Téma: Kostel sv. Bartoloměje v Bítovanech

Kostel patří do farnosti Žumberk a spravuje ho farář z Římskokatolické farnosti Slatiňany. Pravidelné mše se zde nekonají.

Historie

Letopočtem 1350 (podle některých pramenů rokem 1349) se začíná psát historie kostela, i Bítovan samotných. V roce 1351 patří farní kostel v Bítovanech do správy nově založeného biskupství litomyšlského s děkanátem v Chrudimi. Kostel v Bítovanech, před jeho prvním uvedením v soupisu, již asi nejméně jedno století stál. V roce 1350 (1349) je uváděn jako gotický. Farním přestal být zřejmě ve válkách husitských. Do roku 1621 měl zvláštního duchovního správce pod obojí. Po roce 1621 byl spravován duchovními ze Skutče. Od roku 1677 je trvale pod správou farního úřadu v Žumberku. První dochovaná zpráva o jeho zřejmě zásadní přestavbě je z roku 1652. K opravě či přestavbě docházelo v období po třicetileté válce. O složitosti tehdejších poměrů svědčí následující informace. V roce 1651 nemá vlastního faráře, na požádání vrchnosti musí sloužit v Bítovanech páter z nejbližšího okolí. S barokní přestavbou se začalo, jediný doklad je datování na stolici zvonice rokem 1650. V roce 1677 měl dva patrony: v Bítovanech sídlící potomci rodu Bořických a druhým majitelé druhého dílu Bítovan sídlící v Přestavlkách, 108 lidí schopných svátosti, což bylo o 8 více než v roce 1651. Ke kostelu patřily čtyři vesnice. Bítovany, obě Lukavice a Zaječice. Dohromady čítal počet farníků 550, z toho 103 z Bítovan. Kolem kostela byl hřbitov obehnaný zdí. V letech 1881-83 je kostel přestavěn Františkem Schmoranzem.1

U oltáře se sloužila do roku 1893 na svátek sv. Jana Nepomuckého l6. května slavnostní mše. Mše se zúčastňovali lukavičtí havíři ve slavnostních krojích. V blízkosti oltáře, u nohou barokní sochy Krista na kříži, byl až do roku 1952 umístěn prapor lukavických havířů. Prapor darovala havířům v roce 1866 Vilhelmina Auerspergová. Prapor s datováním 1866 nesl znaky koruny české s motivem českého lva uprostřed. Oltář na levé straně, evangelia, patřil do péče občanů ze Zaječic. Je zasvěcen Panně Marii. Po levé straně tohoto oltáře se nachází socha Panny Marie lurdské připomínaná již v roce 1827. Varhany postavil v roce 1833 Karel Trnka z Chrasti.1

Na věži kostela byly v minulosti tři zvony. Do dnešních dnů se dochoval jen jeden. Byl ulit v roce 1490 a přelit v roce 1777. Nese jméno Jan Nepomucký. Druhý větší zvon byl 11.3.1917 zrekvírován pro válečné účely. Třetí nejmenší měl stejný osud. Poprvé jej potřebovala první světová a podruhé druhá světová válka. Na vyzvánění do širokého okolí musí stačit Jan Nepomucký téměř šedesát let sám.1

  1. Historie kostela | bitovany.cz[][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.