Téma: Kraje v České republice

Kraj samostatně spravuje zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvu je ze zákona vyhrazeno například

 • předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně,
 • předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky kraje,
 • koordinovat rozvoj územního obvodu,
 • schvalovat programy rozvoje a zabezpečovat jejich realizaci,
 • schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje,
 • stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje,
 • rozhodovat o mezinárodní spolupráci,
 • schvalovat rozpočet kraje a závěrečný účet kraje,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace,
 • zakládat obchodní společnosti, zřizovat výbory atd.
 • Také rozhodovat o majetkoprávních úkonech: nabytí a převod nemovitých věcí, poskytování dotací obcím,
 • poskytování dotací jiným subjektům nad 200 tisíc Kč atd.

Počet krajských zastupitelů je 45 u krajů do 600 tisíc obyvatel, 55 u krajů s počtem obyvatel 600 – 900 tisíc a 65 u krajů s více než 900 tisíci obyvateli. Jsou voleni v přímých a tajných volbách. Volební období je čtyřleté a jeho běh není sladěn s funkčním obdobím zastupitelstev měst a obcí. Volby do zastupitelstev krajů se konají vždy uprostřed volebního období komunálních zastupitelstev. Ze svého středu volí členové zastupitelstva radu kraje, kterou tvoří hejtman, jeho náměstci a další členové. Většina členů rady je pro svou funkci dlouhodobě uvolněna. Každý člen rady má svěřeno zabezpečování konkrétních úkolů v jednotlivých oblastech (investice, školství, kultura apod.).

Počet členů rady kraje je vždy lichý, a to 9 členů v krajích do 600 tisíc obyvatel a 11 členů v krajích nad 600 tisíc obyvatel.

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uloží rada a zastupitelstvo, pomáhá v činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady. Zároveň vykonává na základě zákonného zmocnění přenesenou působnost, o které je zmínka níže. Krajský úřad se člení na odbory a oddělení. V čele stojí ředitel krajského úřadu, jenž je za plnění úkolů krajským úřadem odpovědný hejtmanovi. Mimo jiné plní také úkol statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům kraje.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.