Kde na to vezmou? – Volby 2022

V rozpočtu města je přibližně 20 mil. Kč ročně na investice. Dále má město našetřeno ca 70 mil. Kč. To dělá na celé volební období kolem 150 mil., což není mnohTo je tak na jeden kulturák a půlku plovárny, ale pak další 4 roky už žádný chodník, lampa VO, přečerpávačka na čističku, opravená zastávka… Údaje máme v „dnešních cenách“, což ale nevadí, inflace totiž sice zvedne ceny, ale doufejme podobně i příjmy.

Ani dotace nejsou všespásné. Ne vždy jsou na celou část nebo většinu (jako byla dotace na webové stránky a dopravní koncepci, posezení v Kunčí či přístavbu přístavby školy), často vyžadují spoluúčast – třeba 1/3 nebo 1/2 (tartanový oválve Spartaku1) Chce je kde kdo, ale kde-kdo je nedostane, pouze ti, kteří stihnou podat včas správně vyplněné papíry. Nestačí chtít, ale i umět.

Takže buďme obezřetní před těmi, kdo slibují hory doly. Buď kecají (slibem nezarmoutíš), nebo nevědí, nebo, což není o mnoho lepší, si s penězi nedělají starosti a když nemají, tak si třeba půjčí (a zaplatí to ti, kdo přijdou po nich).

Minulé volební programy

ODS+TOP09 chtělo omezit výdaje na „nesmyslné“ a zbytečně provozně drahé projekty (uvádějí pouze Švýcárnu) a bobtnání úřadu (skrz personální audit, jsouce zastánci štíhlého úřadu.2.

SNK spoléhalo na pokračování v „úspěšném získávání finančních prostředků“ z dotačních programů3.

Nové volební programy

Sedma nepřipustí přílišné zadlužování města.4

Podobně SNK slibuje zodpovědné a tentokrát i transparentní hospodaření bez zbytečného zadlužování a úspěšné získávání prostředků z dotačních programů ČR a EU.5

ODS s TOP09 bude také odpovědně hospodařit s prostředky daňových poplatníků a pokračovat v získávání dotací. Konkrétně chtějí realizovat energeticky úsporná opatření a propůjčit Švýcárnu NPÚ, aby snížili mzdové náklady města (aktuálně ca. 0,6 mil. ročně – pozn. red.). Dále chtějí zavést Participativní rozpočet s účastí občanů – slatinak.cz.6

Vraníci se chtějí zaměřit strukturální fondy7 (které však neslouží tolik pro města, jako spíš pro celé regiony – kraje a země8. Strukturální fondy slouží ke snižování rozdílů mezi členskými státy EU a jejich regiony. Jsou udělovány na úrovni státu nebo kraje a cílové skupiny jsou jednotlivci nebo organizace, ne primárně obce. Dělí se na Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropský námořní a rybářský fond.9. ČR nejvíce získávalo z těchto fondů v minulých obdobích10 – pozn. red.)

Komentáře kandidátů

Dotázáni byli kandidáti z každé kandidující strany11.

 1. Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci na ovál – slatinak.cz[]
 2. Místostarosta o investicích a práci v koalicích – slatinak.cz 2.1-4[]
 3. SNK – volební program 2018 – slatinak.cz[]
 4. Volební program 2022 – Sedma – slatinak.cz[]
 5. Volební program 2022 – SNK ED – slatinak.cz[]
 6. Volební program 2022 – ODS+TOP09 – slatinak.cz[]
 7. Volební program 2022 – Vraníci – slatinak.cz[]
 8. Is my region covered? – Regionální politika – Evropská komise (europa.eu)[]
 9. DotaceEU – Informace o fondech[]
 10. ČR a strukturální fondy – Euroskop[]
 11. SNK: IJ, MC, FR, SS, PH, RR, ZK, MŠ; Sedma: JP, DV, JB, DD, JP, JŠ, VP, LM, JP; ODS+TOP09: SŠ, VS, MM, JS, JU, ML ; lidovci: DP, DH, MD, AP, DP; Vraníci: MH, JK, PŠ; SPD: JS, JB, BN,  dotázáni 15.8.2022 e-mailem[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.