Kraj připravuje rekonstrukci silnice z Kunčí k Mazánku

Oprava silnice III/358 8 Slatiňany – Kunčí (dále jen „stavba“) na pozemkových parcelách číslo 171/3, 196/1, 439/2, 439/3, 444/1, 453, 457/1, 457/3, 457/6, 457/7, 457/11, 457/13, 457/20 a 506/1 v katastrálním území Kunčí.


Stavba obsahuje:
– Stavební úpravy silnice č. III/358 8 budou provedeny v úseku od křižovatky s účelovou komunikací po křižovatku se silnicí č. III/358 25. Je navržena základní šířka vozovky 5,50 m V oblouku km 0,108 11- km 0,150 31 je šířka 6,0 m. V úseku km 0,175 31 – km 0,227 78 dojde ke Č.j. CR 031543/2023 str. 2 změně šířky vozovky na 3,5 m. Ve vnitřní straně oblouku v km 0,241 00 – km 0,34 7 00 bude osazeno silniční ocelové svodidlo se stupněm zadržení N2. V km 0,609 49 – km 0,629 49 dojde k zúžení vozovky na 3,0 m. Stavební úpravy od jejich začátku do km 0,700 spočívají v odfrézování stávajícího asfaltového souvrství v tl. do 100 mm. Po očištění povrchu bude proveden infiltrační postřik. Pro zajištění potřebného příčného sklonu dojde k položení vyrovnávací vrstvy ACP 16 v tl. 0 – 100 mm. Následují spojovací postřiky a položení ložné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm a obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. V tomto úseku dojde k celkovému zvýšení nivelety o 90 mm. Od km 0,700 až na konec úseku dojde k odfrézování živice v tl. 90 mm, po očištění bude nanesen infiltrační
postřik, dále vyrovnávací vrstva ACP 16 tl. 0 – 60 mm, spojovací postřiky a položení vrstvy ACL+ tl. 50 mm a obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. V tomto úseku dojde k max. navýšení nivelety o 50 mm. V intravilánu obce bude vozovka upnuta do betonových obrubníků s výškou podsádky 0,1 m
a v místech sjezdů bude výška podsádky 0,05 m. Odvodnění bude zajištěno příčným a podélným spádem do příkopů, které budou pročištěny a to včetně propustků.

Odvodnění obce bude vybudována nová dešťová kanalizace osazením 3 uličních vpustí, jedna naproti č. p. 16 a dvě naproti č. p. 17, které budou napojeny přípojkami DN 150 do dešťové kanalizace DN 250 v délce cca 41 m.
Vyústění dešťové kanalizace je navrženo do Návesního rybníka, kde dojde ke zpevnění výtoku lomovým kamenem do betonu.

Jeden komentář u “Kraj připravuje rekonstrukci silnice z Kunčí k Mazánku”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.