Téma: Komunální volby

Do obecního zastupitelstva může kandidovat každý občan EU, kterému je nejpozději v den voleb 18 let a má ke dni voleb v obci trvalé bydliště.  Kandidáty mohou nominovat i politické strany nebo mohou kandidovat nezávisle. Musejí však odevzdat petici podepsanou občany dané obce. Počet podpisů je stanoven podle toho, kolik je v obci voličů.1

Volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi kandidáty z více stran. Volič může zakřížkovat buď celou stranu, nebo pouze jednotlivé kandidáty z různých stran podle svých osobních preferencí. Zakřížkovat tedy může současně nejen stranu, ale i kandidáty. Křížků pro kandidáty může rozdat tolik, kolik je členů zastupitelstva. Pokud volič zakřížkuje stranu a k tomu kandidáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný jiným kandidátům od celkového počtu mandátů. Tento zbylý počet hlasů získá zakřížkovaná strana.1 Pokud má tedy strana např. 21 kandidátů a volič tuto stranu zakřížkuje, ale zakřížkuje zároveň šest kandidátů z jiné strany, získá hlas jen prvních 16 kandidátů ze strany, která od voliče získala křížek.2

Sčítají se nejprve hlasy, které dostaly jednotlivé strany spolu s hlasy, které získali jednotliví kandidáti. Ty strany, které nezískaly alespoň pět procent hlasů, jsou vyřazeny.  Stanovenou hranici musejí překročit alespoň dvě strany. Pokud se tak nestane, snižuje se hranice, dokud tak nenastane. Stejně tak se hranice snižuje, pokud není obsazena minimálně polovina mandátů.1

Nakonec se určí, kdo získá mandáty v zastupitelstvu. V tuto chvíli hrají roli preferenční hlasy. Celkový počet hlasů se vydělí počtem kandidátů, což je průměrný počet hlasů na kandidáta. Získá-li jeden kandidát o alespoň deset procent více preferenčních hlasů, než je průměr, dostává se na první místo. Pokud je takových kandidátů více, rozhoduje v pořadí počet preferenčních hlasů. 1

  1. Komunální volby 2022: Termín, systém, kandidáti, lístky, mandáty | E15.cz 12/6/2022[][][][]
  2. Komunální volby 2022 – Termín a systém voleb (seznamzpravy.cz)[]

Jeden komentář u “Téma: Komunální volby”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.