Téma: Kontrolní výbor zastupitelstva

Kontrolní výbor musí být nejméně tříčlenný, maximální počet členů není nijak omezen, v čele musí dle § 117 odst.4  stát člen zastupitelstva ( výjimkou starosty a místostarosty).1

Kontrolní výbor  kontroluje  plnění usnesení  zastupitelstva obce  a rady  obce. Dále ex lege kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti (nikoliv přenesené).[10]  Zákon tedy přesně stanoví, u koho je KV oprávněn kontrolovat dodržování právních předpisů. Kontrolní výbor  plní další  kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.1

Členové výboru od roku 2022:

  1. Šťastný Stanislav Funkce: předseda kontrolního výboru Kandidující za: ODS+TOP 09
  2. Kunc Tomáš Funkce: člen kontrolního výboru Kandidující za: SNK-ED
  3. Opavská Alena Funkce: člen kontrolního výboru Kandidující za: Vraníci
  4. Steklý Vít Funkce: člen kontrolního výboru Kandidující za: ODS+TOP 09
  5. Zahradník Jaroslav Funkce: člen kontrolního výboru Kandidující za: SPD

O provedené kontrole musí výbor pořídit zápis, který obligatorně obsahuje, údaje o tom, co bylo kontrolováno, jaké  nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění  nedostatků. Zápis obligatorně signuje člen výboru, který  provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. KV poté předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Zákonnou existence možnosti kontrolovaného subjektu vyjádřit se k věci[13] nutno pokládat za správnou a vede k vyšší míře vyváženosti celého kontrolního mechanismu v rámci demokratického obecního zřízení.1

Kontrolní výbor, stejně jako ostatní výbory, je kolektivním orgánem, z čehož plyne,  že jeho jednotliví členové nemohou bez řádného pověření výboru jako celku provádět samostatné kontroly.1

 

 

  1. Orgány zastupitelstva obce a rady obce | epravo.cz[][][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.