Návrh: Koupě pozemku k bytové výstavbě do vlastnictví města (upraveno)

Již několik let je na prodej pozemek v naší obci, který je určen územním plánem k bytové výstavbě. Obec má v této lokalitě několik navazujících rozlehlých pozemků. Všechny pozemky spolu tvoří jeden celek, který má pro budoucí využití této lokality veliký potenciál. Poměrně rychle se po několikatýdenní diskuzi a krystalizaci argumentů přešlo z myšlenky na projekt a záměr nákupu předmětného pozemku. Jak to je nyní s tímto pozemkem, bych Vám rád přiblížil v tomto článku.

Vývoj počtu obyvatel v naší obci dlouhodobě stagnuje a stavebních pozemků je málo a jsou jen obtížně dostupné, protože buď nejsou nebo jejich cena odpovídá této vysoké poptávce. Připravovaný územní plán, který bude brzy schválen, počítá s několika rozvojovými lokalitami. Pozemek, který plánujeme koupit se nachází právě v jedné z těchto lokalit. Jedná se o lokalitu mezi novým obchvatem a ulicí Švermova (v novém územním plánu Z1bS). Tato lokalita je novým územním plánem vyčleněna hlavně pro bydlení v bytových domech s cílem vytvořit územní podmínky pro startovní bydlení v bytech nejen pro mladé rodiny či seniory, ale i pro ostatní zájemce. Přípustné využití této lokality je bydlení v rodinných domech, objekty občanského vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, zdravotní služby, kultura, obchodní prodej atp.), veřejná prostranství a dopravní a technická infrastruktura. Využití této rozvojové lokality je podmíněno vznikem územní studie do 5 let od schválení nového územního plánu, která upřesní urbanistickou koncepci s rozvržením pozemků dle využití, navrhne dopravní systém, prověří a navrhne přeložení a doplnění sítí technické infrastruktury.

Město Slatiňany v současné době již v této lokalitě (Z1bS) několik pozemků vlastní, konkrétně se jedná o pozemky s celkovou výměrou 12 132 m2. Nabízený pozemek je v těsném sousedství a navazuje na tyto pozemky tak, že vytváří společně kompaktní celek o celkové výměře 21 794 m2 (obrázek). Zatím se jedná jen o pole, která jsou zemědělsky využívána, ale nový územní plán a současně územní plán platný od roku 2006, předurčuje tyto pozemky k zastavění. Jedná se tedy z logiky věci o dlouhodobou strategii obce zastavět toto území. Cena předmětného pozemku byla v inzerátu stanovena prodávajícím na 1.000,- Kč/m2 – celkem tedy byl pozemek na prodej za 9.662.000,- Kč. Ceny pozemků, které jsou určené k výstavbě, ale nejsou připraveny na zahájení stavby tzn., že třeba nemají vyřešené inženýrské sítě a konkrétní dopravní infrastrukturu se pohybují různě vysoko, podle zajímavosti obce a rychlosti možného zahájení výstavby. Například na minulém zastupitelstvu byl jednohlasně schválen nákup blízkého pozemku za odhadní cenu 1.385,- Kč/m2, který je klasifikován jako ostatní plocha (v současnosti travní porost) a není tedy zemědělsky ani jinak využíván.1.

Při prvním projednání zastupitelstvem v únoru tohoto roku2 nebyl schválen nákup pozemku za inzerovanou cenu, ale z diskuse vyplynulo, že nejméně rada města a někteří další zastupitelé o koupi pozemku zájem mají. Proto byly podle doporučení výborů zastupitelstva a stavebního úřadu na prodávaný pozemek zpracovány odborný odhad a znalecký posudek. Dále bylo zahájeno jednání o kupní ceně, které ještě probíhá. Výsledek jednání bude předložen zastupitelům k případnému schválení.3

Případný nákup pozemku je jen jeden z prvních kroků, kterých je rozhodně více. Je třeba ještě mnoho práce, času a samozřejmě financí, než se tato lokalita případně zastaví a bude mít konkrétní podobu. Zastavění této lokality se plánuje už desítky let a dalších pět a více let bude trvat její příprava na stavbu. Lze s určitostí říci, že tento projekt přesahuje několik minulých, současné i nejbližší budoucí složení zastupitelstva. Stavět v této lokalitě nebude logicky pouze obec, ale i soukromí investoři. Konkrétní náklady, které povedou až k realizaci případných bytových domů, budou jistě násobkem této první investice. Předmětem diskuze zatím ani není, kdo by měl případné byty stavět, jestli soukromý developer nebo obec i třeba s využitím grantových prostředků. Ministerstvo pro místní rozvoj (podle článku na serveru novinky.cz z 22. 2. 20234) plánuje program na podporu výstavby nových nájemních bytů56. Grantové programy na bytovou výstavbu a infrastrukturu obcí se vyskytují opakovaně, ale je třeba mít připraven konkrétní plán. Je to právě dvacet let, co máme osobní zkušenost s podobným programem, který byl využit na stavbu dvou bytových domů ve Slatiňanech na Starém náměstí. Bytové domy na Starém náměstí jsou dlouhodobý projekt s různými komplikacemi a výhodami, který vlastně stále běží a není dokončen. Další případnou inspiraci je možné čerpat v sousední obci Orel nebo třeba nedalekých Nasavrkách, kde sama obec připravila několik pozemků k zastavění rodinnými domy.

Poslední rok jsme svědky nebývale vysoké inflace, která má mnoho ekonomických projevů a dopadů na nás všechny. Jedním z těchto nepříznivých vlivů je snižování hodnoty úspor. Město Slatiňany má v současné době ušetřeno dostatek finančních prostředků nejen na provoz obce, ale i na případné investice. Úspory obce je možné tedy investovat různě např. do nemovitostí. Což je další argument pro případný nákup, protože o pozemky je stabilní zájem a ceny pozemků dlouhodobě rostou. Předmětný pozemek je tzv. „druhý v řadě“, což by mohlo snížit zájem o něj především u soukromých investorů. Z pohledu obce, která v této lokalitě již pozemky vlastní, a vzhledem k nutnosti řešit lokalitu jako celek, je to pozemek zajímavý, protože napojení na infrastrukturu, byť s omezeními a případnými následnými investicemi, jistě má. Vlastnictví tohoto pozemku je z pohledu možného ovlivnění budoucí podoby zastavění tohoto území výhodné. Půjde také o to, zda zde vznikne bezduchá „kobercová“ výstavba s pravoúhle orientovanými ulicemi, nebo přívětivá obytná zóna, kde část prostoru bude vyhrazena pro dětské hřiště, zeleň apod. Je nutné zdůraznit, že obec touto případnou investicí nebude zadlužena a jedná se pouze o investici v řádu jednotek procent (do 10 %) z aktuálních úspor.

Rozhodování o nákupu nemovitostí je ze zákona vyhrazena Zastupitelstvu obce a je tedy na jednotlivých zastupitelích, jak se v této věci rozhodnou a jak budou hlasovat. Cílem tohoto článku určitě není nikoho přesvědčovat o výhodách či nevýhodách koupě pozemku. Cílem je otevřeně informovat občany o aktuálním stavu věci a plánu. Články kritizující okolnosti tohoto nákupu již mediálním prostorem proběhly a možná proběhnou.

Ing. Martin Kubín, Ph.D.
Radní pro řešení bytové situace ve městě a plánování bytové výstavby
Člen výboru pro územní plánování.

  1. pozemek pod bývalou trafačkou na sídlišti – viz  – 6. Zasedání zastupitelstva města – osadní výbor Škrovád a jednací řád zastupitelstva umožňující elektronické hlasování a záznam – slatinak.cz[]
  2. 5. Zasedání zastupitelstva města – hala Píšťovy; prodej bytů; koupě pozemku za 10 mil. – slatinak.cz[]
  3. Modře psaný odstavec byl přeformulován a upřesněn 9.5.2023 na základně doplňujících dotazů od čtenáře.[]
  4. Stát podpoří výstavbu nájemních bytů. Města i obce mají velký zájem – Novinky[]
  5. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Vláda schválila podmínky programu Nájemní bydlení. Státní fond podpory investic připravil na výstavb (mmr.cz)[]
  6. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Bartoš: Do dostupného bydlení chceme v příštích letech dostat přes 20 miliard korun. MMR představilo[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.