Koaliční smlouva SNK-ED, ODS a TOP09

Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté Občanská demokratická strana a TOP 09 uzavírají na základě výsledků komunálních voleb ve Slatiňanech, které se uskutečnily 5. a 6. října 2018, tuto

KOALIČNÍ SMLOUVU

Programové pilíře:

 • Jednoznačně preferujeme vyrovnané hospodaření. Zadlužení lze provést pouze v případě spolufinancování velkých investičních akcí z dotačních titulů nebo mimořádných událostí a to po vzájemném odsouhlasení obou koaličních stran (tj. jejich zástupců v zastupitelstvu města).
 • Dokončíme vytvoření nového územního plánu v kontextu s rozvojem a potřebami města a zároveň s ohledem na ochranu památkově a krajinově chráněných území.
 • Nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti.
 • Zavedeme týdenní svoz odpadu v letních měsících. Budeme hledat další možnosti efektivnějšího řešení svozu odpadu podle množství odpadu. Naším záměrem je zrušit poplatky za komunální odpad vybrané věkové skupině s ohledem na dopad do rozpočtu města.
 • Chceme přívětivou a transparentní radnici. Prodloužíme úřední hodiny na městském úřadu na zkušební dobu. Zpřehledníme internetové stránky města a podpoříme možnost řešit elektronicky k tomu vhodné záležitosti. Na webových stránkách města bude transparentně a přehledně (např. formou rozklikávacího rozpočtu) zveřejněn rozpočet města. Chceme zavést nahrávání a přenosy ze zasedání zastupitelstva a uveřejnit je na internetových stránkách v souladu s platnou legislativou. Provedeme vnitřní analýzu efektivity chodu a organizační struktury úřadu.
 • Budeme aktivně podporovat rozvoj sociálních služeb na území města (např. možnost vytvoření denního stacionáře pro méně soběstačné seniory, včetně podpory zájmových aktivit seniorů, aktivity řádových sester, apod.).
 • Cíleně podpoříme zájmové organizace působící na území města formou příspěvků na činnost a spolufinancováním jednotlivých akcí dle jasně stanovených pravidel. Budeme dbát na včasné otevírání plovárny. Zkrátíme uzavření MŠ o letních prázdninách.
 • Budeme jednat s SK Spartak a T.J. Sokol Slatiňany o koncepční podpoře sportu a rozvoji podmínek pro sportování ve Slatiňanech.

Klíčové investice:

 • Opravy a rekonstrukce chodníků a silnic podle schválené PD.
 • Podpoříme výměnu oken a opravu obvodového pláště budovy ZŠ.
 • Provedeme rekonstrukci elektroinstalace v MŠ podle výsledku revize.
 • Budeme zlepšovat vybavení a zázemí škol (ZŠ, MŠ, ZUŠ, ŠJ).
 • Budeme hledat možnosti získání dotačního titulu na realizaci přístavby ZŠ s ohledem na místní demografický vývoj.
 • Podpoříme realizaci smysluplné renovace Kabeláčova mlýna pro potřeby města za podmínek získání dotačního titulu a zhodnocení dopadů následných provozních nákladů na rozpočet města.
 • Budeme podporovat vybudování kanalizace v místní části Kunčí .
 • Zefektivníme a systematicky obnovíme místní veřejné osvětlení za účelem vzniku úspor a případně jej rozšíříme.
 • Zajistíme úpravu kruhového objezdu podle PD, aby symbolizoval Slatiňany.

Personální obsazení:

Smluvní strany se dohodly, že na základě výsledků voleb bude jejich zastoupení v Radě města Slatiňan poměrem 4:3, tj. 4 členové Rady za SNK-ED a 3 členové za ODS a TOP 09 s tím, že pozice starosty připadne SNK-ED a pozice místostarosty ODS a TOP09 a to jmenovitě:

 • MVDr. Ivan Jeník – starosta města (SNK-ED)
 • Ing. Stanislav Šťastný – místostarosta města (ODS TOP 09)
 • Členové rady:
 • Mgr. Milan Chalupník (SNK-ED)
 • Ing. Dagmar Fryšová (SNK-ED)
 • Bc. František Rulík (SNK-ED)
 • Ing. Vít Steklý (ODS TOP 09)
 • Marie Málková (ODS TOP 09)

Z uvedených funkcí bude uvolněná funkce starosty.  Všechny ostatní funkce budou neuvolněné.

Výbory ustanovené ze zákona (finanční, kontrolní) budou pětičlenné.  Předseda finančního výboru a další jeden člen výboru připadne ODS TOP 09, 1 člen SNK-ED, 1 člen SEDMA, 1 člen KSČM. V kontrolním výboru připadne každé straně zastoupené v zastupitelstvu jedno místo, přičemž předsedu obsadí jedna ze stran SEDMA a KSČM.

Výbor pro územní plánování bude pětičlenný. Ve výboru budou mít 2 členy SEDMA, 2 členy ODS TOP 09, 1 člena SNK ED.  Předseda výboru bude nabídnut zástupcům SEDMY. Zastupitel zodpovědný za zpracování ÚP bude nabídnut SEDMĚ.

Ostatní ujednání:

Porušení závazků uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném dohadovacím jednání pověřených zástupců jednotlivých  koaličních stran.

Všechny změny nebo doplňky  musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny koaličními stranami.

Tato koaliční smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány všemi zvolenými zastupiteli koaličních stran. Koaliční partneři souhlasí s uveřejněním této smlouvy po jejím podpisu.

Slatiňany, dne 22. 10. 2018

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.