Komentář k rozpočtu 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný, což pokládám za základní parametr. Byl upravován několikrát na základě proběhlé diskuse mezi ODS TOP09 a SNK s tím, že jeho finální návrh je samozřejmě koaličním kompromisem vyjadřující poměr dle zastoupení jednotlivých stran.

Osobně jsem rád, že se podařilo zachovat postupnou dynamiku růstu investic a oprav do nemovitého majetku a zároveň vyčlenit nemalé peníze na projekční přípravu budoucích investičních záměrů zejména v oblasti stavebních úprav ulic a oprav chodníků, obměny veřejného osvětlení a oblasti školství, což byly naše priority.

Mezi největší investiční akce nově zařazené do návrhu rozpočtu města 2020 patří kompletní obnova fasády školy včetně klempířských prvků (uvedeno v kapitole Základní škola) navazující tak plynule na letošní provedenou výměnu oken, na kterou Rada města v minulém roce vyčlenila finanční prostředky v návrhu rozpočtu na rok 2019, které následně schválilo Zastupitelstvo. Zároveň bude na nejbližším jednání Rady předloženo schválení závazku Rady města zajistit v roce 2020 financování administrace dotace a výběrového řízení na zhotovitele rozšíření ZŠ v souvislosti s přidělením dotace na její nástavbu ve výši 20 mil. Kč.  Rozpočet také počítá s kompletní výměnou povrchu hřiště ul. Nerudova. Nově je též zařazeno doplnění VO v lokalitě novostaveb Trpišov, v lokalitě Škrovád za čerpací stanicí a v lokalitě Škrovád JV (kapitola Veřejné osvětlení). Mezi další velké akce patří zřízení přechodu a stavba hřbitovní brány, úprava kruhového objezdu, oprava mostu ve Škrovádě (kapitola Silnice, komunikace), nové VO v ulici Schmoranzova a v části ulice T.G.M.

V letošním roce se bohužel nestihne stavebně zrealizovat vybudování nového chodníku v ulici Švermova a s tím související kompletní rekonstrukce VO po celé délce ulice zejména z důvodu zdržení projekčních prací v souvislosti s námitkami občanů v rámci územního řízení. V roce 2020 tak bude dokončena a uhrazena PD včetně získání všech povolení. Samotná stavební realizace se předpokládá v roce 2021, bude o to aktualizován plán investic tak, aby se s tím počítalo v návrhu rozpočtu na rok 2021. V souvislosti s možností získat pozemek od Povodí Labe bude v příštím roce doprojektována a upravena stávající zpracovávaná PD parkoviště před Spartakem, která umožní lepší řešení daného prostoru včetně možnosti parkování autobusu a rozšíření parkovacích míst. Samotná stavební realizace je tak plánována na rok 2021.

Co se týká zpracování PD tak v návrhu rozpočtu jsou nově vyčleněny finanční prostředky v prvé fázi na projekční přípravu stavebních úprav ulic Tyršova, Čechova (následně bude ulice Neumanova 2021), protože jsou hlavními páteřními ulicemi jednotlivých zastavěných území města jejichž stavebně-technický stav je nevyhovující – dle koncepce schválené Radou.  Dále pak PD na úpravu kruhového objezdu

Z návrhu rozpočtu a plánovaných projekčních prací vyplývá, že cílem Města je v následujících několika letech vynaložit veškeré úsilí za účelem rychlejší obnovy ulic, chodníků a veřejného osvětlení, samozřejmě v kontextu s dostupnými zdroji v následujícím období a možností čerpat finanční prostředky z EU v případě, že dotační tituly budou v následujících letech vypsány ze strany státu. Nutnou podmínkou čerpání dotací je právě jejich projekční připravenost.

Co se týká stručnosti rozpočtu, tak daná forma je v souladu s platnou legislativou. Osobně jsem příznivcem podrobnějšího členění. Jednou z našich priorit je mít rozklikávací rozpočet proto, aby se zvýšila informovanost občanů a transparentnost. Z těchto důvodů jsme při sepisování žádosti o dotaci v rámci našeho projektu „Otevřené a přitažlivé město“ tento požadavek do projektu zapracovali. Podání žádosti bylo schváleno Radou města a doufejme, že bude úspěšně vyhodnocen a budou městu následně přiděleny finanční prostředky na jeho realizaci.

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.