Komentář k výstavbě posklizňové linky ve Škrovádě

V první řadě chci poděkovat za prostor k vyjádření k uvedené problematice, neboť to zcela jistě k objektivní diskuzi patří. Zvlášť ve chvíli, kdy se okolo stavebního záměru v areálu na Škrovádě šíří ničím nepodložené domněnky nebo polopravdy. Dále je hned v úvodu dobré zmínit, že stavební řízení není uzavřeno a jistá negativní publicita, která se takto šíří, negativně ovlivňuje objektivitu tohoto řízení.

Obavy spojené s výstavbou této posklizňové linky jde rozdělit na dvě základní témata – obava z narušení estetické kvality okolí a na možné omezení, spojené s provozem zařízení. Co se týká obav z narušení pohledů na lokalitu, je zřejmé, že zájmová plocha se nachází v zastavěném území obce, přičemž okolní objekty často výškou hřebene střechy převyšují stávající stavby v areálu rostlinné výroby NHK. Vzhledem k faktu, že výška zásobníků je projektována tak, aby nepřesáhla stavby v tomto areálu, významně se v pohledech neuplatní. Tuto skutečnost lze kdykoliv ověřit pohledem z Vrchlického návrší ve Slatiňanech. Stejný názor zaujímají i dotčené orgány státní správy, jejichž souhlasné stanovisko je součástí projektové dokumentace.

Druhým tématem je obava z následného provozu. Zde je nutné znovu zmínit, že uvažované zařízení bude sloužit pouze pro potřeby národního hřebčína ve Slatiňanech, tedy nikoliv ke komerčním účelům. S tímto faktem koresponduje i navržený objem zásobníku – 240 tun. Takto malý objem je při žních zpracován v řádech dní a nevytváří ani zvláštní dopravní zatížení nad rámec obvyklého. Následný provoz, resp. výdej uskladněných obilnin, probíhá v řádech hodin v rámci týdne. Je tedy pravděpodobné, že během roku nebude tato činnost rezidenty ani zaznamenána. Součástí projektové dokumentace je samozřejmě hluková studie a odborné posouzení vlivu na ovzduší.

Zároveň je ještě nutné zmínit, že areál je k hospodářské činnosti používán desítky let v jakési symbióze s okolím. Uvedený záměr toto nenarušuje a je nutné přijmout fakt, že k intenzivně obhospodařované krajině uvedené stavby patří.

Co se týká požadovaných pohledů, ty Vám nabídnout nemohu – v tuto chvíli jsme k vypracováních takových vizualizací vyzváni nebyli. Pokud dodatečně vzniknou, s uveřejněním by neměl být problém.

V současnosti jsou obilniny skladovány v půdních prostorách historických stájí ve Slatiňanech. Tento způsob skladování je však z mnoha důvodů nemožné dále dlouhodobě provozovat, dochází k znehodnocení uložených krmiv.

Předpokládané realizační náklady jsou stanoveny na 8 256 936,23 Kč bez DPH.

Posledním tématem, které bych zmínil, je stávající železobetonový seník v extravilánu obce. Chápeme, že uvedená stavba se dnešní optikou může jevit jako kontroverzní, ovšem v celorepublikovém kontextu není výjimečná. Vámi zmíněné úpravy spočívající v jakémsi zneviditelnění objektu narazí například na požárně bezpečnostní řešení stavby. Uvedená stavba představuje poměrně koncentrované požární zatížení a je nutné brát na zřetel možnost nekomplikovaného přístupu pro možnost zásahu.

betonový seník u příjezdu do Škrovádu od Kochánovic (mapy_cz)

Národní hřebčín si jak však vědom, že stav širšího areálu není zcela uspokojivý a chce se péči o tento areál věnovat intenzivněji.

Je možné, že pochyby nebudou na základě našich odpovědí zcela rozptýleny. Doufáme alespoň, že tento krátký text přispěje k uvedení některých domněnek na pravou míru.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.