřinese dopravní komplikace.

Je nutné vědět, že jakékoliv umísťování dopravního značení na pozemní komunikace, které upravuje dopravu, nelze provádět svévolně. Umístění dopravního značení vždy předchází návrh nebo projektová dokumentace dopravního značení. Přece jen na umístění dopravního značení jsou velké nároky, především kvůli bezpečnosti silničního provozu, přehlednosti a jeho plynulosti. Tento návrh nebo projektová dokumentace dopravního značení jsou následně předloženy k vyjádření Policii ČR. Návrh na umístění dopravního značení musí být řádně odůvodněn. Po získání kladného vyjádření Policie ČR je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o povolení, kterým se stanovuje místní úprava provozu užitím dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení na pozemních komunikacích. Při povolování vychází příslušný silniční správní úřad z následujících předpisů a norem:

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (s účinností od 1. 8. 2013)
  • TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
  • TP 117 – Zásady pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích
  • TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (II. vydání)
  • ČSN EN 12899-1 až ČSN EN 12899-5 a ČSN EN 1436
  • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Po získání povolení místní úpravy provozu, tj. získání povolení k instalaci žádaného dopravního značení je možné přistoupit k samotnému fyzickému umístění dopravního značení. Tento proces, který začíná myšlenkou umístit dopravní značení a končí fyzickým umístěním dopravního značení po získání všech příslušných povolení, trvá několik měsíců.

Ne ve všech případech je však možné řešit dopravní situaci pouze umístěním dopravního značení. Jde především o zřízení obytných a pěších zón a zón s celoplošným omezením nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/h, které musí odpovídat dalším právním předpisům a normám, především normě ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, technickým podmínkám TP 103 Navrhování obytných a pěších zón a technickým podmínkám TP 218 Navrhování zón 30.

Zřízení obytné zóny a zóny s celoplošným omezením nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/h nelze vytvořit pouze umístěním dopravního značení, ale je nutné provést stavební opatření a stavební úpravy místních komunikací, kterým předchází zhotovení projektové dokumentace a získání příslušných povolení.

Na závěr je třeba zmínit, že dopravní značení musí tvořit ucelený systém a má se rozmísťovat jen v nezbytně nutné míře.

(OVŽP)

Odkaz: Ozvěny 6/2019

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.