Kontrola hospodaření obcí a městských částí nedopadla moc dobře

Hospodaření obcí, městských částí a dobrovolných svazků obcí bylo loni přezkoumáno v 82 % případů krajskými úřady, u 35 % z nich byly zjištěny chyby a nedostatky.

Jedná se především o chyby a nedostatky v oblasti odměňování členů zastupitelstev podle Zákona o obcích (obecní zřízení), a to zejména v souvislosti s legislativními změnami a obměnou členů zastupitelstev obcí v důsledku voleb.

Další chyby a nedostatky zjištěné KÚ a MHMP při přezkoumávání hospodaření za rok 2018 lze shrnout do několika oblastí:

 • účetnictví vedené územním celkem
  • inventarizace majetku a závazků,
  • výkaznictví,
  • nesprávné účtování,
 • zadávání veřejných zakázek
  • postup zadavatele v rozporu se stanovenými zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,
  • porušení povinnosti zveřejnit údaje, které stanoví zákon,
 • vnitřní a řídící kontrolní systém
  • nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky nebyly odstraněny,
  • nezajištění fungování vnitřního řídícího a kontrolního systému,
 • hospodaření a nakládání s majetkem
  • při nakládání s majetkem nerozhodl příslušný orgán obce,
  • porušení povinnosti zveřejnit údaje, které stanoví zákon,
 • rozpočet a hospodaření v souladu s rozpočtem
  • chybné provádění rozpočtových opatření,
  • sestavení a schvalování rozpočtu v rozporu se zákonem,
  • porušení povinnosti zveřejnit údaje, které stanoví zákon,
  • poskytování dotací.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.